ASSURERA IN NEDERLANDS

Vertaling van Assurera in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.7326

Voorbeelden van het gebruik van Assurera in een zin en hun vertaling

L'autorité publique compétente s'assurera de la viabilité des projets qu'elle soutient.
De overheden verzekeren zich van de leefbaarheid van de projecten die zij ondersteunen.
Efforts continuels pour préserver leur habitat assurera la survie des générations futures.
Blijvend inspanningen om hun leefgebied te beschermen. Zal de toekomst van de volgende generaties verzekeren.

Verzorgt

( assurer , garantir , assurance )
La BCE assurera le secrétariat du CERS.
De ECB verzorgt het secretariaat van het ECSR.
La Commission assurera le secrétariat du Comité.
De Commissie verzorgt het secretariaat van het comité.

Zorgen

( assurer , garantir , assurance )
L'organisation fournira également des médicaments et assurera un suivi épidémiologique.
Ook zal deze organisatie voor geneesmiddelen en epidemiologische begeleiding zorgen.
Elle assurera donc une plus grande stabilité.
Het zorgt hierdoor voor meer stabiliteit.
Andere zin voorbeelden
Et qui assurera tes arrières?
En wie zorgt ervoor dat jij niets stoms doet?
Il assurera les fonctions suivantes.
Het zal de volgende functies verzekeren.
Ismat s'en assurera.
Daar zorgt kolonel Ismat wel voor.
Mita s'assurera que vous regagnez et même un peu plus.
Mr Mita hier... verzekert dat je alles zal terugwinnen... en zelfs meer.
Il assurera la direction générale des services suivants.
Aldus zal hij de algemene leiding voeren over de volgende diensten.
Nous sommes favorables à tout ce qui assurera le maintien des droits du Parlement.
Wij willen dat alles om ervoor te zorgen dat het Parlement zijn bevoegdheden behoudt.
La haute représentante assurera la coordination de nos relations extérieures.
De hoge vertegenwoordiger draagt zorg voor coördinatie van ons buitenlands beleid.
GIS-Vlaanderen assurera notamment.
GIS-Vlaanderen zal instaan voor onder meer.
Sully s'assurera que tu montes dans l'avion.
Sully zal er voor zorgen dat je op het vliegtuig stapt.
Le registre assurera trois fonctions essentielles.
Het register zal drie hoofdtaken hebben.
Elle assurera une transparence accrue pour identifier les risques systémiques.
Het zorgt voor meer transparantie voor het identificeren van systeemrisico's.
Assurera la liaison avec les lignes directes des pays tiers;
Voor de nodige contacten met meldpunten in derde landen zorgen;
Assurera un traitement approprié des dettes et déficits liés aux PPP comme suit.
Zorgen voor een passende behandeling van de schulden en tekorten van PPP's door.
Qui assurera la sécurité?
Wie zorgt voor de veiligheid?
Ça nous assurera leur soutien.
Dan zijn we zeker van hun steun.
Un associé s'assurera qu'il ne soit pas découvert.
Een medewerker zal ervoor zorgen dat het niet ontdekt wordt.
La Commission assurera la mise en œuvre des actions.
De Commissie zal zorg dragen voor de tenuitvoerlegging van de acties.
La Commission assurera la mise en œuvre des actions.
De Commissie zorgt voor de tenuitvoerlegging van de activiteiten.
La Commission assurera la mise en œuvre des actions.
De Commissie zorgt voor de uitvoering van de acties.
La Commission assurera l'évaluation régulière, indépendante et externe des actions financées.
De Commissie zorgt voor een regelmatige, onafhankelijke en externe evaluatie van het gefinancierde acties.
La Commission assurera un suivi régulier des actions entreprises et de leurs résultats.
De Commissie zal zorgen voor een regelmatige follow-up van de ontplooide activiteiten en behaalde resultaten.
J'accède à la requête de M. Powell. Il assurera sa propre défense. Merci,
Ik sta Mr Powell toe om z'n eigen verdediging te voeren.
Poussin assurera la liaison.
Poussin onderhoudt de verbinding.
Les responsabilités ont été scindées. Quel est le commissaire qui assurera la cohérence?
De taken zijn verdeeld, maar welke commissaris zorgt voor de coördinatie?

Uitslagen: 243, Tijd: 0.7326

Zie ook


assurera que
ervan verzekeren dat zorgt ervoor dat zal ervoor zorgen dat zal waarborgen dat
l'union assurera
unie zorgt voor
assurera l'étanchéité
zorgt voor de waterdichtheid
l'expert s' assurera
deskundige vergewist zich
l'union s' assurera
unie zal erop toezien
ce centre assurera
het centrum zal zorgen
du conseil assurera
de raad garandeert
du secteur assurera
de sector zal zorgen voor
l'accord interinstitutionnel assurera
het interinstitutioneel akkoord zorgt ervoor
du programme assurera
het programma zal zorgen voor
assurera le suivi politique
voor de politieke follow-up zorgen
la commission européenne assurera
de europese commissie zorgt voor
relevé du personnel qui assurera
lijst van het personeel dat zal instaan lijst van de personeelsleden die zullen instaan
la commission assurera la complémentarité
de commissie zal zorgen voor complementariteit

Zinnen in alfabetische volgorde


assurera

"Assurera" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer