À COMBATTRE IN NEDERLANDS

Vertaling van À Combattre in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.9103

bij het bestrijden (10) ter bestrijding (64) strijd tegen (9) om te vechten (8) om (5)

Voorbeelden van het gebruik van À Combattre in een zin en hun vertaling

Ter bestrijding

Actions visant à combattre le chômage des femmes.
Acties ter bestrijding van de vrouwenwerkloosheid.
Programme de sécurité alimentaire visant à combattre la pauvreté dans les milieux ruraux.
Programma voor voedselzekerheid ter bestrijding van de armoede op het platteland.

Om te vechten

Si nous souhaitons réussir notre sauvetage, les autres doivent être préparés à combattre.
Als ze gered willen worden, moeten ze bereid zijn om te vechten.
Crie. Alors préparez-vous à combattre.
Schreeuw en bereid je voor om te vechten.

De strijd tegen

Es tu prête à combattre les souris?
Klaar voor de strijd tegen de muizen?
Je les veux en uniforme et prêts à combattre au printemps.
Ik wil dat ze in uniform zijn en klaar voor de strijd tegen de lente.

In de strijd tegen

Moi, vous aider à combattre l'Alliance?
Ik jou helpen in de strijd tegen de Alliantie?
Ils m'aident à combattre les ténèbres.
Ze helpen mij in de strijd tegen de Duisternis.
Andere zin voorbeelden
Actions visant à combattre et à prévenir l'exclusion sociale- Dépenses pour la gestion administrative.
Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van uitsluiting- Uitgaven voor administratief beheer.
Ça nous aide à combattre le pêché et la tentation.
Het help ons om zonde en verleiding te weerstaan.
Actions visant à combattre et à prévenir les discriminations- Dépenses pour la gestion administrative.
Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van discriminatie- Uitgaven voor administratief beheer.
Actions visant à combattre et à prévenir l'exclusion sociale.
Acties ter bestrijding en voorkoming van sociale uitsluiting.
Actions visant à combattre et à prévenir les discriminations.
Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van discriminatie.
Actions visant à combattre et à prévenir l'exclusion sociale- Dépenses pour la gestion administrative.
Acties ter bestrijding en voorkoming van uitsluiting- Uitgaven voor administratief beheer.
Préparez-vous à combattre, sorcière.
Bereid jezelf voor op een gevecht, heks.
Il va m'aider à combattre ce qu'il y a en vous.
Hij gaat me helpen om te bestrijden wat er in jou zit.
La Commission s'est engagée à combattre toutes les formes de violence.
De Commissie is vastbesloten de strijd aan te binden met alle vormen van geweld.
La gestion visant à combattre toute incidence extérieure préjudiciable.».
Het beheer gericht op het tegengaan van alle nadelige externe beïnvloeding.».
Les anticorps aident votre corps à combattre les infections.
Antilichamen helpen uw lichaam bij de bestrijding van infecties.
Finalement, elle s'attache à combattre la contrefaçon provenant de pays tiers.
Ten slotte treedt zij op tegen de invoer van namaakproducten uit derde landen.
Préparer les gens à combattre notre véritable ennemi, l'Mudborn.
Bereid de mensen voor op een gevecht met de echte vijand, de Mudborn.
On s'entraîne à combattre des aliens en combattant une alien,
We trainen voor een gevecht tegen Aliens door te vechten tegen een Alien.
Prépare toi à combattre notre vrai ennemi.
Maak je klaar om te vechten met onze echte vijand.
Êtes-vous prêt à combattre le bazar?
Bent u klaar voor de strijd tegen de troep?
Quel besoin y a-t-il de continuer à combattre?
Wat is de noodzaak om te vechten?
Nous à combattre les chimères.
We blijven vechten tegen de chimaera.
Il faudra réussir à combattre I'ennui.
Hopelijk kun je goed tegen verveling.
Autant me faire tuer à combattre Napoléon.
Ik kan me net zo goed doodvechten tegen Napoleon.
Tu peux aider la Team Flash à combattre les meta-humains.
Je kunt met team Flash vechten tegen Meta-mensen.
Ce phénomène est extrêmement difficile à combattre.
Het is ontzettend moeilijk om ertegen op te treden.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.9103

Zie ook


contribuera à combattre
zal bijdragen tot de bestrijding helpen bestrijden een bijdrage levert aan het bestrijden
difficile à combattre
moeilijk om ertegen op moeilijk te bestrijden
engagée à combattre
vastbesloten de strijd aan te binden verwikkeld in de strijd tegen
avoir à combattre
een strijd met
à combattre le terrorisme
bestrijding van terrorisme om het terrorisme te bestrijden aanbinden tegen het terrorisme
mesures visant à combattre
maatregelen ter bestrijding maatregelen tegen
à combattre la pauvreté
aan de bestrijding van armoede strijd tegen armoede om armoede te bestrijden
à combattre la fraude
ter bestrijding van fraude fraude te bestrijden
à combattre la discrimination
de bestrijding van discriminatie tegen discriminatie ter bestrijding van discrimi­natie
préparez-vous à combattre
maak je klaar voor de strijd bereid jezelf voor op een gevecht bereid je voor op de strijd maak je gevechtsklaar
à combattre la déforestation
de bestrijding van ontbossing voor de uitbanning van ontbossing
nous aide à combattre
heeft ons geholpen met de strijd tegen help ons om
à combattre la maladie
tegen deze ziekte te vechten op de strijd tegen de ziekte aan de bestrijding van ziekten
à combattre la corruption
ter bestrijding van corruptie om corruptie
sont déterminés à combattre
zijn vast­besloten om
t'ont appris à combattre
leerden jou te vechten
à combattre toutes les formes
ter bestrijding van alle vormen de strijd tegen elk soort

"À combattre" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer