WITH EXISTING IN NEDERLANDS

Vertaling van With Existing in het Nederlands

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0476

Voorbeelden van het gebruik van With Existing in een zin en hun vertaling

Consistency with existing measures.
Consistentie met bestaande maatregelen.
Consistency with existing EU policies should be ensured.3.
De samenhang met bestaand eu-beleid moet gegarandeerdworden3.
Consistency with existing policy provisions.
Samenhang met bestaande beleidsbepalingen.
Consistency with existing policy provisions in the policy area.
Samenhang met bestaande beleidsbepalingen op het beleidsterrein.

Consistency with existing policies in this area.
Samenhang met bestaand beleid op dit gebied.
Consistency with existing policy provisions in the policy area.
Verenigbaarheid met bestaande beleidsbepalingen op het beleidsterrein.
Consistency with existing policy provisions in the policy area.
Samenhang met bestaand beleid op het betrokken gebied.
Consistency with existing provisions in the policy area.
Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein.
With existing policies and measures.
Met bestaand beleid en maatregelen.
Links with existing community environmental legislation and the EU strategy on sustainable development.
Verbanden met bestaande communautaire milieuwetgeving en de eu-strategie inzake duurzame ontwikkeling.
This objective concurs with existing EU policies and strategies, such as europe 202037.
Deze doelstelling is in overeenstemming met bestaand eu-beleid en -strategieën, zoals europa 202037.
This proposed regulation is consistent with existing policy provisions.
Deze voorgestelde verordening is in samenhang met bestaand beleid.
Vaccination may interfere with existing sero-epidemiological surveys.
Vaccinatie kan interfereren met bestaande sero-epidemiologische onderzoeken.
E705: variable name conflicts with existing function:%s.
E705: variablenaam botst met bestaande functie: %s.
With existing measures.
Met bestaande maatregelen.
Similarities or differences with existing provisions or acts.
Gelijkenissen of verschillen met bestaande bepalingen of besluiten.
Can that be accomplished with existing signs?
Kunnen we dat bereiken met bestaande borden?
Article 3 clarifies the interface with existing waste legislation.
Artikel 3 verduidelijkt het raakvlak met bestaande afvalwetgeving.
The detailed rules for coordination and linkage with existing community policies.
De gedetailleerde regels voor de coördinatie en de koppeling met bestaande communautaire beleidsterreinen.
Compatibility with existing community legislation.
Overeenstemming met het bestaande gemeenschapsrecht.
Networking with existing programmes.
Koppeling met reeds bestaande programma's.
What will we do with existing nuclear waste?
Wat doen we met het bestaande nucleaire afval?
Non-compliance with existing standards is not always punished.
Het niet-naleven van bestaande regels wordt niet altijd bestraft.
Relations with existing international conventions.
Verhouding tot de bestaande internationale verdragen.
Explain how the proposed technology is innovative by comparison with existing technology.
Leg uit waarom de voorgestelde technologie innovatief is ten opzichte van bestaande technologie.
Article 23- relationship with existing international conventions.
Artikel 23- verhouding tot bestaande internationale verdragen.
Article 25- relationship with existing international conventions.
Artikel 25- verhouding tot bestaande internationale overeenkomsten.
Users can take photos and associate them with existing europeana objects.
Gebruikers kunnen foto's nemen en ze koppelen aan bestaande europeana-objecten.
The commission wishes to avoid overlaps with existing financing instruments.
De commissie wil geen overlapping met reeds bestaande financiële instrumenten.
New requirements are aligned with existing reporting streams and information needs.
Nieuwe verplichtingen worden afgestemd op bestaande rapportagestromen en informatiebehoeften.

Uitslagen: 400, Tijd: 0.0476

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer