AU CONSEIL UNE PROPOSITION IN NEDERLANDS

Vertaling van Au Conseil Une Proposition in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.1062

Voorbeelden van het gebruik van Au Conseil Une Proposition in een zin en hun vertaling

Raad een voorstel

Le 3 avril 1981, la Commission a soumis au Conseil une proposition d'une deuxième directive concernant les dispositions relatives à l'heure d'été.
Op 3 april 1981 heeft de Commissie de Raad een voorstel voor een tweede richtlijn betreffende de bepalingen inzake de zomertijd voorgelegd.
Le 4 octobre 2005, la Commission a transmis au Conseil une proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des
Op 4 oktober 2005 heeft de Commissie de Raad een voorstel doen toekomen voor een kaderbesluit van de Raad over
La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens.
De Commissie kan bij de Raad een voorstel in die zin.
La Commission a transmis au Conseil une proposition de directive à ce sujet.
De Commissie heeft hierover bij de Raad een voorstel voor een richtlijn ingediend.

De raad een voorstel voor

Quand la Commission transmet au Conseil une proposition de résolution commune, elle est communiquée pour information au Parlement européen.
Als de Commissie aan de Raad een voorstel voor een gemeenschappelijk standpunt doet toekomen, wordt dit ook naar het Europees Parlement gestuurd.
La Commission transmet au Conseil une proposition de décision relative à la création d'un système européen de traduction automatique«Eurotra».
De Commissie legt de Raad een voorstel voor een besluit betreffende de instelling van een Europees systeem voor auto matische vertaling„ Eurotra" voor.
Andere zin voorbeelden
Le 18 juillet 2003, la Commission a soumis au Conseil une proposition de décision du Conseil autorisant la signature de l'accord susmentionné.
Op 18 juli 2003 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een Besluit van de Raad tot machtiging van de ondertekening van de bovenbedoelde overeenkomst.
Le 24 février 1992, la Commission a transmis au Conseil une proposition concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
Op 24 februari 1992 heeft de Commissie aan de Raad een voorstel betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit toegezonden.
La Commission présentera prochainement au Conseil une proposition de directive concernant l'harmonisation du statut des agents commerciaux dans la Communauté.
De Commissie zal binnenkort bij de Raad een voorstel van richtlijn indienen betreffende de harmonisatie van het statuut van de handels agenten in de Gemeenschap.
En outre, le 26 février 1974, la Commission a soumis au Conseil une proposition de directive concernant une action commune pour des actions de boisement 2.
Daarnaast heeft de Commissie op 26 februari 1974 aan de Raad een voorstel voorgelegd voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke actie inzake bebossing2.
Le 16 septembre 1974, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement concernant ce problème.
Op 16 september 1974 heeft de Commissie daartoe bij de Raad een voorstel voor een verordening ingediend.
À cet effet, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition définissant la"durée de vie normale" et établissant des réglementations complémentaires.
Daartoe legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad voorstellen voor een definitie van" normale levensduur" en tot vaststelling van aanvullende regelingen voor.
Le 9 juillet 1985, la Commission a transmis au Conseil une proposition de directive relative à un système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur Supplément 8/85- Bull.
Op 9 juli zond de Commissie de Raad een voorstel voor een richtlijn inzake een algemeen stelsel voor de erkenning van hoger-onderwijsdiploma's Supplement8/85- Buil.
Par ailleurs, la Commission a récemment présenté au Conseil une proposition tendant à améliorer l'information et la protection du public en cas d'accident radiologique 0.
Verder heeft de Commissie kort geleden bij de Raad een voorstel ingediend tot verbetering van de voorlichting en de bescherming van het publiek bijstralingsongevallen6.
En 1998, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doc.
In 1998 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelselsdoc.
La Commission soumettra prochainement au Parlement et au Conseil une proposition de règlement d'application fixant les critères et les priorités des
Binnenkort zal de Commissie het Parlement en de Raad een voorstel indienen voor een toepassingsverordening waarin maatstaven en prioriteiten zullen staan
La Commission transmet au Conseil une proposition tendant à faciliter l'établissement de services aériens réguliers interna­tionaux entre les États membres.
De Commissie legt de Raad een voorstel voor tot vergemakke- lijking van de instelling van regelmatige interregionale luchtdiensten tussen de Lid-Staten.
Le 25 novembre 2003, la Commission a soumis au Conseil une proposition de décision du Conseil autorisant la signature de l'accord susmentionné.
Op 25 november 2003 heeft de Commissie aan de Raad een voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de ondertekening van de voormelde overeenkomst voorgelegd.
À cet effet, la Commission transmet par ailleurs au Conseil une proposition de règlement.
Met dit doel legt de Commissie aan de Raad een voorstel voor een verordening voor.
En octobre 2001, la Commission a soumis au Conseil une proposition concernant l'adhésion à la convention.
In oktober 2001 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend om toe te treden tot dit verdrag.
Si après nouvelle saisine du Comité, les doutes de la Commission subsistent, elle soumet au Conseil une proposition concernant les mesures à prendre.
Mochten de bezwaren van de Commissie vervolgens nog niet uit de weg zijn geruimd, dan legt zij de Raad een voorstel voor de te nemen maatregelen voor.
Si après nouvelle saisine du Comité, les doutes de la Commmission subsistent, elle soumet au Conseil une proposition concernant les mesures à prendre.
Mochten de bezwaren van de Commissie vervolgens nog niet uit de weg zijn geruimd, dan legt zij de Raad een voorstel voor de te nemen maatregelen voor.
En vue d'organiser l'écoulement de ces alcools de vin, la Commission a, en 1984, soumis au Conseil une proposition ayant pour objet de.
Teneinde de afzet van deze wijnalcohol te organiseren, heeft de Commissie in 1984 een voorstel bij de Raad ingediend dat ten doel heeft.
Le 19 mars 2008, la Commission a présenté au Parlement et au Conseil une proposition de directive visant, en substance, à faciliter l'échange d'informations
Op 19 maart 2008 heeft de Commissie bij het Parlement en de Raad een voorstel voor een richtlijn ingediend, dat in wezen de uitwisseling
En avril 1974, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règle ment relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises
In april 1974 heeft de Commissie de Raad een voorstel doen toekomen voor een verordening inzake de tariefbehandeling van toepassing
Le 12 décembre 1975 la Commission a soumis au Conseil une proposition de directive concernant le rapprochement des législations des États
Op 12 december 1975 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend vooreen richtlijn van de Raad inzake de onderlinge
pas six mois, le différend subsiste, la Commission transmet au Conseil une proposition portant sur la sélection du site comme site d'importance communautaire.
zes maanden niet is opgelost, zendt de Commissie de Raad een voorstel toe betref fende de selectie van dat gebied als gebied van communautair belang.
La Commission a l'intention de présenter pour la fin de 2003 au Parlement européen et au Conseil une proposition relative à l'introduction d'un permis européen pour les conducteurs de train.
De Commissie is voornemens voor eind 2003 bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel betreffende de invoering van een Europees rijbewijs voor treinbestuurders in te dienen.
pas six mois, le différend subsiste, la Commission transmet au Conseil une proposition portant sur la sélection du site comme site d'importance communautaire.
zes maanden niet is opgelost, zendt de Commissie de Raad een voorstel toe betreffende de selectie van dat gebied als gebied van communautair belang.
La Commission, en date du 8 décembre 1982, a transmis au Conseil une proposition de décision arrêtant de nouvelles dispositions relatives au chapitre
Op 8 december 1982 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend tot vaststelling van nieuwe bepalingen betreffende hoofdstuk VI„

Uitslagen: 245, Tijd: 0.1062

Zie ook


au conseil une proposition législative
de raad een wetsvoorstel raad een wetgevingsvoorstel ingediend
au conseil une nouvelle proposition
de raad een nieuw voorstel
au conseil une proposition de règlement
raad een voorstel voor een verordening raad een verordeningsvoorstel
au conseil une proposition de décision
raad een voorstel voor een besluit
soumis au conseil une proposition visant
raad een voorstel ingediend de raad een voorstel voorgelegd
sans délai au conseil une proposition
onverwijld de raad een voorstel
à présenter au conseil une proposition
bij de raad een voorstel voorstel indienen bij de raad
transmis au conseil une proposition de directive du conseil
de raad een voorstel voor een richtlijn van de raad ingediend
au parlement européen et au conseil une proposition visant
europees parlement en de raad een voorstel in
peut soumettre au conseil une proposition en ce sens
raad een voorstel in die zin kan indienen
peut soumettre au conseil une proposition dans ce sens
de raad een voorstel in die zin kan indienen
au conseil une proposition concernant les mesures à prendre
raad een voorstel voor de te nemen maatregelen voor

Woord voor woord vertaling


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer