WE WILL ALSO IN NEDERLANDS

Vertaling van We Will Also in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 402, Tijd: 0.101

Voorbeelden van het gebruik van We Will Also in een zin en hun vertaling

We will also vote against the study amendment.
We zullen ook tegen het studie-amendement stemmen.
We will also discuss the issue of Bulgaria's and Romania's accession to schengen.
Wij zullen tevens de toetreding van bulgarije en roemenië tot schengen bespreken.
We will also explore safer ways to use nuclear power.
We zullen ook veiligere manieren om nucleaire energie te gebruiken verkennen.
We will also discuss recent developments in the euro zone.
Voorts zullen wij een bespreking wijden aan de recente ontwikkelingen in de eurozone.

We will also support some of the amendments.
We zullen ook een aantal van de amendementen steunen.
We will also support labelling of nano-ingredients.
We zullen ook de etikettering van nano-ingrediënten ondersteunen.
We will also take account of certain specific situations.
Wij zullen eveneens rekening houden met bepaalde specifieke situaties.
We will also cooperate with the IMF to achieve more effective surveillance.
Voorts zullen wij samenwerken met het IMF om tot een meer doelmatige bewaking te komen.
We will also have to close provisionally some chapters with financial implications.
Bovendien zullen we sommige hoofdstukken die financiële consequenties hebben voorlopig moeten sluiten.
We will also do our best.
We zullen ook ons best doen.
We will also go skiing.
We zullen ook gaan skiën.
We will also hit our street contacts who have cartel connections.
We gaan ook onze informanten benaderen met kartel connecties.
We will also open certain programmes and agencies to ENP partners.
We zullen ook bepaalde programma's en agentschappen openstellen voor de enb-partners.
We will also look at your lymph nodes.
We gaan ook je lymfeklieren bekijken.
We will also have to inquire into the root causes.
Daarnaast zullen wij over de oorzaken moeten nadenken.
We will also continue to implement the sustainable development agenda.
We zullen ook doorgaan met het implementeren van de agenda voor duurzame ontwikkeling.
But we will also have a sign in the front that says.
Maar we gaan ook een bord vooraan hebben waar op staat.
And we will also pray for the lost soul.
En we zullen ook bidden voor de verloren ziel.
We will also need to maintain our unity.
We zullen ook onze eenheid moeten bewaren.
We will also support excellent media and film literacy projects.
We zullen ook excellente media- en filmwijzheid projecten ondersteunen.
We will also monitor the EU's economic recovery plan.
We zullen ook toezien op het europees economisch herstelplan.
We will also shell the city center.
We zullen ook het stadscentrum bombarderen.
We will also need to indicate a direction for the future.
We zullen ook een richting voor de toekomst moeten aangeven.
We will also provide further financial assistance for the aftermath of the conflict.
We zullen ook verdere financiële steun geven voor de naweeën van het conflict.
Which we will also survive.
Die we ook gaan overleven.
We will also continue to build on our integrated maritime policy.
Ook zullen we verder werken aan ons geïntegreerd maritiem beleid.
We will also further develop public private partnerships.
Ook zullen we publiek-private partnerschappen( ppp's) verder uitbouwen.
Having that in mind, we will also promote dialogue aimed at.
Tegen deze achtergrond zullen wij tevens een dialoog bevorderen die gericht is op.
Of course, we will also need an egg.
Natuurlijk zullen we ook een eitje nodig hebben.
So, we will also have 2*2 in our prime factorization LCM.
Dus, zullen we ook een2x2 hebben in de priem-ontbinding van ons KGV.

Uitslagen: 402, Tijd: 0.101

Zie ook


but we will also
maar we zullen ook
then we will also
dan zullen wij ook
we will also monitor
tevens zullen we toezien op we zullen ook toezien op we volgen ook wij zullen ook toezicht houden op
we will also learn
we leren ook zullen we ook achter
we will also show
we zullen ook aantonen we zullen ook laten zien we tonen ook
we will also focus
zullen wij ons ook richten voorts zullen wij de aandacht besteden we zullen ons ook richten
we will also work
we zullen ook werken ook zullen wij samenwerken
we will also ensure
we zullen er ook toezien tevens zullen wij ervoor zorgen wij zullen er ook voor zorgen
we will also be able
kunnen wij ook we ook staat zullen zijn om daarnaast kunnen kunnen we ook
we will also take account
wij zullen ook rekening houden met we zullen ook rekening houden met wij zullen eveneens rekening houden
we will also be working
verder zullen we werken wij zullen ook werken aan wordt ook gewerkt

Woord voor woord vertaling


we
will
- zal wil ga dan wel
also
- ook tevens eveneens bovendien voorts
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer