À LA VILLE IN NEDERLANDS

Vertaling van À La Ville in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.1112

aan de stad (67) van de gemeente (5)

Voorbeelden van het gebruik van À La Ville in een zin en hun vertaling

À la ville de Châtelet;
Aan de stad Châtelet;
Je jure loyauté à la ville Defiance et à sa population.
Ik zweer loyaliteit aan de Stad Defiance en zijn bevolking.

Van de gemeente

Il appartient à la ville, donc pas besoin de mandat.
Het is bezit van de gemeente dus we hebben geen huiszoekingsbevel nodig.
Elle appartient à la ville, tous frais payés.
Het is van de gemeente, de belasting is al betaald.

Met de stad

Qu'est-il arrivé à la ville quand la Mort a marché parmi eux?
Wat gebeurde er met de stad toen Dood onder hen was?
L'ensemble est relié à la ville par une allée bordée d'arbres.
Het geheel is met de stad verbonden door een met bomen omzoomde laan.

Van de stad

La base a acheté ce terrain à la ville il y a deux mois.
De basis kocht dit land van de stad, 2 maanden geleden.
Architecte, à la ville d'Anvers;
Architect van de stad Antwerpen;

Naar de stad

Le gouverneur avance à la ville Samedi pour cette grande chose, droite?
De gouverneur komt zaterdag naar de stad voor dat groot gedoe, juist?
Et j'irai avec toi à la ville si tu veux que j'y aille.
Ik ga wel met je naar de stad als je dat wil.

In de stad

Maudit tu seras à la ville et maudit aux champs.
Vervloekt zul je zijn in de stad, en vervloekt op het land.
Moi, je travaillais encore à la ville, ce qui me tenait occupé.
Ik werkte nog steeds in de stad, dus dat hield mij bezig.
Andere zin voorbeelden
Le mois dernier, il a donné la mine à la ville.
Verleden maand, heeft hij de mijn aan de stad gegeven.
Et merci pour le service rendu à la ville.
En bedankt voor uw diensten aan de stad.
Dans sa chute, M. Michaels a atterri dans un vallon appartenant à la ville.
Toen meneer Michaels viel, landde hij in gebied van de gemeente.
Je m'attache à la ville.
Ik raak gehecht aan de stad.
Est la ville qui a le plus de terrains inoccupés appartenant à la ville.
Heeft de meeste braakliggende gronden van de V.S., in eigendom van de gemeente.
Elle est à la ville.
Het hoort toe aan de stad.
Le présent arrêté est notifié à la ville de Tournai.
Van dit besluit wordt kennis gegeven aan de stad Doornik.
Tu vas tout donner à la ville gratuitement?
Geef je het gewoon weg aan de stad?
Cette somme sera allouée à la ville de Bruxelles.
Dit bedrag wordt toegekend aan de stad Brussel.
À la RN 879 et à la ville de Virton.
Aan het RN 879 en aan de stad Virton.
Vous voulez vendre le surplus d'énergie de QC à la ville?
Je wilt de energie van QC verkopen aan de stad?
WANTENS, médecin à la Ville de Bruxelles.
WANTENS, arts bij de Stad Brussel;
Ils vont mettre le feu à la ville.
Ze gaan de stad platbranden.
Qu'est-ce qui est arrivé à la ville?
Wat is er met de stad gebeurd?
Architecte, à la ville de Charleroi.
Architect van de stad Charleroi.
Allez-vous à la ville de Bergen avec moi Et sauver tout le monde?
Gaat u naar de stad Bergen met mij en op te slaan iedereen?
Quelqu'un à la ville est dans le collimateur du procureur.
Lemand in 't stadhuis heeft'm boos gemaakt.
Je vais le chercher à la ville.
Ik ga naar de stad om 'm te zoeken.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.1112

Woord voor woord vertaling


"À la ville" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer