ÉQUIVALANT IN NEDERLANDS

Vertaling van Équivalant in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.6618

Voorbeelden van het gebruik van Équivalant in een zin en hun vertaling

Un nombre de marins pêcheurs équivalant à 25% du nombre des marins pécheurs embarqués pour les navires dont le tonnage est supérieur à 350 TJB.
Een aantal zeevissers gelijk aan 25% van het aantal zeevissers aan boord, voor vaartuigen met een tonnage van meer dan 350 bn.
Un nombre de marins pécheurs équivalant à 25% du nombre des marins pêcheurs embarqués pour les navires dont le tonnage est supérieur à 350 TJB.
Een aantal zeevissers gelijk aan 25% van het aantal zeevissers aan boord, voor vaartuigen met een tonnage van meer dan 350 brt.
Chaque ouvrier bénéficie d'un crédit formation équivalant à 32 heures par 5 ans, ou 40 heures s'il est âgé de plus de 50 ans.
Elke werkman geniet van een opleidingskrediet gelijkwaardig aan 32 uren over 5 jaar, of 40 uren indien hij ouder is dan 50 jaar.
L'assimilation de connaissances équivalant à celles que donnent les études moyennes du degré inférieur;
De verwerving van kennis gelijkwaardig aan deze die worden verkregen door middelbare studies van de lagere graad;
Chaque flacon contient du diphosphate d'oritavancine équivalant à 400 mg d'oritavancine.
Elke injectieflacon bevat oritavancine-difosfaat equivalent aan 400 mg oritavancine.
C(2004)2817/3 du 20.7.2004 montant en euros équivalant à 83 000 000 dollars.
C(2004)2817/3 van 20.7.2004 EUR equivalent van 83 000 000USD.
Chaque flacon contient du phosphate de tédizolide disodique équivalant à 200 mg de phosphate de tédizolide.
Elke injectieflacon bevat dinatriumtedizolidfosfaat overeenkomend met 200 mg tedizolidfosfaat.
Masitinib 50 mg équivalant à 59,6 mg de masitinib mésylate.
Masitinib 50 mg overeenkomend met masitinib mesylaat 59,6 mg.

Is gelijkwaardig

( équivalent , équivalant , correspondant )
Boite contenant un dispositif multidose 10 ml équivalant à 10 doses.
De doos bevat 1 multidosis fles de inhoud van 10 ml is gelijkwaardig aan 10 doseringen.
Boite contenant un dispositif multidose 10 ml équivalant à 10 doses.
De doos bevat 1 multidosis flacon de inhoud van 10 ml is gelijkwaardig aan 10 doseringen.
Andere zin voorbeelden
Chaque cartouche délivre 300 UI(équivalant à 22 microgrammes) par 0,5 ml.
Elk patroon levert 300 IE( overeenkomend met 22 microgram) in 0,5 ml.
Chaque comprimé contient du chlorhydrate de guanfacine équivalant à 1 mg de guanfacine.
Elke tablet bevat guanfacinehydrochloride, overeenkomend met 1 mg guanfacine.
Chaque flacon contient 100 microlitres, équivalant à 4 mg d'aflibercept.
Elke injectieflacon bevat 100 microliter, equivalent met 4 mg aflibercept.
Chaque ml de solution contient 600 UI équivalant à 44 microgrammes.
Elke ml van de oplossing bevat 600 IE, overeenkomend met 44 microgram.
Chaque seringue préremplie contient 250 microgrammes/ 0,5 ml équivalant à environ 6.500 UI.
Elke voorgevulde spuit bevat 250microgram/0,5 ml overeenkomend met 6500 IE.
Follitropine alfa, 600 UI/ ml équivalant à 44 microgrammes/ ml.
Follitropine alfa, 600 IE/ml overeenkomend met 44 microgram/ml.
Mg d'ibafloxacine par g de gel équivalant à 30.9 mg/ ml.
Mg ibafloxacine per g gel equivalent aan 30,9 mg/ml.
La perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane.
De toepassing van enige heffing met dezelfde werking als een douanerecht; en.
Chaque seringue préremplie contient 30 MU(équivalant à 300 microgrammes) de filgrastim dans 0,5 mL de solution injectable ou pour perfusion.
Elke voorgevulde spuit bevat 30 ME( overeenkomend met 300 microgram) filgrastim in 0,5 ml oplossing voor injectie of infusie.
Chaque gélule contient 143 µg de maléate d'indacatérol équivalant à 110 µg d'indacatérol et 63 µg de bromure de glycopyrronium équivalant à 50 µg de glycopyrronium.
Elke capsule bevat 143 microgram indacaterolmaleaat, gelijk aan 110 microgram indacaterol, en 63 microgram glycopyrroniumbromide, gelijk aan 50 microgram glycopyrronium.
Chaque stylo prérempli délivre 150 UI(équivalant à 11 microgrammes) dans 0,25 ml.
Elke voorgevulde pen levert 150 IE( overeenkomend met 11 microgram) in 0,25 ml.
Chaque cartouche contient 300 UI(équivalant à 22 microgrammes) de follitropine alfa dans 0,5 mL de solution injectable.
Elke patroon bevat 300 IE( equivalent met 22 microgram) follitropine-alfa in 0,5 ml oplossing voor injectie.
Chaque flacon de poudre contient du phosphate de tédizolide disodique équivalant à 200 mg de phosphate de tédizolide.
Elke injectieflacon met poeder bevat dinatriumtedizolidfosfaat overeenkomend met 200 mg tedizolidfosfaat.
Le marin pêcheur est rémunéré sur la base d'un salaire variable équivalant à un pourcentage du revenu brut total de la
De zeevisser wordt vergoed op basis van een variabel loon gelijk aan een procentueel aandeel in de totale bruto-opbrengst van
Un nombre de marins pécheurs équivalant à 25% du nombre de marins pêcheurs embarqués pour les navires dont le tonnage est supérieur à 350 tonneaux de jauge brute.
Een aantal zeevissers gelijk aan 25% van het aantal zeevissers aan boord, voor vaartuigen met een tonnage van meer dan 350 bn.
Chaque ml de solution contient 60 millions d'unité(MU)(équivalant à 600 microgrammes[µg]) de filgrastim.
Elke ml oplossing bevat 60 miljoen eenheden( ME)( overeenkomend met 600 microgram[ µg]) filgrastim.
La Communauté et l'Albanie suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès la
inwerkingtreding van deze overeenkomst in hun onderlinge handelsverkeer alle heffingen van gelijke werking als douanerechten bij invoer af.
Chaque cartouche contient 300 UI(équivalant à 22 microgrammes) de follitropine alfa dans 0,5 mL de solution.
Elke patroon bevat 300 IE( equivalent met 22 microgram) follitropine-alfa in 0,5 ml oplossing.
En autres produits(notamment poissons, légumes secs et farines de légumes secs): des quantités équivalant au maximum à 147 000 tonnes de céréales.
Andere produkten( met name vis, gedroogde zaden van peulvruchten en meel van gedroogde zaden van peulvruchten): een hoeveelheid die overeenkomt met maximaal 147 000 ton granen.
Indiquer l'assistance technique en appui à la Délégation(en équivalant hommes/an) répartie par principales sources de financement BAT, RESAL, etc.
Vermeld de technische bijstand die uw delegatie ontvangt( in equivalent man/jaar), ingedeeld naar de belangrijkste financieringsbronnen BAT, RESAL enz.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.6618

Zie ook


comme équivalant
als gelijkwaardig bedragen als
journalier équivalant
een dagelijks voergebruik overeenkomend
une formation équivalant
gelijkwaardige vorming
d'une prime équivalant
een premie gelijk
équivalant à ceux
gelijk staan aan die waarin gelijkwaardig met op dezelfde bedragen
équivalant au moins
ten minste gelijk
des mesures d'effet équivalant
van maatregelen van gelijke werking als maat regelen met een gelijke werking als
des taxes d'effet équivalant
heffingen van gelijke werking als
à un montant équivalant
een bedrag dat gelijkstaat met
équivalant à des réserves
tot de met reserves reserves overeenkomende
aux taxes d'effet équivalant
heffingen van gelijke werking als
équivalant à la différence
gelijk is aan het verschil met het verschil
ayant un effet équivalant
een gelijkwaardig effect hebben
et les mesures d'effet équivalant
en de maatregelen van gelijke werking als
notion de mesure d'effet équivalant
het begrip maatregel van gelijke werking als het begrip maatregelen van gelijke werking als

Zinnen in alfabetische volgorde


équivalant

"Équivalant" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer