ÊTRE IN NEDERLANDS

Vertaling van Être in het Nederlands

Uitslagen: 299964, Tijd: 0.0952

Voorbeelden van het gebruik van Être in een zin en hun vertaling

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ze mogen niet worden medegedeeld aan derden.
Je voulais être sûr qu'on est pas suivi.
Ik wilde zeker zijn, dat we niet gevolgd werden.
Il peut être arrêté à la fois.
Het kan worden gestopt in een keer.
Peut être qu'on aura des réponses j'ai une adresse de domicile.
Misschien staan er wel antwoorden. Ik heb een woonadres.
Ça doit être quelque chose qu'elle peut réellement accomplir.
Het moet iets zijn dat ze echt kan bereiken.
Genvoya ne doit pas être co-administré avec d'autres médicaments antirétroviraux voir rubrique 4.5.
Genvoya mag niet gelijktijdig worden toegediend met andere antiretrovirale geneesmiddelen zie rubriek 4.5.
Ça pourrait être la dernière fois que je le reverrai.
Dit is misschien de laatste keer dat ik hem zie.
Le citoyen doit être au cœur de toutes les politiques de la Communauté.
De burger moet centraal staan in alle beleidsmaatregelen van de Gemeenschap.
Genvoya ne doit pas être co-administré avec d'autres médicaments antirétroviraux.
Genvoya mag niet gelijktijdig worden toegediend met andere antiretrovirale geneesmiddelen.
Tu voulais être avec quelqu'un qui connait une autre facette de toi.
Je wilde bij iemand zijn die die andere kant van je kent.
Ça va être amusant demain.
Morgen wordt het leuk.
Cet organisme devrait être ouvert à des représentants de la société civile.
De partnerraad zou open moeten staan voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.
Peut être qu'il a oublié.
Misschien is hij het vergeten.
Être en incapacité de travail suite à.
Arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van.
Je veux être une star.
Ik wil een ster worden,
Ça pourrait être inconvenant, au vu des circonstances.
Het is misschien wat onbetamelijk, gezien de omstandigheden.
Si Hale pouvait être acheté, on l'aurait fait.
Als Hale omkoopbaar was hadden wij het al gedaan.
Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent être parrainés.
Televisiejournaals en politieke informatieprogramma's mogen niet worden gesponsord.
Scimitar va être commercialisé.
Scimitar wordt commercieel.
Moi aussi, je veux être avec toi.
Ik wil ook bij jou zijn.
Ça devrait y être... Carole O'Connell, 10 heures?
Het zou er moeten staan, Carolee O'Connell om tien uur?
Je dois être à la Nouvelle Orléans.
Ik ben vast in New Orleans.
Ça devait être un sacré courriel.
Dat was vast een goede e-mail.
Ça pourrait être utile.
Dat kan nuttig zijn.
Cette liste peut être complétée ou modifiée selon la même procédure.
Deze lijst kan volgens dezelfde procedure worden aangevuld of gewijzigd.
Les fonds vont être disponibles.
Het geld is nu beschikbaar.
Maintenant que vous allez être mère. Vous méritez de vous sentir en sécurité.
Nu je moeder wordt, verdien je het om je veilig te voelen.
Vous devez être prêt à arrêter de tourner à tout moment.
Je moet klaar staan, om elk moment met filmen op te houden.
Ça pourrait être le problème.
Dat is misschien het probleem.
Vais-je être malade?
Wordt ik ziek?

Uitslagen: 299964, Tijd: 0.0952

Zie ook


être utilisé
worden gebruikt
être prises
worden genomen worden getroffen nemen
être administré
worden toegediend worden gebruikt
être
hier zijn er zijn
être accordée
worden verleend worden toegekend worden toegestaan
être mis
worden gebracht worden gesteld worden gelegd
être informés
worden geïnformeerd over geïnformeerd te worden
être envisagée
worden overwogen
être fait
worden gedaan worden gemaakt gebeuren doen
être soumis
worden voorgelegd worden onderworpen worden ingediend
être atteint
worden bereikt worden verwezenlijkt bereikt zijn
être interrompu
worden gestaakt worden stopgezet worden onderbroken
être venu
komen je komst bent gekomen
être nécessaire
nodig zijn noodzakelijk zijn
être réduite
worden verminderd worden verlaagd worden teruggebracht
être appliqué
worden toegepast worden aangebracht
être effectuée
worden uitgevoerd worden verricht geschieden gebeuren plaatsvinden
être établi
worden opgesteld worden vastgesteld worden aangetoond worden opgemaakt gevestigd zijn
être très
heel erg zeer
être titulaire
houder zijn titularis zijn bezit zijn
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer