À LA RÉALITÉ IN NEDERLANDS

Vertaling van À La Réalité in het Nederlands

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0908

met de werkelijkheid (26) aan de realiteit (22) op de reële (3)

Voorbeelden van het gebruik van À La Réalité in een zin en hun vertaling

Donc, vos chiffres ne correspondent pas à la réalité?
Dus de cijfers komen niet overeen met de werkelijkheid?
En présumant que votre théorie a la moindre connexion à la réalité.
Dat is er van uitgaan dat je theorie enig verband heeft met de werkelijkheid.

Aan de realiteit

En t'accrochant à la réalité, tu refuses la réalité de la situation.
Door je vast te klampen aan de realiteit, ontken je de echte situatie.
Je m'en remets à la réalité.
Ik geef me over aan de realiteit.

Naar de werkelijkheid

Retour à la réalité! Viens,
Terug naar de werkelijkheid.
Retour à la réalité.
Terug naar de werkelijkheid.

Naar de realiteit

Petit retour à la réalité.
Even terug naar de realiteit.
Retour à la réalité, Je suppose.
Terug naar de realiteit, denk ik.

De realiteit

Mais ça ne change rien à la réalité à laquelle nous faisons face.
Maar het verandert niet de realiteit waar we voor staan.
Seuls les êtres extérieurs à la réalité perçoivent sa vraie nature.
Alleen zij die buiten de realiteit staan, zien z'n ware aard.

Aan de werkelijkheid

Une échappatoire à la réalité.
Ontsnappen aan de werkelijkheid.
Tu t'es servi de ton imagination pour échapper à la réalité.
Je gebruikte fantasie om aan de werkelijkheid te ontsnappen.

In de realiteit

Il m'a ramenée à la réalité.
Hij bracht me terug in de realiteit.
Combien de temps avons nous avant de retourner à la réalité?
Hoeveel tijd hebben we nog voor we weer in de realiteit terugkomen?
Andere zin voorbeelden
L'image que vous nous avez présentée ne correspond pas vraiment à la réalité.
Het beeld dat u heeft gegeven komt niet helemaal overeen met de werkelijkheid.
Mais notre modèle ne correspond pas à la réalité.
Maar ons model komt niet overeen met de werkelijkheid.
Je suis heureux que vous vous adaptiez à la réalité.
Blij te zien dat jij je aanpast aan de realiteit.
Cela ne correspond pas totalement à la réalité.
Dat idee stemt niet helemaal overeen met de werkelijkheid.
De confronter le champ d'actions de VAL-I-PAC à la réalité du terrain;
Om het werkingsgebied van VAL-I-PAC te toetsen aan de realiteit van het terrein;
Mais cette idée ne correspond pas à la réalité.
Maar die visie klopt bovendien niet met de werkelijkheid.
Faisons face à la réalité, maman.
Geef het maar toe, mama.
Je voulais échapper à la réalité.
Gewoon ontvluchten van de realiteit.
Cela nous ramène à la réalité,
Dan komt het aan op de werkelijkheid.
De même, il faut répondre à la réalité de l'immigration.
Wij moeten ook de realiteit van de immigratie onder ogen zien.
Je ne savais pas si je pourrais vraiment faire face à la réalité.
Ik wist niet of ik de realiteit onder ogen zou kunnen zien.
Si on revenait à la réalité?
Zullen we teruggaan naar de werkelijkheid?
Un substitut à la réalité... parce que vous refusez de l'assumer.
Een vervangende werkelijkheid. Omdat je 't niet kunt oplossen.
C'est un retour à la réalité, et vous en avez besoin.
Het is een blik op de realiteit en die had je even nodig.
Qu'il lui fallait se réveiller pour revenir à la réalité.
Dat ze wakker moest worden om terug te keren in de werkelijkheid.
Mais ces aides demeurent encore trop modestes par rapport à la réalité des besoins.
Deze steun blijft echter nog te gering in verhouding met de werkelijke behoeften.

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0908

Zie ook


face à la réalité
de realiteit onder ogen werkelijkheid onder ogen zien tegenover de realiteit oog in oog met de realiteit tegenover de werkelijkheid
correspondent à la réalité
aan de realiteit beantwoorden overeenstemmen met de werkelijkheid met het werkelijke
à la réalité européenne
de europese werkelijkheid , op de europese realiteit tot aan de europese werkelijkheid
rien à la réalité
de realiteit van de wereld niet niet wat echt is
à ignorer la réalité
wordt voorbijgegaan aan de realiteit voorbij aan de realiteit
par rapport à la réalité
door de feiten waaraan tegenover de werkelijkheid in verhouding met de werkelijke opzichte van de werkelijkheid aan
à la réalité du terrain
aan de realiteit van het terrein aan de realiteit ter plaatse
rapport à la réalité qu'elle
de feiten waaraan zij
du concept à la réalité
van concept naar realiteit van idee naar realiteit
correspondent plus à la réalité
meer met de werkelijkheid overeenkomen
sont confrontés à la réalité
feit is , stuiten geconfronteerd is met de realiteit
ne correspondent pas à la réalité
niet met de werkelijkheid overeenstemmen komen niet overeen met de werkelijkheid niet aansluit op de werkelijkheid niet overeenkomen met de werkelijkheid niet aan de werkelijkheid beantwoorden
la reconnaissance correspond à la réalité
de erkenning overeenstemt met de werkelijkheid
de se conformer à la réalité
overeen te stemmen met de realiteit voegen naar de realiteit te stroken met de realiteit

"À la réalité" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer