AVEC UNE ARME IN NEDERLANDS

Vertaling van Avec Une Arme in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1004

Voorbeelden van het gebruik van Avec Une Arme in een zin en hun vertaling

Je dors avec une arme.
Ik slaap met een pistool.
Avec une arme?
Met een pistool?

Met een wapen

Alors, que faisait Booth avec une arme?
Wat deed Booth met een wapen?
Tu es un ancien détenu avec une arme dans mon dos.
Jij bent de ex-gevangene met een wapen in mijn rug.
Très habile avec une arme, apparemment.
Heel goed met een geweer, schijnbaar.
Avec une arme, avec l'arme d'Hegeman.
Met een geweer, met Hegeman's geweer.

Met een vuurwapen

Et le remède devient un poison... avec une arme.
Daar wordt elixer het vergif. Met een vuurwapen,
Dire que ce bébé de sept semaines t'a attaqué avec une arme.
Zeggen dat die zeven weken oude baby op je af kwam met een vuurwapen.
Qu'est-ce que vous faisiez avec une arme?
Wat moet u met een revolver?
Il devra quand même expliquer ce qu'il faisait avec une arme.
Dan moet hij nog wel uitleggen wat hij in die winkel deed met een revolver.
Andere zin voorbeelden
Je ne vais pas me balader avec une arme.
Ik ga niet met een pistool rondlopen.
Heureusement, pas avec une arme.
Hopelijk niet met een pistool.
Il y a un jeune homme avec une arme dans notre caravane, Wynn.
Er is een jonge vent met een wapen in onze trailer, Wynn.
Que fait-il avec une arme?
Wat doet hij met een wapen?
Que faisiez-vous avec une arme?
Wat deed je met een pistool?
Je ne suis pas venu avec une arme, mais un microscope.
Ik ben niet met een geweer gekomen, maar met een microscoop.
Avec une arme.
Met een geweer.
Personne avec une arme n'est passé par moi.
Niemand met een wapen is langs mij gekomen.
Avec une arme?
Met een pistool?
OJ est à l'arrière avec une arme pointée sur la tête!
Is op de achterbank met een geweer tegen zijn hoofd!
La seule personne avec une arme ici c'est vous!
De enige met een pistool hier ben jij!
Il y a un homme avec une arme sur lui.
Er is een man met een wapen gericht op hem.
Avec une arme comme la vôtre.
Met een geweer zoals dat van jou.
Je dormirais mieux avec une arme.
Met een pistool slaap ik beter.
Je me sens plus forte avec une arme, plus puissante.
Ik voel me sterker met een wapen, krachtiger.
Mais vous ne l'avez pas vu avec une arme,
Maar u hebt hem niet met een pistool gezien.
Que fait Matt avec une arme?
Wat doet Matt met een wapen?
Qu'est-ce que tu fais avec une arme, Wray?
Wat moet jij met een geweer, Ray?
Mais je ne peux pas vivre avec une arme pointée sur ma famille.
Maar ik kan niet leven met een geweer dat mijn gezin onder schot houdt.
Le fermier les a délogés avec une arme.
De boer joeg ze weg met een pistool.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1004

Zie ook


avec une arme nucléaire
met een atoombom met kernraketten met een nucleair wapen met kernwapens
quelqu'un avec une arme
iemand met een wapen iemand met een pistool wapen op iemand iemand mee met een geweer
tirer avec une arme
wapen afvuren pistool afschieten
avec une arme chargée
met een geladen pistool met een geladen wapen met een doorgeladen pistool
avec une arme comme
een wapen zoals met een geweer zoals
avec une arme automatique
met automatisch wapens met een automatisch pistool
viens avec une arme
komt met een geweer
comme une arme
als wapen als munitie
une arme mortelle
dodelijk wapen
une arme chargée
geladen wapen een geladen pistool
pas une arme
geen wapen geen pistool niet veel vuurkracht wapen niet
une arme qui
wapen dat
une nouvelle arme
nieuw wapen nieuw pistool een nieuwe straaljager
avec cette arme
met dat pistool met dit wapen met dat geweer

Woord voor woord vertaling


"Avec une arme" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer