À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT CONTRE LA POLLUTION DUE AUX ENGRAIS IN NEDERLANDS

Vertaling van À la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.0469

bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (103) de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (103)

Voorbeelden van het gebruik van À la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais in een zin en hun vertaling

Bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

À la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais en application du décret du 23 janvier 1991.
De bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen in uitvoering van het decreet van 23 januari 1991.
Une exploitation agricole telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais»;
Een landbouwinrichting zoals gedefinieerd in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen";

De bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen

Section 3.- Modifications au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Afdeling3.- Wijzigingen aan het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen.
Dans l'article 11, § 1er, 10° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les mots« conseiller le Gouvernement flamand» sont remplacés par
In artikel 11,§ 1, 10°, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen, worden de woorden« het verstrekken van adviezen aan de
Andere zin voorbeelden
Une exploitation d'élevage telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais»;
Een veeteeltinrichting zoals gedefinieerd in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen";
Exploitation telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
Zoals gedefinieerd in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;
Le décret du Conseil flamand du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais(articles 35 et 36);
Het decreet van de Vlaamse Raad van 23 januari 1991 inzake bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen( artikelen 35 en 36);
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 17, § 7, 4°, modifié par le décret du 20 décembre 1995;
De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op artikel 17,§ 7, 4°, gewijzigd bij het decreet van 20 december 1995;
Le décret du 3 mars 2000 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur le 1er janvier 2000;
Het decreet van 3 maart 2000 tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen in werking is getreden op 1 januari 2000;
de l'article 9, § 2 et § 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est abrogé.
van artikel 9,§ 2 en§ 3, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, wordt opgeheven.
exécution des articles 14, § 6 et 17, § 8 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
van de artikelen 14,§ 6 en 17,§ 8 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.
exécution des articles 14, § 6 et 17, § 8 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
van de artikelen 14,§ 6 en 17,§ 8 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.
1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996;
van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen in werking is getreden op 1 januari 1996;
MAI 1999.- Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
MEI 1999.- Decreet tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 1.
MAI 1999.- Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.- Errata.
MEI 1999.- Decreet tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.- Errata.
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 5, § 2 et 20bis, §§
De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op de artikelen 5,§ 2, en 20bis,§§ 2
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 3, § 1er, et l'article 6, §§
De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op artikel 3,§ 1, en op artikel 6,§
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 15sexies, § 1er et § 3 et
De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op artikel 15sexies,§§ 1 en 3 en artikel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 17, § 6, et 18, 1°
De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op de artikelen 17,§ 6 en 18, 1°
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 3, § 8, et 14, §
De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op de artikelen 3,§ 8, en 14,§ 7,
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 11, § 1er, 13° et §
De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op artikelen 11,§ 1, 13° en§ 7,33 en
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et
De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op artikel 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies en
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 14, § 5, modifié par les décrets
De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, inzonderheid op artikel 14,§ 5, gewijzigd bij de decreten
15, § 4, 1°, 2° et 3° et § 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
15,§ 4, 1°, 2° en 3° en§ 5 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.
le choix des engrais conformément à l'article 15quater, § 1er, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
in de keuze van meststoffen conform artikel 15quater,§ 1 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het Leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen;
1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif
van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het decreet van 28 juni
l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février
van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif
van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het decreet van 28 juni
Le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996, et
van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen in werking is getreden op 1 januari 1996 en
l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais impose des restrictions d'épandage notamment en ce qui concerne
Vlaanderen in het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het Leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen artikel 17 algemene uitrijbeperkingen oplegt met name inzake de

Uitslagen: 237, Tijd: 0.0469

Zie ook


relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due
inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door
de protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant
leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging
la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
de l'environnement contre la pollution due aux engrais en application
het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen in uitvoering van
la protection de l'oder contre la pollution
bescherming van de oder tegen verontreiniging
relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations
betreffende de bescherming van de atmosfeer tegen de uitstoot
la protection de l'euro contre le faux monnayage
bescherming van de euro tegen valsemunterij de bescherming van de euro tegen valsemunterij
pour la protection de l'euro contre le faux monnayage
voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij

Woord voor woord vertaling


protection
- bescherming beschermende
contre
- tegen tegenover voor op bestrijding
pollution
- verontreiniging vervuiling milieuverontreiniging
due
- verschuldigd gevolg verschuldigde te wijten veroorzaakt
aux
- aan op in voor met
engrais
- meststoffen mest kunstmest
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer