AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES IN NEDERLANDS

Vertaling van Aux Opérateurs Économiques in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.2399

bedrijfsleven (12) het bedrijfsleven (11) marktdeelnemers (49) ondernemers (32) economische subjecten (29) de marktdeelnemers (29) economische actoren (10) de ondernemers (6) economische operatoren (4)

Voorbeelden van het gebruik van Aux Opérateurs Économiques in een zin en hun vertaling

Het bedrijfsleven

De programmes de formation destinés aux opérateurs économiques et aux responsables des administrations publiques;
Scholingsprogramma's voor het bedrijfsleven en het overheidskader;
Elle accorde également une période transitoire aux opérateurs économiques afin de leur permettre d'adapter l'étiquetage des substances dangereuses portant ces sigles.
De richtlijn voorziet tevens in een overgangsperiode om het bedrijfsleven de gelegenheid te geven de etikettering van gevaarlijke stoffen met deze afkortingen aan te passen.

Marktdeelnemers

( opérateurs , acteurs du marché , participants au marché )
Pour permettre aux opérateurs économiques de prendre des décisions d'investissement sur le long terme, il convient que les suspensions proposées demeurent en vigueur pendant 10 ans.
Om ervoor te zorgen dat marktdeelnemers investeringsbeslissingen op de lange termijn kunnen nemen, moeten de voorgestelde schorsingen tien jaar van kracht blijven.
Ces obstacles portent tout particulièrement préjudice aux opérateurs économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises PME.
Marktdeelnemers, met name kleine en middelgrote ondernemingen( kmo's), ondervinden in het bijzonder hinder van deze belemmeringen.

Ondernemers

( entrepreneurs , opérateurs , entreprises )
Ces critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés.
Deze bijgewerkt criteria en regels worden aan belangstellende ondernemers meegedeeld.
Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés ou aux parties au système.
Aan de betrokken ondernemers of de partijen bij het systeem mogen geen dossierkosten in rekening worden gebracht.

Economische subjecten

Un véritable espace de justice doit assurer la sécurité juridique aux particuliers et aux opérateurs économiques.
Een ware Europese rechtsruimte dient rechtszekerheid te verstrekken aan personen en economische subjecten.
Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis sur demande aux opérateurs économiques intéressés.
De in lid 2 bedoelde criteria en regels worden de belangstellende economische subjecten desgevraagd ter beschikking gesteld.
L'EMAS fournit aux opérateurs économiques un outil leur permettant de mettre en œuvre les bonnes pratiques environnementales.
EMAS verschaft de marktdeelnemers een instrument voor goede milieupraktijken.
Permettre aux opérateurs économiques de réaliser en commun des investissements exonérés de la TVA.
De marktdeelnemers de mogelijkheid bieden om van btw vrijgestelde investeringen te delen.

Aan marktdeelnemers

Assistance aux opérateurs économiques.
Bijstand aan marktdeelnemers.
Article 33- Assistance aux opérateurs économiques.
Artikel33- Bijstand aan marktdeelnemers.
Andere zin voorbeelden
La Suède se contente d'imposer aux opérateurs économiques de fournir des informations.
Zweden beperkt zich ertoe de economische subjecten te verplichten informatie te verstrekken.
Ces formulaires ont été préparés et distribués aux opérateurs économiques par le ministère de l'environnement.
Deze formulieren zijn door de milieu-inspectie vervaardigd en verspreid onder economische exploitanten.
Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés ou aux parties au système.
Aan de betrokken ondernemers of de partijen bij het systeem mogen geen administratiekosten in rekening worden gebracht.
Les rétributions peuvent être imposées aux opérateurs économiques qui produisent, transforment, mettent en stock, achètent, vendent, importent, exportent ou font transiter des produits agricoles.».
De retributies kunnen worden opgelegd aan marktdeelnemers die landbouwproducten voorbrengen, verwerken, opslaan, kopen, verkopen, invoeren, uitvoeren of doorvoeren.».
Bien entendu, ces manuels et ces communications seront utiles non seulement aux autorités chargées de l'application, mais également aux opérateurs économiques concernés.
Dergelijke handleidingen en mededelingen zullen vanzelfsprekend niet alleen nuttig zijn voor de inzake tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten maar ook voor de betrokken marktdeelnemers.
Toutefois, la condition en cause n'est pas opposable aux opérateurs économiques, faute d'avoir été portée à leur connaissance par une
De betrokken voorwaarde kan echter niet aan de marktdeelnemers worden tegengeworpen, omdat zij niet via een adequate bekendmaking in
Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis sur demande aux opérateurs économiques intéressés.
De in lid 2 bedoelde criteria en regels worden de belangstellende ondernemers desgevraagd ter beschikking gesteld.
La proposition de règlement accorde une attention particulière à la nécessité de regrouper et de simplifier les obligations qui s'appliquent aux opérateurs économiques.
In de voorgestelde verordening wordt speciaal benadrukt dat de verplichtingen voor marktdeelnemers samengebundeld en vereenvoudigd moeten worden.
Toutefois, la condition en cause n'est pas opposable aux opérateurs économiques, faute d'avoir été portée à leur connaissance par une
De betrokken voorwaarde kan echter niet aan de marktdeelnemers worden tegengeworpen, omdat zij niet via een adequate bekendmaking in
Ce document des services de la Commission est destiné plus particulièrement aux opérateurs économiques concernés et aux autorités nationales.
Het document van de diensten van de Commissie is vooral bestemd voor het betrokken bedrijfsleven en de nationale autoriteiten.
La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux opérateurs économiques intéressés.
Wanneer deze criteria en regels worden bijgewerkt, wordt dit de belangstellende ondernemers medegedeeld.
La majorité d'entre nous conviendra que la situation profite aux deux parties. Elle sera particulièrement bénéfique aux agriculteurs et aux opérateurs économiques de l'Europe.
De meesten van ons zullen het erover eens zijn dat dit een win-winsituatie is, die met name voordelen zal opleveren voor de boeren en ondernemers in Europa.
et permettre une meilleure prévention des irrégularités et des fraudes par des actions de diffusion des connaissances aux opérateurs économiques;
verbeteren van de preventie van onregelmatigheden en fraude door acties gericht op de verspreiding van kennis onder de marktdeelnemers;
En outre, la Commission a organisé ou a participé à onze séminaires destinés aux opérateurs économiques ou aux administrations de pays tiers.
Voorts organiseerde de Commissie, of nam zij deel aan, 11 studiebijeenkomsten voor het bedrijfsleven of de overheid van derde landen.
Aux programmes de formation économique, juridique et technique destinés aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires;
Economische, juridische en technische opleidingsprogramma's voor economische actoren en hoge ambtenaren in overheidsdienst;
De publier au moins six mois à l'avance les conditions dans lesquelles elle offre ces services aux opérateurs économiques.
Tenminste zes maanden vooraf openbaar te maken op welke voorwaarden de entiteit zijn diensten aan de marktdeelnemers aanbiedt.
circulation des marchandises peuvent perturber profondément le bon fonctionnement du marché unique et causer de graves préjudices aux opérateurs économiques.
goederen kunnen evenwel de goede werking van de interne markt grondig verstoren en ernstige schade berokkenen aan de marktdeelnemers.
Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande.
De bevoegde diensten zenden de documentatie onmiddellijk na ontvangst van de aanvraag aan de ondernemers toe.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.2399

Zie ook


aux opérateurs économiques concernés
betrokken marktdeelnemers betrokken bedrijfsleven
envoyés aux opérateurs économiques
de ondernemers toegezonden
aux opérateurs économiques locaux
lokale marktdeelnemers plaatselijke economische actoren
aux droits des opérateurs économiques
rechten van de economische subjecten
pour permettre aux opérateurs économiques
economische subjecten in staat te stellen om ervoor te zorgen dat marktdeelnemers zodat ondernemers
aux opérateurs économiques et aux citoyens
bedrijfsleven en de burgers economische actoren en de burgers
aux opérateurs économiques intéressés les noms
belangstellende ondernemers de namen belangstellende economische subjecten de namen
aux opérateurs économiques de la communauté
de gemeenschap gevestigde ondernemers economische subjecten van de gemeenschap ondernemers van de gemeenschap
imposer aux opérateurs économiques des exigences
aan ondernemers eisen stellen een ondernemer eisen stellen
aux consommateurs et aux opérateurs économiques
consumenten en economische subjecten
des opérateurs économiques
marktdeelnemers economische subjecten ondernemers economische actoren
opérateurs économiques qui
marktdeelnemers die ondernemers die economische subjecten die
autres opérateurs économiques
andere marktdeelnemers andere economische actoren andere economische operatoren andere economische subjecten

"Aux opérateurs économiques" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer