ADOPTÉES PAR LE CONSEIL IN NEDERLANDS

Vertaling van Adoptées Par Le Conseil in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1561

door de raad aangenomen (25) door de raad vastgestelde (20) door de raad goedgekeurde (23) door de raad goedgekeurd (14) de door de raad (5) genomen worden door de raad (3) van de raad van (3) door de raad vastgesteld (3) vastgesteld door de raad (3)

Voorbeelden van het gebruik van Adoptées Par Le Conseil in een zin en hun vertaling

Directives, décisions ou résolutions adoptées par le Conseil au cours de 1984.
In 1984 door de Raad aangenomen richtlijnen, besluiten of resoluties.
Directives ou décisions adoptées par le Conseil au cours de 1985.
In 1985 door de Raad aangenomen richtlijnen of besluiten.

Door de raad goedgekeurde

Directives adoptées par le Conseil.
Door de Raad goedgekeurde richtlijnen.
Le Comité prend acte des dispositions récemment adoptées par le Conseil, mettant en oeuvre le compromis équilibré trouvé pour le secteur
Het Comité neemt akte van de onlangs door de Raad goedgekeurde bepalingen waarmee het evenwichtige compromis dat in juli 1994 voor

Door de raad goedgekeurd

Cinq des propositions prévues ont été adoptées par le Conseil.
Vijf van de geplande voorstellen werden door de Raad goedgekeurd.
A la fin de 1979 les propositions n'avaient pas encore été adoptées par le Conseil.
Eind 1979 waren de voorstellen nog niet door de Raad goedgekeurd.

Door de raad

Ces propositions ont été adoptées par le Conseil dans le courant du même mois.
Deze voorstellen werden door de Raad diezelfde maand nog goedgekeurd.
Directives adoptées par le Conseil en 1974.
Door de Raad in 1974 goedgekeurde richtlijnen.

Door de raad van

Elles devraient être adoptées par le Conseil des ministres de la santé.
Ze zouden door de Raad van ministers van Volksgezondheid moeten worden aangenomen.
Encadré 1 Mesures supplémentaires adoptées par le Conseil des gouverneurs.
Kader 1: Extra door de Raad van Bestuur getroffen maatregelen.
Andere zin voorbeelden
Les réponses adressées aux demandeurs et au médiateur européen sont adoptées par le Conseil.
De antwoorden aan de verzoekers en de Europese Ombudsman worden door de Raad aangenomen.
Les réglementations sur la sécurité sont adoptées par le Conseil.
De voorschriften betreffende de beveiliging worden door de Raad aangenomen.
A cette fin, trois directives ont été adoptées par le Conseil.
Drie richtlijnen zijn met dit doel door de Raad goedgekeurd.
Toutes les propositions contenues dans le livre blanc ont à présent été adoptées par le Conseil.
Alle voorstellen uit het Witboek zijn nu door de Raad goedgekeurd.
Les dix décisions ont été adoptées par le Conseil le 26 septembre 1994.
De tien beschikkingen zijn aangenomen door de Raad op 26 september 1994.
Les dispositions adoptées par le Conseil sont les suivantes.
De door de Raad aangenomen bepalingen luiden als volgt.
Trois directives ont ainsi été adoptées par le Conseil, le 14 juin. La directive 93/39/.
Zo heeft de Raad op 14 juni drie richtlijnen vastgesteld.
Elles seront ensuite formellement adoptées par le conseil ECOFIN de juillet.
Zij zullen vervolgens in juli formeel worden aangenomen door de Raad Ecofin.
Az met en œuvre les décisions adoptées par le conseil d'administration;
F het uitvoeren van de besluiten van de raad van beheer;
Tableau des décisions concernant la recherche, adoptées par le Conseil au cours de l'année 1985.
Overzicht van de in 1985 door de Raad aangenomen besluiten betreffende onderzoek.
À la lumière des observations ci-dessus, la Commission soutient les deux positions communes adoptées par le Conseil en vue de l'adoption.
Gezien de hierboven gemaakte opmerkingen steunt de Commissie de twee door de Raad vastgestelde gemeenschappelijke standpunten met het oog op de aanneming van.
Les modifications ont été adoptées par le Conseil au moyen de la directive 2014/48/UE du 24 mars 20141 ci-après la«directive modifiant la directive sur la fiscalité de l'épargne».
Deze wijzigingen zijn door de Raad aangenomen bij Richtlijn 2014/48/EU van 24 maart 20141 de gewijzigde spaarrichtlijn.
Espérons que le train de mesures adoptées par le Conseil européen pourra endiguer ce tsunami financier.
Het door de Raad aangenomen pakket werpt hopelijk een dam op tegen deze financiële tsunami.
La section prend acte des dispositions récemment adoptées par le Conseil, mettant en oeuvre le compromis équilibré trouvé pour le secteur
De Afdeling neemt akte van de onlangs door de Raad goedgekeurde bepalingen waarmee het evenwichtige compromis dat in juli 1994 voor
Sept de ces directives et six directives particulières ont été adoptées par le Conseil et doivent être trans­posées par les États membres au plus tard le 31 décembre 1992.
Zeven van deze richtlijnen en zes speciale richtlijnen zijn door de Raad goedgekeurd en moeten door de Lid-Staten uiterlijk op 31 december 1992 zijn omgezet.
Les conclusions concernant le SIS II ont été par la suite adoptées par le Conseil sans débat.
De conclusies over SIS II zijn vervolgens zonder debat door de Raad aangenomen.
La directive 89/392/CEE relative aux applications industrielles et ses modifications base juridique: Article 100 A du Traité ont été adoptées par le Conseil.
Richtlijn 89/392/EEG betreffende de industriële toepassingen en de daarop volgende wijzigingen( rechtsgrondslag: artikel100A van het EG-Verdrag) zijn door de Raad goedgekeurd;
Plusieurs directives importantes concernant l'harmonisation des législations nationales ont été présentées et/ou adoptées par le Conseil.
Een aantal belangrijke richtlijnen met betrekking tot de harmonisatie van de nationale wetgevingen is aan de Raad voorgelegd of door de Raad aangenomen.
Les positions communes adoptées par le Conseil selon les procédures visées aux articles 251 et 252 du traité CE, ainsi que leur exposé des motifs.
De door de Raad overeenkomstig de procedures van de artikelen 251 en 252 van het VEG vastgestelde gemeenschappelijke standpunten, alsmede de motivering van deze standpunten;
Presque toutes les modifications adoptées par le Conseil sont conformes aux objectifs centraux de la proposition et ont été acceptées par la Commission.
Vrijwel alle door de Raad goedgekeurde wijzigingen sloten aan bij de hoofddoelstellingen van het voorstel en hebben de steun van de Commissie.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1561

Zie ook


directives adoptées par le conseil
door de raad goedgekeurde richtsnoeren door de raad goedgekeurde richtlijnen richtlijnen van de raad
dispositions adoptées par le conseil
door de raad goedgekeurde bepalingen de door de raad aangenomen bepalingen door de raad vastgestelde voorschriften
déjà adoptées par le conseil
door de raad reeds aanvaarde reeds door de raad vastgestelde zal reeds door de raad genomen
et adoptées par le conseil
en aangenomen door de raad en door de raad goedgekeurde
générales adoptées par le conseil
de door de raad goedgekeurde algemene
aux recommandations adoptées par le conseil
van de aanbevelingen die de raad heeft goedgekeurd
adoptées par le conseil en octobre
van de raad van oktober oktober door de raad goedkeurde de raad keurt in oktober
priorités stratégiques adoptées par le conseil
door de raad vastgestelde strategische prioriteiten
aux règles adoptées par le conseil
de raad aangenomen regels voorschriften die de raad vaststelt
adoptées par le conseil selon les procédures
door de raad overeenkomstig de procedures

Woord voor woord vertaling


"Adoptées par le conseil" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer