ARBITRAIRES IN NEDERLANDS

Vertaling van Arbitraires in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 237, Tijd: 0.0546

Voorbeelden van het gebruik van Arbitraires in een zin en hun vertaling

Willekeurige

( arbitraire , aléatoires , hasard )
Désactiver l'exécution de fichiers. desktop arbitraires.
Uitvoeren van willekeurige .desktop-bestanden uitschakelen.
Oui, et maintenant on ne peut pas la jouer pour des raisons totallement arbitraires.
Ja, en nu kunnen we het optreden voor totaal willekeurige redenen.
Les violences arbitraires contre les enfants sont fréquentes et préoccupent tout spécialement l'UE.
Arbitrair geweld jegens kinderen komt veelvuldig voor en baart de EU ernstige zorgen.
Les montants minimaux de fonds propres spécifiés dans tout programme réglementaire sont arbitraires.
De minimumhoeveelheden kapitaal die in welke voorschriftenschema's dan ook worden genoemd, zijn arbitrair.

Willekeurig

Elles sont arbitraires et indéterminées.
Die zijn willekeurig en variabel.
Les actes de terrorisme sont imprévisibles, arbitraires.
Een terreuraanslag is onvoorspelbaar, willekeurig.
Andere zin voorbeelden
Iv les prix ou valeurs arbitraires ou fictifs.
Iv arbitraire of fictieve prijzen of waarden.
Nous avons exprimé notre inquiétude face aux disparitions, aux arrestations arbitraires et aux tortures.
Wij hebben onze bezorgdheid geuit over de verdwijningen, willekeurige arrestaties en martelingen.
La Grèce n'est pas la seule à souffrir des notations arbitraires des agences de notation.
Niet alleen Griekenland heeft onder deze arbitraire beslissingen van ratingbureaus te lijden.
Cette catégorisation entraîne des regroupements arbitraires et massifs au nombre de 9.
Deze kategorie-indeling leidt tot een willekeurige hergroepering op grote schaal ten bedrage van 9.
Déterminer approximativement la superficie de figures planes arbitraires, même capricieuses.
Bij benadering de oppervlakte van willekeurige, zelfs grillige, vlakke figuren bepalen.
Et a prevenir les redistributions arbitraires de richesse.
En willekeurige herverdelingen van de welvaart te voorkomen.
Arrestations arbitraires et situation politique au Laos.
Willekeurige arrestaties en politieke situatie in Laos.
Disparitions, viols, arrestations arbitraires et exécutions sont le lot quotidien.
Verdwijningen, verkrachting, willekeurige arrestatie en executie zijn aan de orde van de dag.
Les lois créées par l'homme sont arbitraires, et temporaires.
Door de mens gemaakte wetten zijn grillig en vergankelijk.
Résolution du Parlement européen sur les arrestations arbitraires et la situation politique au Laos.
Resolutie van het Europees Parlement over willekeurige arrestaties en de politieke situatie in Laos.
Les critères auxquels sont soumis les pièges et les essais réalisés sont arbitraires.
Er zijn criteria gesteld aan vallen en het testen van vallen en die zijn willekeurig.
Menaces, enlèvements, tortures, détentions arbitraires et meurtres deviennent monnaie courante.
Bedreigingen, ontvoeringen, marteling, willekeurige gevangenneming en moorden zijn schering en inslag.
Ces mesures sont toutes très importantes, mais hautement arbitraires.
Het is allemaal heel belangrijk, maar het is ook erg willekeurig.
Ces deux critères pourraient être considérés comme arbitraires.
Beide criteria kunnen als willekeurig worden beschouwd.
Que les éléments fournis sont irréguliers, arbitraires ou insignifiants.
De aangedragen elementen onrechtmatig, willekeurig of onbeduidend zijn.
Les arrestations arbitraires se déroulent à grande échelle et des gens sont torturés, voire assassinés, dans les prisons.
Er vinden grootschalige willekeurige arrestaties plaats en mensen worden gemarteld en zelfs vermoord in gevangenissen.
A cet effet, ses dispositions visent à éviter des valeurs arbitraires ou fictives et à fonder la valeur en douane
Hiertoe beogen de bepalingen willekeurige of fictieve waarden te vermijden en de douanewaarde van de in te voeren
Les seuils de couleurs sont arbitraires, et l'étendue de chaque catégorie de couleur est trop importante.
De grenswaarden van de kleuren zijn op arbitraire wijze vastgesteld en de spanwijdte binnen de kleuren is te groot.
Les agents s'abstiennent de toute attitude ou action arbitraires et de tout traitement préférentiel;
De personeelsleden zich onthouden van elke willekeurige houding of actie en van elke voorkeursbehandeling;
C'est toujours une entreprise aléatoire, impliquant nécessairement un grand nombre d'hypothèses arbitraires, que de faire des prévisions à long terme.
Het maken van prognoses op lange termijn is altijd een hachelijke onderneming, die onvermijdelijk gepaard gaat met een groot aantal arbitraire veronderstellingen.
À l'époque, les objectifs de l'UEM semblaient arbitraires, trop ambitieux et le délai paraissait nettement trop court?
De doelen van de EMU destijds leken arbitrair, leken te ambitieus en de tijd daarvoor leek veel te kort?
Les conditions carcérales déplorables, les arrestations arbitraires et les détentions préventives excessivement longues restent des problèmes sérieux.
Slechte omstandigheden in gevangenissen, willekeurige arrestaties en buitensporig langdurig voorarrest zijn nog steeds ernstige problemen.
Garel Jones.-(EN) Je ne dirais pas que ces pouvoirs sont arbitraires.
De heer Garel Jones.-( EN) Ik denk niet dat ik net als u vind dat de bevoegdheden arbitrair zijn.
pourrait en revanche comporter une nouvelle garantie protégeant les citoyens de l'UE contre des mesures de compensation arbitraires.
inhouden, zou daarin een nieuwe waarborg kunnen worden ingevoerd om de EU‑burgers tegen arbitraire compenserende maatregelen te beschermen.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.0546

Zie ook


ou arbitraires
of willekeurige of arbitraire
limites arbitraires
willekeurige begrenzing de willekeurige beperkingen
objectifs arbitraires
de arbitraire doelstellingen willekeurige streefcijfers
actes arbitraires
willekeurige acties willekeurig optreden
des arrestations arbitraires
willekeurige arrestaties de willekeurige aanhoudingen
des décisions arbitraires
willekeur willekeurige beslissingen arbitraire besluiten willekeurige besluiten
des discriminations arbitraires
willekeurige discriminatie
les obstacles arbitraires
willekeurige belemmeringen arbitraire belemmeringen

S Synoniemen van "arbitraires"


"Arbitraires" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer