ACCEPTER LES AMENDEMENTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Accepter Les Amendements in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1152

Voorbeelden van het gebruik van Accepter Les Amendements in een zin en hun vertaling

Elle ne peut accepter les amendements 1 à 59 inclus.
De Commissie kan amendement 1 tot en met 59 niet aanvaarden.
La Commission peut cependant accepter les amendements 11 et 12.
De Commissie kan echter wel amendement 11 en 12 aanvaarden.

De amendementen

Nous pouvons partiellement accepter les amendements 2, 29, 30 et 32.
De amendementen 2, 29, 30 en 32 kunnen we gedeeltelijk overnemen.
Nous ne pouvons donc accepter les amendements 13 et 20.
Daarom kunnen wij de amendementen 13 en 20 niet aanvaarden.

Amendementen aanvaarden

La Commission peut accepter les amendements suivants sous condition de reformulation.
De Commissie kan de volgende amendementen aanvaarden op voorwaarde dat zij worden geherformuleerd.
Nous pouvons accepter les amendements qu'elle contient sous réserve de modifications rédactionnelles.
Wij kunnen de daarin opgenomen amendementen aanvaarden, onder voorbehoud van een aantal redactionele wijzigingen.

Akkoord gaan met de amendementen

Nous ne pouvons cependant pas accepter les amendements 12, 13 et 14.
Wij kunnen evenwel niet akkoord gaan met de amendementen 12, 13 en 14.
Toutefois, la Commission n'a pu accepter les amendements concernant.
De Commissie kan evenwel niet akkoord gaan met de amendementen betreffende.

Instemmen met de amendementen

EN La Commission peut accepter les amendements 1 et 9 à 15.
De Commissie kan instemmen met de amendementen 1 en 9 tot en met 15.
La Commission ne peut pas accepter les amendements 32 et 34 pour différentes raisons.
De Commissie kan om verschillende redenen niet instemmen met de amendementen 32 en 34.
Andere zin voorbeelden
La Commission peut accepter les amendements suivants sous réserve de modifications rédactionnelles.
De Commissie kan de volgende amendementen in gewijzigde formulering aanvaarden: en.
La Commission ne peut accepter les amendements mettant en cause ces principes.
De Commissie kan onmogelijk de amendementen aanvaarden die deze beginselen ter discussie stellen.
Je peux accepter les amendements 130 et 131, mais malheureusement pas l'amendement 132.
Amendementen 130 en 131 kan ik overnemen, maar amendement 132 helaas niet.
La Commission peut par conséquent accepter les amendements 11 et 18.
Daarom kan de Commissie de amendementen 11 en 18 wel overnemen.
Dès lors, la Commission ne peut accepter les amendements suivants.
Dientengevolge kan de Commissie de volgende amendementen niet goedkeuren.
Pour conclure, la Commission peut accepter les amendements 1 et 2.
Samenvattend kan ik zeggen dat de Commissie amendement 1 en 2 kan aanvaarden.
C'est pourquoi la Commission ne peut accepter les amendements 16 et 27.
De Commissie kan dan ook de amendementen 16 en 27 niet aanvaarden.
La Commission ne peut accepter les amendements 15, 28, 29 et 32.
De Commissie kan de amendementen 15, 28, 29 en 32 niet overnemen.
La Commission peut par contre accepter les amendements 50 et 51.
De Commissie kan daarentegen de amendementen 50 en 51 wel aanvaarden.
Dès lors, la Commission ne peut accepter les amendements 9, 10 et 11.
De Commissie kan daarom de amendementen 9, 10 en 11 niet aannemen.
La Commis­sion ne peut accepter les amendements du Parle­ment.
De Commissie kan de amendementen van het Parle­ment niet aanvaarden.
La Commission peut donc accepter les amendements 4, 5 et 6.
De Commissie kan dan ook de amendementen 4, 5 en 6 aanvaarden.
La Commission ne peut accepter les amendements que propose le rapport.
De Commissie kan de amendementen die in dit verslag worden voorgesteld, niet aanvaarden.
En revanche, nous ne pouvons accepter les amendements 1 et 2.
De amendementen 1 en 2 kunnen wij daarentegen niet steunen.
La Commission ne peut donc pas accepter les amendements 10 et 13.
De Commissie aanvaardt amendement 10 en 13 daarom niet.
Je ne peux donc pas accepter les amendements qui mettraient cet objectif en question.
Ik kan daarom geen amendementen overnemen die dat op de helling zetten.
Par conséquent, la Commission peut accepter les amendements 134, 141 et 142.
Aldus kan de Commissie instemmen met amendementen 134, 141 en 142.
Je peux également accepter les amendements 2 et 4.
De amendementen 2 en 4 onderschrijf ik eveneens.
La Commission peut accepter les amendements 11, 12, 16, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 49( en partie),
De Commissie kan de volgende amendementen aannemen: 11, 12, 16, 28, 30, 32,33, 36, 37, 40, 41,49( gedeeltelijk), 61,
La Commission peut accepter les amendements.
De Commissie kan de volgende amendementen aanvaarden:.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.1152

Zie ook


accepter les autres amendements
de overige amendementen aanvaarden van de andere amendementen andere amendementen accepteren instemmen met de andere amendementen
accepter pleinement les amendements
volledig akkoord met de amendementen amendementen volledig aanvaarden volledig instemmen met de amendementen
accepter les six amendements
de zes ingediende amendementen aanvaarden
peut accepter tous les amendements
kan alle wijzigingen aanvaarden kan instemmen met alle amendementen kan alle amendementen aanvaarden bereid al deze amendementen over te nemen
peut donc accepter les amendements
kan derhalve de amendementen kan daarom instemmen met amendement kan dan ook de amendementen
pas accepter les amendements qui
geen amendementen overnemen die geen amendementen opnemen die geen amendementen aannemen die
nous ne pouvons accepter les amendements
kunnen wij niet instemmen met de amendementen we kunnen amendementen
tous les amendements
alle amendementen alle wijzigingsvoorstellen alle wijzigingen al de amendementen
sur les amendements
over de amendementen
les amendements qui
amendementen die wijzigingsvoorstellen die

"Accepter les amendements" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer