ÂGÉS DE PLUS IN NEDERLANDS

Vertaling van Âgés De Plus in het Nederlands

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0996

ouder dan (203) leeftijd ouder dan (3)

Voorbeelden van het gebruik van Âgés De Plus in een zin en hun vertaling

Ouder dan

Travailleurs âgés de plus de 50 ans;
Werknemers ouder dan 50 jaar;
Âgés de plus de 18 mois.
Ouder dan 18 maanden.

Ouder zijn dan

NovoRapid est utilisé chez les diabétiques âgés de plus de 2 ans.
NovoRapid wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met diabetes die ouder zijn dan twee jaar.
Viread n'a pas été étudié chez des patients âgés de plus de 65 ans.
Viread is niet onderzocht bij patiënten die ouder zijn dan 65 jaar.

Boven

Plus de 42% des électeurs de l'UE sont âgés de plus de 50 ans.
Meer dan 42% van de kiezers is boven de 50.
Gynécomastie chez les hommes âgés de plus de 50 ans; réversible lors de l'arrêt du traitement.
Gynaecomastie bij mannen boven 50 jaar; reversibel na staken van het gebruik.
Andere zin voorbeelden
Chez les patients âgés de plus de 60 ans.
Bij patiënten ouder dan 60 jaar.
Chez les patients âgés de plus de 80 ans, l'expérience est limitée.
Ervaring bij patiënten ouder dan 80 jaar is beperkt.
L'expérience chez les patients âgés de plus de75 ans présentant un OMD est limitée.
De ervaring bij patiënten ouder dan 75 jaar met DME is beperkt.
Les chômeurs âgés de plus de 45 ans;
De werklozen ouder dan 45 jaar;
Il n'y a pas de données disponibles chez les patients âgés de plus de 85 ans.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over patiënten ouder dan 85 jaar.
Emtriva n'a pas été étudié chez les patients âgés de plus de 65 ans.
Emtriva is niet bestudeerd bij patiënten ouder dan 65 jaar.
Enfants âgés de moins de 16 ans et adultes âgés de plus de 60 ans.
Kinderen jonger dan 16 jaar en volwassenen ouder dan 60 jaar.
Eviplera n'a pas été étudié chez les patients âgés de plus de 65 ans.
Eviplera is niet bestudeerd bij patiënten ouder dan 65 jaar.
Les employés municipaux âgés de plus de 35 ans reçoivent un bulletin tous les cinq ans.
Gemeentewerknemers van ouder dan 35 ontvangen elke vijf jaar een dergelijk dossier.
Truvada n'a pas été étudié chez des patients âgés de plus de 65 ans.
Truvada is niet onderzocht bij patiënten die ouder zijn dan 65 jaar.
Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les patients âgés de plus de 65 ans.
Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten die ouder zijn dan 65 jaar.
Les patients âgés de plus de 65 ans ont un risque accru de présenter les évènements indésirables suivants.
Patiënten ouder dan 65 jaar hebben een verhoogd risico op de volgende bijwerkingen.
La dose pour les porcs âgés de plus de 2 semaines est de 2 ml de vaccin.
De dosering voor varkens, ouder dan 2 weken, is 2 ml van het vaccin.
Chez la personne âgée: Emtriva n'a pas été étudié chez les patients âgés de plus de 65 ans.
Ouderen: Emtriva is niet bestudeerd bij patiënten ouder dan 65 jaar.
Les propriétés pharmacocinétiques d'INCRELEX chez les patients âgés de plus de 65 ans n'ont pas été étudiées.
De farmacokinetiek van INCRELEX is niet onderzocht bij proefpersonen ouder dan 65 jaar.
Il n'y a pas de données de sécurité disponible chez les patients âgés de plus de 85 ans.
Er zijn geen veiligheidsgegevens voor patiënten ouder dan 85 jaar.
L'expérience de l'utilisation du safinamide chez des patients âgés de plus de 75 ans est limitée.
De ervaring met gebruik van safinamide bij patiënten ouder dan 75 jaar is beperkt.
Populations particulières de patients Sujets âgés L'expérience clinique chez les patients âgés de plus de 75 ans est limitée.
Speciale patiëntengroepen Ouderen De klinische ervaring bij patiënten ouder dan 75 jaar is beperkt.
Personnes âgées: Atripla n'a pas été étudié chez les patients âgés de plus de 65 ans.
Ouderen: Atripla is niet onderzocht bij patiënten ouder dan 65 jaar.
L'efficacité de Ceplene n'a pas été totalement démontrée chez les patients âgés de plus de 60 ans.
De werkzaamheid van Ceplene is bij patiënten ouder dan 60 jaar niet volledig aangetoond.
En 1987, il y avait 30.000 divorces- 2,8 pour 1000 habitants âgés de plus de 15 ans.
In 1987 waren er 30,000 echtscheidingen- 2.8% per 1000 inwoners ouder dan 15 jaar.
Les données d'efficacité et de sécurité chez les patients atteints d'hypophosphatasie âgés de plus de 18 ans sont limitées.
De gegevens met betrekking tot de werkzaamheid en veiligheid bij patiënten met hypofosfatasia in de leeftijd ouder dan 18 jaar zijn beperkt.
Les Européens âgés de plus de 65 ans possèdent des richesses et des revenus s'élevant à plus de 3000 milliards d'euros.
Europeanen ouder dan 65 beschikken over een vermogen en inkomen van meer dan 3000 miljard euro.
Les animaux âgés de plus de 30 mois seraient détruits ou n'entreraient dans la chaîne alimentaire que s'ils ont réagi négativement aux tests.
Dieren ouder dan 30 maanden zouden hetzij worden vernietigd, hetzij pas in de voedselketen worden gebracht indien ze een negatief testresultaat geven.

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0996

Woord voor woord vertaling


de
- van voor om met uit
plus
- meer de meest dan

"Âgés de plus" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer