THROUGH HERE IN NEDERLANDS

Vertaling van Through Here in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0596

hier doorheen (71) hierlangs (52) daar doorheen (4) daarlangs (3) er door (3) hierdoor is (2)

Voorbeelden van het gebruik van Through Here in een zin en hun vertaling

When the other alec came through here, the machinery was heavily damaged.
Toen de andere alec hier doorheen kwam, was de machine ernstig beschadigd.
Through here, about 100 meters, and we are there.
Hierlangs, zo'n 100 meter en we zijn er.
We came through here our first night.
We kwamen hier doorheen, onze eerste nacht.
Just through here, madam.
Daar doorheen, mevrouw.

We will go through here. and encircle the russians.
We gaan hierlangs en omsingelen de russen.
Several bodies were dragged through here, away from the path.
Meerdere lichamen zijn hier doorheen gesleept. van het pad af.
Just through here.
Gewoon daar doorheen.
You gotta go through here.
Ge moet daarlangs gaan.
She better not walk through here after she's been in there.
Ze kan beter niet hier doorheen lopen nadat ze daarin is geweest.
Through here, mr Lewis!
Hierlangs, mr lewis.
Cause if hive gets through here, we're all dead... or worse.
Want als hive hierlangs komt, zijn we allemaal dood... of erger.
Yeah, let's just cut through here.
Ja, laten we daar doorheen gaan.
Let me through here!
Laat me er door!
And through here.
En hier doorheen.
It's through here.
We moeten daarlangs.
Are we through here, we can intercept them.
Gaan we hierlangs, kunnen we ze onderscheppen.
Might have been a man rode through here.
Zou een man hier doorheen gereden zijn.
Come on, let me through here...!
Kom op, laat me er door...!
I wonder what's through here?
Ik ben benieuwd wat hierdoor is?
Everything comes through here... drugs, contraband, women.
Alles komt hierlangs, drugs, smokkelwaar, vrouwen.
My car needs to go through here!
Mijn wagen moet er door.
Unless prisoner zero escaped through here.
Tenzij gevangene nul hierdoor is ontsnapt.
Through here.
Hier doorheen.
Look through here.
Kijk hier doorheen.
Come on, we will get out through here.
Kom, wij gaan hierlangs.
The soldier wagons must come through here.
De soldaat wagens moet hier doorheen komen.
He went through here.
Hij ging hierlangs.
Jack, through here.
Jack, hierlangs.
Her hand goes through here.
Haar hand gaat hier doorheen.
Okay, through here.
Oké, hierlangs.

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0596

ZIE OOK

Zie ook


WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


SYNONIEMEN

S Synoniemen van "through here"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer