AU PLUS TARD TROIS MOIS IN NEDERLANDS

Vertaling van Au Plus Tard Trois Mois in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0651

Voorbeelden van het gebruik van Au Plus Tard Trois Mois in een zin en hun vertaling

Elles sont introduites au plus tard trois mois avant le début des actions.
De aanvragen worden uiterlijk drie maanden vóór het begin van de acties ingediend. 7.
Le solde de la subvention sera liquidé au plus tard trois mois après la production des justificatifs requis.
Het saldo van de toelage wordt uiterlijk drie maanden na de voorlegging van de vereiste bewijsstukken uitbetaald.
Cette demande doit être faite, au plus tard trois mois avant la date de début.
Deze aanvraag dient te gebeuren, ten laatste drie maanden voor de gewenste aanvangsdatum.
La demande de prorogation doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant le terme de l'agréation.
De aanvraag om verlenging moet ten vroegste zes maanden en ten laatste drie maanden vóór het verstrijken van de erkenningstermijn worden ingediend.
Andere zin voorbeelden
La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation.
De Commissie neemt een dergelijk besluit uiterlijk drie maanden na het geven van de aanbeveling.
Au plus tard trois mois suivant l'issue du projet, un rapport final est établi.
Uiterlijk drie maanden na de afloop van het project wordt een eindverslag opgemaakt.
Cette demande doit être faite, au plus tard trois mois avant la date de début souhaitée.
Deze aanvraag dient te gebeuren, ten laatste drie maanden voor de gewenste aanvangsdatum.
Ces consultations auront lieu au plus tard trois mois après que l'une des Parties en aura présenté la demande écrite à l'autre Partie ou aux autres Parties.
Die raadplegingen zullen plaatsvinden ten laatste drie maanden nadat één van de Partijen daarvoor een schriftelijk verzoek heeft voorgelegd aan de andere Partij of aan de andere Partijen.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions au plus tard trois mois après leur présentation.
De Raad neemt, uiterlijk drie maanden na de indiening van deze voorstellen, hierover met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions au plus tard trois mois après leur présentation.
De Raad neemt, uiterlijk drie maanden na de indiening, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit over deze voorstellen.
La demande de prorogation doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant le terme de l'agréation.
De aanvraag om verlenging moet ten vroegste zes en ten laatste drie maanden vóór het verstrijken van de erkenningstermijn worden ingediend.
Au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté royal approuvant le contrat de gestion, A.S.T.R.I.D. présentera les conditions générales au Ministre pour ratification.
Ten laatste drie maanden na de publicatie van het KB houdende dit beheerscontract, zal A.S.T.R.I.D. haar algemene contractvoorwaarden ter bekrachtiging aan de Minister voorleggen.
Le premier exercice d'évaluation commence au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente action commune.
De eerste evaluatieronde begint uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van dit gemeenschappelijk optreden.
Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la dernière période imposable de la periode précitée.
Voormeld stelsel kan door de belastingplichtige worden opgezegd ten laatste drie maanden voor het verstrijken van het laatste belastbaar tijdperk van de voormelde periode.
Au plus tard trois mois après leur désignation, ceux-ci peuvent se faire représenter et désigner un suppléant;
Uiterlijk drie maanden na hun aanstelling mogen deze zich laten vertegenwoordigen en een plaatsvervanger aanduiden;
Le versement du solde intervient au plus tard trois mois après la date d'échéance du contrat.
Het saldo wordt uiterlijk drie maanden na de vervaldatum van het contract betaald.
La décision du ministre est notifiée à l'officier auxiliaire ATC concerné au plus tard trois mois avant la date de fin de son engagement.
De beslissing van de minister wordt aan de betrokken hulpofficier ATC ten laatste drie maanden vóór de einddatum van zijn dienstneming ter kennis gebracht.
La caution ainsi diminuée est libérée au plus tard trois mois après le jour de l'expiration du contrat.
De aldus verlaagde zekerheid wordt uiterlijk drie maanden na de vervaldag van het contract vrijgegeven.
La demande de prorogation de l'agrément doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'expiration de la validité de l'agrément.
Het verzoek om verlenging van de erkenning moet ten vroegste zes maanden en ten laatste drie maanden voordat de geldigheid van de erkenning vervalt, ingediend worden.
La demande doit être introduite au plus tard trois mois avant la date de début de l'initiative de formation.
De aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor de aanvangsdatum van het vormingsinitiatief worden ingediend.
Les subventions de personnel sont octroyées, sur la proposition justifiée de l'administration, par le Ministre au plus tard trois mois avant le début de l'année d'activité suivante.
De personeelstoelagen worden, op verantwoord voorstel van de administratie, toegekend door de minister ten laatste drie maanden voor het begin van het volgende werkjaar.
La garantie ainsi diminuée est libérée au plus tard trois mois après le jour de l'expiration du contrat.
De aldus verlaagde zekerheid wordt uiterlijk drie maanden na de vervaldag van het contract vrijgegeven.
Un guichet d'entreprises ne peut cesser définitivement ses activités sans en avoir averti le Ministre, au plus tard trois mois avant le jour prévu de la cessation.
Een ondernemingsloket kan zijn werkzaamheden niet definitief stopzetten zonder de Minister daarvan op de hoogte te brengen, ten laatste drie maanden voor de geplande dag van de stopzetting.
La subvention doit être demandée au plus tard trois mois après la désignation du fonctionnaire urbaniste communal, sauf application de l'article 19.
De subsidie moet worden aangevraagd uiterlijk drie maanden na de aanstelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens toepassing van artikel 19.
Elle est introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'agrément précédent.
Ze wordt uiterlijk drie maanden vóór de verstrijkdatum van de vorige erkenning ingediend.
Au plus tard trois mois avant la date de l'examen, adresser par écrit un dossier de candidature à la commission de stage et y joindre les documents suivants.
Uiterlijk drie maanden voor de datum van het examen een schriftelijk kandidatuurdossier te richten aan de stagecommissie en hierbij de volgende stukken te voegen.
Les agriculteurs devront recevoir le rapport de contrôle au plus tard trois mois après la réalisation des contrôles.
Uiterlijk drie maanden na de controle moet de boer het verslag daarover ontvangen.
Le Ministre communique sa décision au titulaire de l'autorisation au plus tard trois mois après que le fonctionnaire, chargé du contrôle, a retiré l'autorisation.
De minister deelt zijn beslissing mee aan de vergunninghouder uiterlijk drie maanden nadat de ambtenaar die met de controle belast is, de vergunning heeft ingetrokken.
Au plus tard trois mois après sa prestation de serment, le Gouvernement flamand établit les objectifs budgétaires à respecter.
Uiterlijk drie maanden na haar eedaflegging legt de Vlaamse regering de budgettaire doelstellingen vast die nageleefd dienen te worden.
Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux nouveaux véhicules-citernes, wagons-citernes et bateaux;
Ten laatste drie maand na het in voege treden van dit besluit, voor nieuwe tankwagens, tankwagons en schepen;

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0651

Zie ook


et au plus tard trois mois
en uiterlijk drie maanden en ten laatste drie maanden en ten laatste drie maand
au plus tard trois mois avant l'expiration
uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken ten laatste drie maanden voor het verstrijken
présenter les candidatures au plus tard dans les trois mois
de kandidaturen voor te dragen uiterlijk binnen drie maanden
la subvention doit être demandée au plus tard trois mois
subsidie moet worden aangevraagd uiterlijk drie maanden
et au plus tard dans un délai de trois mois
en uiterlijk binnen drie maanden
et au plus tard dans les trois mois qui suivent la publication
en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking
trois mois plus tard
drie maanden later drie maand later DRIE MAANDEN LATER

Woord voor woord vertaling


au
- in op ten aan
plus
- meer de meest dan
trois
- drie
mois
- maanden maand

"Au plus tard trois mois" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer