BRÈVES IN NEDERLANDS

Vertaling van Brèves in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0327

Voorbeelden van het gebruik van Brèves in een zin en hun vertaling

Faîtes en sorte que vos réponses soient courtoises et brèves.
Houd je antwoorden kort en aardig Je bent een rechter van het Hooggerechtshof.
Je souhaiterais faire trois brèves remarques, chers collègues.
Ik zou heel kort drie bedenkingen willen maken, collega's.
Andere zin voorbeelden
J'ai trois brèves questions à poser à M. Moscovici.
Ik heb drie korte vragen aan de heer Moscovici.
Quand durant quelques brèves secondes, le silence étouffe le bruit.
Wanneer gedurende 'n paar korte seconden de stilte het geluid overstemt.
Ajout d'informations brèves sur les conclusions cardiovasculaires de PréSAP efficacité et.
Toevoeging van beknopte informatie over de cardiovasculaire bevindingen in Presap.
Quelques brèves remarques, car les petits groupes n'ont pas beaucoup de temps de parole.
Een paar korte opmerkingen want kleine fracties hebben niet veel spreektijd.
Trois brèves remarques, car j'ai très peu de temps.
Drie korte opmerkingen, want ik heb erg weinig tijd.
Les sept directives seront toutes plus brèves, plus lisibles et moins compliquées qu'avant.
Alle 7 richtlijnen zijn korter, gemakkelijker leesbaar en minder gecompliceerd dan vroeger.
Brèves baisses de tension;
Korte spanningsdalingen;
Leurs interviews sont rarement brèves et jamais gentilles.
Ze zijn zelden kort en nooit pijnloos.
Brèves remarques générales.
Korte algemene opmerkingen.
Elles sont intenses, mais brèves.
Ze zijn kort, maar hevig.
Permettez-moi à présent de faire quelques brèves remarques sur certaines de vos revendications concrètes.
Dan wil ik nu kort iets over uw concrete eisen zeggen.
Brèves remarques générales sur la position commune.
Korte algemene opmerkingen bij het gemeenschappelijk standpunt.
Brèves remarques générales sur la position commune.
Korte algemene opmerkingen over het gemeenschappelijke standpunt.
Je peux facilement quitter le travail pour de brèves périodes.
Ik kan gemakkelijk de werkplek kort verlaten π□.
Ces formations doivent être les plus brèves possible.
Deze opleidingen dienen zo kort mogelijk te zijn.
Je voudrais juste émettre quelques brèves remarques à ce propos.
Ik wil slechts een paar korte opmerkingen daarover maken.
Vos vies sont lamentablement brèves.
Jullie levens zijn beklagenswaardig kort.
DE Monsieur le Président, Madame la Commissaire, j'ai deux brèves questions.
DE Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, ik heb twee korte vragen.
Cela signifie que les négociations relatives à l'adhésion pure et simple pourraient être particulièrement brèves.
Daardoor kunnen onderhandelingen over volledig lidmaatschap zeer kort zijn.
HU Trois brèves questions.
HU Drie korte vragen.
Donc toutes enquêtes sur la mort de Bauer... seraient brèves et superficielles.
Dus alle onderzoeken naar de dood van Bauer. Zullen kort en oppervlakkig zijn.
Je désire faire quelques brèves remarques.
Ik wil een aantal korte opmerkingen maken.
PT Madame la Présidente, je voudrais formuler quelques brèves remarques concernant ce processus.
PT Mevrouw de Voorzitter, ik wil kort enkele opmerkingen maken over dit proces.
Monsieur le Président, je voudrais faire cinq brèves remarques.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag vijf korte opmerkingen maken.
De nouveau, des conversations très brèves.
Nogmaals, zeer korte gesprekken.
Je voudrais formuler trois brèves remarques.
Ik wil drie korte opmerkingen formuleren.
Monsieur le Président, j'émettrai certaines observations très brèves.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb en-kele heel korte opmerkingen.
Monsieur le Président, deux brèves questions.
Mijnheer de voorzitter, twee korte vragen.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0327

Zie ook


brèves réflexions
korte opmerkingen korte overwegingen
quelques brèves remarques
enkele korte opmerkingen het kort enkele kanttekeningen maken een paar korte opmerkingen paar korte opmerkingen maken paar kleine opmerkingen te maken
de cures brèves
korte kuren
brèves remarques sur
korte opmerkingen maken over korte aantekeningen maken op
j'ai deux brèves
ik heb twee korte ik heb twee kleine
trois brèves observations
drie korte opmerkingen een drietal korte opmerkingen
les informations brèves ne peuvent
de korte berichtgeving mag niet
le contenu des informations brèves
inhoud van de korte berichtgeving
vous trouverez de brèves informations
treft u beknopte informatie vindt u beknopte informatie

"Brèves" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer