ÉQUIVAUT IN NEDERLANDS

Vertaling van Équivaut in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.4109

Voorbeelden van het gebruik van Équivaut in een zin en hun vertaling

Et ce revenu équivaut à du bonus.
Inkomen is gelijk aan opties.
Pour les calculs, un mois équivaut à quatre semaines.
Voor berekeningsdoeleinden is één maand gelijk aan vier weken.

Betekent

( signifie , veut dire , représente )
Une semaine équivaut à cinq jours de travail direct sur des projets.
Een week betekent vijf dagen directe werkzaamheden op projecten.
Ça équivaut à redéfinir la mine terrestre.
Het betekent herdefiniëren wat een landmijn is.

Komt neer

Cela équivaut à une discrimination contre ceux qui pratiquent l'agriculture conventionnelle.
Dat komt neer op discriminatie van de conventionele landbouw.
Ceci équivaut à un équivalent-subvention brut de 2,8.
Dit komt neer op een bruto subsidie-equivalent van 2,8.

Komt overeen

Ceci... équivaut à 100 kg de TNT.
Dit komt overeen met 100 kilo zuivere TNT.
Une dose de 250 microgrammes équivaut à environ 6.500 UI.
Een dosis van 250 microgram komt overeen met ongeveer 6500 IE.

Staat gelijk

Trop de priorités équivaut à ne pas avoir de priorités;
Te veel prioriteiten staat gelijk aan geen prioriteiten.
Cela équivaut à environ un cinquième des prises rapportées à l'échelle mondiale.
Dit staat gelijk aan ongeveer een vijfde van de wereldwijd gemelde visvangst.

Is gelijk

Un gray équivaut à un joule par kilogramme.
Eén gray is gelijk aan één joule per kilogram.
Ou une puce G3 266 équivaut à 500 mégahertz.
Of... Een 266 G3 is gelijk aan ongeveer 500 megahertz.
Andere zin voorbeelden
D'acide zolédronique anhydre, ce qui équivaut à 5,330 mg d'acide zolédronique monohydraté.
Zoledroninezuur( watervrij), wat overeenkomt met 5,330 mg zoledroninezuur monohydraat.
Bien souvent, le règlement de ce genre de sinistres équivaut à un déni de justice.
Vaak staat de regeling van dergelijke schade gelijk met rechtsweigering.
Colonel Deering, vous devriez pourtant savoir... que ceci équivaut à une déclaration de guerre.
Kolonel Deering, u weet dat dit neerkomt op 'n oorlogsverklaring.
Je n'ai rien répondu, ce qui équivaut à un non.
Eigenlijk heb ik niks gezegd, wat nee betekent.
Pareillement, la force gravitationnelle de Vénus équivaut environ à 90% de la nôtre.
Ook de zwaartekracht op Venus is bijna 90% als die van ons.
Cela équivaut à une contrefaçon pour 100 000 pièces authentiques.
Dit komt neer op 1 valse munt per 100 000 echte munten.
Ceci équivaut à un suicide, et par conséquent, à un meurtre.
Dit komt neer op zelfmoord, en bij uitbreiding moord.
Cela équivaut à 1,6 milliard d'euros aux prix courants de 2011.
Dat is het equivalent van 1,6 miljoen euro in" vaste" prijzen van 2011.
Un millième de seconde équivaut à une éternité pour nous.
Voor een supercomputer is een milliseconde een eeuwigheid.
Équivaut à l'expérience personnelle la plus intime de l'homme moderne.
Is gelijk aan de innerlijke, persoonlijke ervaringen van de moderne mens.
Et cela équivaut à 3 moins 2, c'est 1.
En dat is gelijk aan 3 min 2 is 1.
Cela équivaut à supprimer environ 900 voitures de la route pendant un an.
Dat staat gelijk aan ieder jaar± 900 auto's minder op de weg.
Ça équivaut à fume des pelures de bananes.
Het is gelijkwaardig aan bananenschillen roken.
Cela équivaut à subventionner la cruauté.
Het leidt tot het subsidiëren van wreedheid.
Une seconde dedans équivaut à des jours de ce côté.
Een seconde hier binnen staat gelijk een dag aan deze kant.
Chaque jour complet de congé compensatoire équivaut à 7,6 heures;
Elke volledige inhaalrustdag is gelijk aan 7,6 uren;
Un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez.
Een dag met uwen Heer staat gelijk met duizend jaren uwer berekening.
Ce qui, pour toi, équivaut à une fidélité éternelle.
Wat voor jou gelijk staat aan eeuwige trouw.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.4109

Zie ook


équivaut à
komt overeen met is gelijk aan staat gelijk aan overeenkomt met
cela équivaut
betekent dat dit komt neer dit leidt dit staat gelijk
équivaut presque
bijna gelijk grotendeels overeenstemt met
ce qui équivaut
wat overeenkomt wat gelijk staat wat gelijk is
équivaut à environ
overeenkomt met ongeveer komt overeen met ongeveer neerkwam op ongeveer staat gelijk aan ongeveer
équivaut à deux
staat gelijk aan twee gelijkstaat met twee
la partie variable équivaut
het wijzigbaar gedeelte
équivaut à une réduction
hetgeen overeenkomt met een vermindering komt overeen met een vermindering komt neer op een vermindering gelijkstaat met een daling
équivaut à une décision
staat gelijk met een beslissing
équivaut à une violation
leidt tot een schending gelijk met een overtreding van
équivaut au refus de l'agrément
de erkenning geacht geweigerd

"Équivaut" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer