ATTENTIVE IN NEDERLANDS

Vertaling van Attentive in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 237, Tijd: 0.1957

Voorbeelden van het gebruik van Attentive in een zin en hun vertaling

Après une évaluation attentive, le CHMP a considéré que cette indication est acceptable.
Na zorgvuldige evaluatie heeft het CHMP overwogen dat deze indicatie aanvaardbaar is.
La question du statut exige donc, effectivement, une analyse très attentive et très approfondie.
Deze zaak vergt dan ook een zeer zorgvuldige en gedetailleerde analyse.
Attentive, efficace et.
Attent, efficiënt, en.
Tu étais attentive et encourageante.
Je was attent en bemoedigend.
Intelligente et attentive comme elle est, elle en a encore a apprendre.
Zo slim en zorgzaam als ze is, ze moet nog veel leren.
Ne sois pas trop attentive.
Wees maar niet te zorgzaam.

Aandachtig geluisterd

( attentionné , attentive , gentil )
Deuxièmement, la Commission a été très attentive au dialogue des cultures.
Ten tweede heeft de Commissie zeer aandachtig geluisterd naar de dialoog van culturen.
J'ai été vraiment très attentive et je vous dis cela très simplement.
Ik heb echt zeer aandachtig geluisterd en dit wilde ik u gewoonweg zeggen.

Bewust

( attentionné , attentive , gentil )
Je suis, sur ce point, très attentive à mes responsabilités.
Wat dat betreft ben ik mij zeer bewust van mijn verantwoordelijkheden.
La BEI est très attentive à sa propre empreinte écologique.
De EIB is zich sterk bewust van haar eigen milieuvoetafdruk.

Te worden

( attentionné , attentive , gentil )
Les patients âgés traités avec le protocole TCF feront l'objet d'une surveillance attentive.
Oudere patiënten behandeld met TCF dienen nauwkeurig gemonitord te worden.
Les patients âgés traités avec le protocole TCF feront l'objet d'une surveillance attentive.
Ouderen behandeld met TCF dienen nauwkeurig gecontroleerd te worden.
Andere zin voorbeelden
La Commission est très attentive aux problèmes de concurrence.
De Commissie heeft altijd veel aandacht voor mededingingsproblemen.
Je suis très attentive à ce genre de choses.
Ik ben zeer alert op zulke zaken.
Elle est dans le coin, attentive et décontractée.
Ze is er altijd, is attent en rustig.
C'est une voisine très attentive.
Ze is heel attent.
Tu es gentille et attentive.
Je bent aardig en zorgzaam.
Au faite, ton équipe est tellement attentive.
Je bediende is zo attent.
Préparation attentive de tous les aspects pratiques du projet;
Een zorgvuldige voorbereiding van alle praktische aspecten van het project;
Les notes d'une étudiante attentive.
Slechts de aantekeningen van een oplettende student.
Sois vraiment très attentive.
Nu moet je erg goed opletten.
Le Quartette peut apporter la médiation attentive, mais dynamique, qui s'impose.
Het Kwartet kan de behoedzame, maar dynamische bemiddeling verschaffen die benodigd is.
Attentive, patiente, mortelle.
Voorzichtig, geduldig, dodelijk.
Vous pourriez être plus attentive ici qu'en salle de traumato.
Je moet hier beter opletten dan op de Eerste Hulp.
La Commission est très attentive à l'évolution de la situation socio-politique à Madagascar.
De Commissie let heel scherp op de ontwikkeling van de sociaalpolitieke situatie in Madagascar.
Anormalement attentive pour son âge, elle était toujours calme.
Ze was ongewoon gefocust voor 'n kind, altijd kalm.
Tu es attentive.
Je kunt geweldig luisteren,
Crois moi j'ai été attentive.
Ik heb het onder controle.
Les sujets âgés traités avec le protocole TCF feront l'objet d'une surveillance attentive.
Ouderen behandeld met TCF dienen nauwkeurig gecontroleerd te worden.
Les patients âgés traités avec le protocole TCF feront l'objet d'une surveillance attentive.
Oudere patiënten behandeld met TCF dienen nauwkeurig gecontroleerd te worden.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.1957

Zie ook


écoute attentive
goed geluisterd naar was goed luisteren aandachtig te luisteren
attentive doit
dient onder strikt moet nauwkeurige
est toujours attentive
altijd erg attent is waakt er steeds
ai été attentive
heb wel goed opgelet heb het onder controle
l'ue est attentive
wordt in de EU aandacht besteed
attentive des fonctions hépatiques
de leverfunctie zorgvuldig
la commission restera attentive
de commissie aandacht zal blijven besteden
attentive à la question
heeft aandacht besteed aan de kwestie bewust van het probleem
particulièrement attentive aux problèmes
bijzondere aandacht besteden aan de problemen
la commission sera particulièrement attentive
commissie zal met name attent zijn zal de commissie bijzondere aandacht besteden
une surveillance attentive des patients
zorgvuldige bewaking van de patiënten zorgvuldige controle van patiënten
une évaluation attentive des risques et bénéfices
een zorgvuldige afweging van risico's en voordelen

"Attentive" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer