ÊTRE FOURNIES IN NEDERLANDS

Vertaling van Être Fournies in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.4998

worden verstrekt (104) worden geleverd (17) worden gegeven (12) worden verschaft (9) worden meegedeeld (7)

Voorbeelden van het gebruik van Être Fournies in een zin en hun vertaling

Worden verstrekt

Les liquidités d'urgence ELA ne peuvent être fournies qu'en contrepartie de garanties suffisantes.
ELA kan uitsluitend worden verstrekt tegen voldoende onderpand.
Ces informations devront être fournies par l'OEDT et Europol.
Deze gegevens moeten worden verstrekt door het EWDD en doorEUROPOL.

Worden geleverd

Mais la qualité et la marque doivent être fournies au juste prix.
Maar kwaliteit en merk moeten wel tegen de juiste prijs worden geleverd.
Lorsque des pièces justificatives officielles ne peuvent pas être fournies, les États membres peuvent accepter d'autres pièces non officielles.
Indien geen officieel bewijs kan worden geleverd, mogen de Lid-Staten andere, niet-officiële bewijzen aanvaarden.

Worden meegedeeld

Les données visées aux §§ 2 et 3 doivent être fournies.
De gegevens vermeld in§ 2 en§ 3 moeten worden meegedeeld.
Des informations sur la résistance aux antibiotiques doivent également être fournies.
Informatie aangaande resistentie tegen antibiotica moet worden meegedeeld.

Te worden verstrekt

Dispositions en matière d'informations qui doivent être fournies aux déposants. 14.
Bepalingen inzake de informatie die aan de deposanten dient te worden verstrekt. 14.
Dans le cadre du rapport annuel, les données suivantes doivent également être fournies.
Als onderdeel van de jaarlijkse verslaglegging dient ook de volgende informatie te worden verstrekt.
Andere zin voorbeelden
Cet article concerne les informations qui doivent être fournies aux demandeurs d'asile.
Dit artikel heeft betrekking op de informatie die moet worden verstrekt aan asielzoekers.
Les informations suivantes doivent au moins être fournies.
Ten minste de volgende inlichtingen moeten worden verstrekt.
Les informations suivantes doivent au moins être fournies.
De volgende inlichtingen moeten ten minste worden verstrekt.
Le cas échéant, ces informations peuvent être fournies sous une forme synthétique.
In voorkomend geval mag die informatie in beknopte vorm worden verstrekt.
Les" informations complémentaires indiquées devraient être fournies.
De gespecificeerde aanvullende informatie zou moeten worden verstrekt.
Ces informations ne peuvent être fournies par le seul canal de sites Internet.
Dergelijke informatie kan niet alleen worden verstrekt via internetsites.
Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
Deze informatie mag in de vorm van computerbestanden worden verstrekt.
Les mèches doivent être fournies en rouleaux mis séparément dans des emballages intérieurs.
De lonten moeten geleverd worden in rollen die afzonderlijk in binnenverpakkingen geplaatst worden.
Les données signées ne peuvent être fournies que pour la vérification d'une signature isolée.
Ondertekengegevens kunnen alleen gegeven worden voor ontkoppelde ondertekeningverificatie.
Ces pièces justificatives doivent être fournies à l'employeur dans les délais suivants.
Deze bewijsstukken moeten aan de werkgever bezorgd worden binnen de volgende termijnen.
En tout état de cause, doivent être fournies.
De volgende informatie dient in ieder geval te worden verstrekt.
Toutefois, elles peuvent être fournies.
Zij mogen echter wel worden aangegeven.
J'ai pris bonne note donc des réponses qui viennent de m'être fournies.
Ik heb goede nota genomen van de antwoorden die mij zojuist zijn gegeven.
Des justifications complètes devront être fournies dans chaque cas.
In elk afzonderlijk geval dient een volledige motivering te worden gegeven.
En principe, les données opérationnelles devraient être fournies par les entités utilisant les automates recyclants.
In principe dienen de operationele gegevens te worden verschaft door de bedieningsentiteiten.
Les informations complémentaires indiquées devraient être fournies.
De vereiste bijkomende informatie dient te worden verstrekt.
Des garanties équivalentes doivent être fournies pour les importations.
Bij geïmporteerde dieren moeten gelijkwaardige garanties worden geboden.
Toutes les connaissances et informations pertinentes publiées doivent être fournies.
Alle beschikbare relevante kennis en informatie in de literatuur dient te worden verstrekt.
Toutes les informations requises dans les huit parties doivent être fournies.
In alle acht rubrieken moeten gegevens worden vermeld.
Dans certains cas, des aides d'État peuvent également être fournies.
In sommige gevallen kan ook nationale staatssteun worden verleend.
Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.
De prestaties in natura kunnen ook worden verstrekt met gebruikmaking van eigen personeel of uitrusting van de prestatieverstrekker.
Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.
Deze gegevens mogen echter alleen worden verstrekt wanneer zulks ter wille van het bedrijfseconomisch toezicht nodig blijkt.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.4998

Zie ook


doivent être fournies
moet worden verstrekt dient te worden verstrekt verstrekt moeten worden moeten worden meegedeeld
être fournies si
te worden verstrekt wanneer
être fournies aux patients
aan de patiënt gegeven te worden
être fournies que lorsque
worden verstrekt wanneer
peuvent également être fournies
kunnen ook worden verstrekt kunnen eveneens worden geleverd
être fournies à l'employeur
aan de werkgever bezorgd worden
ces informations doivent être fournies
gegevens moeten informatie moet onderhoudsinformatie moet worden verstrekt informatie dient te worden verstrekt
les variables doivent être fournies
variabelen worden geleverd de variabelen worden verstrekt
informations qui doivent être fournies
te verschaffen informatie wordt op de informatie die moet worden verstrekt
ne peuvent pas être fournies
niet kunnen worden verschaft niet mogen worden geleverd
informations nécessaires doivent être fournies
de informatie moeten verstrekken die nodig is
être fournies par le producteur
te worden verstrekt door de producent
être fournies par le biais
worden verschaft door middel
des informations complémentaires doivent être fournies
moeten aanvullende inlichtingen worden verstrekt bijkomende inlichtingen moeten worden verschaft

"Être fournies" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer