À COMPTER DE LA NOTIFICATION IN NEDERLANDS

Vertaling van À Compter De La Notification in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 245, Tijd: 0.059

Voorbeelden van het gebruik van À Compter De La Notification in een zin en hun vertaling

Trente-six mois à compter de la notification.
Deux ans à compter de la notification.
Twee jaar na de kennisgeving.

Te rekenen vanaf de kennisgeving

Neuf mois à compter de la notification.
Negen maanden te rekenen vanaf de kennisgeving.
La décision est prise dans un délai de cent cinquante jours à compter de la notification de la recevabilité de la demande.
De beslissing wordt genomen binnen een termijn van honderd vijftig dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van de ontvankelijkheid van de aanvraag.

Te rekenen vanaf de betekening

Faute de décision du Gouvernement flamand dans les trente jours calendrier à compter de la notification au Gouvernement flamand, l'approbation est censée avoir été donnée.
Bij ontstentenis van een beslissing van de Vlaamse regering binnen een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de betekening aan de Vlaamse regering, wordt de goedkeuring geacht te zijn gegeven.
La décision est prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la recevabilité du projet de plan.
De beslissing wordt genomen binnen zes maanden, te rekenen vanaf de betekening van de ontvankelijkheid van de aanvraag.

Vanaf de kennisgeving

Mois à compter de la notification.
Maanden vanaf de kennisgeving.
Douze mois à compter de la notification.
Maanden vanaf de kennisgeving.
Andere zin voorbeelden
Mois à compter de la notification.
Maanden na de kennisgeving.
Six mois à compter de la notification.
Maanden na de kennisgeving.
Douze mois à compter de la notification.
Maanden na de kennisgeving.
Neuf mois à compter de la notification.
Maanden na de kennisgeving.
Six mois à compter de la notification.
Zes maanden na de kennisgeving.
Mois à compter de la notification.
Dertig maanden na de kennisgeving.
Ans à compter de la notification.
Jaar na de kennisgeving.
Deux ans à compter de la notification.
Jaar na de kennisgeving.
Trente mois à compter de la notification.
Maanden na de kennisgeving.
Six ans à compter de la notification.
Jaar na de kennisgeving.
La Commission présente sa requête dans un délai de deux mois à compter de la notification.
De Commissie dient haar verzoek in binnen twee maanden na de kennisgeving.
Échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les États membres Neuf mois à compter de la notification.
Einddatum voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving in de lid-staten 9 maanden na de kennisgeving.
Échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les États membres Six mois à compter de la notification.
Einddatum voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving in de lid-staten 6 maanden na de kennisgeving.
Échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les États membres Six mois à compter de la notification.
Einddatum voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving in de lid-staten Zes maanden na de kennisgeving.
Échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les États membres Neuf mois à compter de la notification.
Einddatum voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving in de Lid­Staten Negen maanden te rekenen vanaf de kennisgeving.
Durée: 10 ans à compter de la notification du régime à la Commission 20.11.2003- 19.11.2013.
Looptijd: Tien jaar, te rekenen vanaf de aanmelding van de regeling bij de Commissie20.11.2003- 19.11.2013.
Échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les États membres 36 mois à compter de la notification.
Einddatum voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving in de lid-staten 36 maanden na de kennisgeving.
Si le résultat de cet examen s'avère positif, l'utilisateur du réseau dispose d'un jour ouvrable à compter de la notification du résultat pour confirmer sa demande.
Indien het resultaat van dit onderzoek positief is, beschikt de netgebruiker over één werkdag te rekenen vanaf de kennisgeving van het resulaat om zijn aanvraag te bevestigen.
Échéance fixée pour la mise en oeuvre de la législation dans les États membres 6 ans à compter de la notification.
Einddatum voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving in de lid-staten 6 jaar na de kennisgeving.
L'autorisation est périmée si le bénéficiaire n'a pas entamé les activités de pose dans un délai de trois ans à compter de la notification de l'autorisation.
De vergunning vervalt indien de begunstigde de activiteiten voor de aanleg niet heeft aangevangen binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de betekening van de vergunning.
Les dispositions modifiées selon le premier alinéa doivent être appliquées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la présente directive.
De overeenkomstig de eerste alinea gewijzigde bepalingen worden binnen vierentwintig maanden na de kennisgeving van de richtlijn toegepast.
Elle présentera, en outre, un rapport intérimaire au plus tard rinq ans à compter de la notification de la présente directive.
Voorts zal zij uiterlijk vijf jaar na kennisgeving van deze richtlijn een tussentijds verslag voorleggen.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.059

Zie ook


semaines à compter de la notification
weken , te rekenen vanaf de betekening weken na de kennisgeving weken na de aanmelding
neuf mois à compter de la notification
negen maanden te rekenen vanaf de kennisgeving 9 maanden na de kennisgeving
de trente jours à compter de la notification
van dertig dagen vanaf de kennisgeving 30 dagen na de kennisgeving
de huit ans à compter de la notification
van acht jaar vanaf de kennisgeving
à compter de la notification de cette vente
te rekenen van de kennisgeving van deze verkoop
de cinq ans à compter de la notification
vijf jaar na kennisgeving vijfjaar na kennisgeving
de dix-huit mois à compter de la notification
van achttien maanden na kennisgeving
ans à compter de la notification de la présente directive
jaar na kennisgeving van deze richtlijn jaar , te rekenen vanaf de kennisgeving van deze richtlijn
d'un mois à compter de la notification de ces décisions
maand na de kennisgeving van deze besluiten
de deux mois à compter de la notification de cet acte
twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan
tout cas dans les quinze jours à compter de la notification
ieder geval binnen 15 dagen na de kennisgeving

S Synoniemen van "à compter de la notification"


"À compter de la notification" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer