ANCIENS COMBATTANTS IN NEDERLANDS

Vertaling van Anciens Combattants in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0965

Voorbeelden van het gebruik van Anciens Combattants in een zin en hun vertaling

Oud-strijders

( anciens combattants )
Les anciens combattants, militaires invalides de guerre, prisonniers politiques et invalides y assimilés;
Oud-strijders, militaire oorlogsinvaliden, politieke gevangenen en daarmee gelijkgestelde invaliden;
Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre.- Nomination.
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers.- Benoeming.

Oudstrijders

( anciens combattants )
Les anciens combattants de la guerre 1940-1945 désignés ci-après.
De hierna genoemde oudstrijders van de oorlog1940-1945.
L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Het Nationaal instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers;
Et nous avons beaucoup de ces anciens combattants qui vivent dans la rue ici.
En we zien veel veteranen die hier op straat leven.
On a exploré l'option dans nos bureaux, mais les anciens combattants.
Dat idee hadden we voor onze kantoren, maar veteranen.

Voormalige strijders

Nous avons désarmé plus de 50 000 anciens combattants et saisi plus de 95% des armes lourdes.
Inmiddels zijn meer dan 50 000 voormalige strijders ontwapend en is ruim 95 procent van de zware wapens overgedragen.
Notre soutien doit s'étendre au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des anciens combattants dans la vie civile.
Wij moeten verder hulp bieden bij het proces van ontwapening, demobilisatie en herintreding van voormalige strijders in het burgerleven.
Andere zin voorbeelden
Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers.
Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers.
Boone et Peters, anciens combattants de la SBPD.
Boone en Peters, veteranen van de SBPD.
Personnes"rapatriées", populations locales des territoires d'accueil spécialement touchées et certains anciens combattants.
Plaatselijke bevolkingsgroepen in de speciaal getroffen opvanggebieden en bepaalde oud-strijders.
Il y a plein d'aides pour les anciens combattants, Duck.
De VA heeft heel wat programma's voor veteranen, Duck.
Anciens combattants peuvent maintenant télécharger leur dossier médical électronique avec un simple clic de la souris.
Veteranen kunnen nu hun elektronische medische dossiers met een muisklik downloaden.
Mais fêtons notre victoire. Ces anciens combattants devenus gardiens.
Maar we moeten het vieren dat al die veteranen cipiers worden.
Les anciens combattants Shaolin prétendaient être à l'origine... de différents style de combats.
De oeroude kungfu-vaardigheden van de Shaolin gelden als oervormen van verschillende vechtsporten.
Confédération européenne des Anciens Combattants, Section belge.
Europese Confederatie der Oud- Strijders, Belgische afdeling.
Appui au processus de démobilisation el de réinsertion des anciens combattants de l'URNG.
Steun bij de demobilisatie en de resocialisatie van de ex-soldaten van de URNG.
Celle de votre première série d'articles sur les anciens combattants?
Van je eerste artikelen over de VA?
Institut des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.- Emploi vacant de conseiller général(m/f)(rang 15).- Appel aux candidats.
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers.- Vacante betrekking van adviseur-generaal( m/v)( rang 15)- Oproep tot kandidaten.
Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.- Emploi vacant d'administrateur général(m/f)(rang 16)- Appel aux candidats.
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers.- Vacante betrekking van administrateur-generaal( m/v)( rang 16)- Oproep tot kandidaten.
De l'Institut national des Invalides de guerre, Anciens Combattants et Victimes de la guerre, pour ce qui concerne les membres invalides de guerre;
Het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers voor wat betreft de leden oorlogsinvaliden;
Le cadre organique de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre est fixé comme suit.
De personeelsformatie van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers wordt vastgesteld als volgt.
Les affiches de l'Institut national des invalides de la guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
De plakbrieven van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers;";
De Mme Clotilde Nyssens au Ministre de la Défense, sur"l'Institut National des Invalides de Guerre, anciens combattants et victimes de guerre(INIG)";
Clotilde Nyssens aan de Minister van Landsverdediging, over" het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers( NIOOO)";
Les emplois du cadre organique de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre sont répartis en cadres linguistiques selon le tableau ci-dessous.
De betrekkingen van de organieke personeelsformatie van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers worden in taalkaders ingedeeld volgens de hieronder vermelde tabel.
De Coster est nommé en qualité de membre du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en remplacement de M. M.
De Coster benoemd tot lid van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, ter vervanging van de heer M.
conseil d'administration de l'Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, en remplacement de M. F.
raad van beheer van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, ter vervanging van de heer F.
À l'Administrateur général de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Aan de Administrateur-generaal van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;
Lion est nommé en qualité de membre du conseil d'administration de l'Institut national des Invalides de guerre, Anciens Combattants et Victimes de guerre, en remplacement de M. G.
Lion benoemd tot lid van de raad van beheer van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, ter vervanging van de heerG.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0965

Zie ook


anciens combattants démobilisés
gedemobiliseerde ex-strijders
la réintégration des anciens combattants
de herintegratie van voormalige strijders reïntegratie van ex-strijders
de réinsertion des anciens combattants
resocialisatie van de ex-soldaten reïntegratie van voormalige strijders
anciens combattants de la guerre
oudstrijders van de oorlog oud-strijders van de oorlog
anciens combattants et victimes de guerre
oud-strijders en oorlogsslachtoffers oudstrijders en oorlogsslachtoffers oud-strijders en oorlogs-slachtoffers
des anciens combattants et des victimes de la guerre en fonction
de oud-strijders en oorlogsslachtoffers in functie van
mes anciens
mijn oude mijn voormalige mijn vroegere
et anciens
en voormalige en oude en gewezen en vroegere
deux combattants
twee vechters beide strijders twee soldaten twee zwaargewicht giganten beide boksers
d'anciens combattants
oud-strijders van veteranenorganisaties oorlogsveteranen veteranen
vos combattants
je vechters soldaten van je
combattants du crime
misdaadbestrijders misdaad-bestrijders boevenvangers
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer