CESSE D' IN NEDERLANDS

Vertaling van Cesse D' in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.1705

houdt op van (166) ophoudt van (22) niet langer van (4) einde van (3)

Voorbeelden van het gebruik van Cesse D' in een zin en hun vertaling

Houdt op van

L'arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.
Het besluit houdt op van kracht te zijn op 30 juni 1999.
L'arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Het besluit houdt op van kracht te zijn op 31 december 2000.
La convention actuelle qui cesse d'être en vigueur le 30 avril 2001, sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2001.
De huidige collectieve arbeidsovereenkomst die ophoudt van kracht te zijn op 30 april 2001, zal verlengd worden tot 31 december 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 5 qui cesse d'être en vigueur le 31 octobre 2002.
Zij wordt gesloten voor een onbepaalde duur, met uitzondering van artikel 5 dat ophoudt van kracht te zijn op 31 oktober 2002.

Niet langer van

Dès l'adoption de l'acte délégué par la Commission, toute mesure adoptée par l'État membre cesse d'être applicable.
Op het moment waarop de gedelegeerde handeling door de Commissie wordt vastgesteld, zijn alle door de lidstaten vastgestelde maatregelen niet langer van toepassing.
Au cas où il est mis fin à la dérogation, le présent protocole cesse d'être applicable.
In geval van intrekking van de derogatie, is dit protocol niet langer van toepassing.

Ophouden met

Timothy, cesse d'être fier et silencieux.
Timothy, je mag nu ophouden met' trots en zwijgzaam' te zijn.
Greg ne cesse d'être de maugréer.
Greg wil niet ophouden met kritisch te zijn.

Stop met

Appelez-moi Mitch." Cesse d'essayer si fort.
Noem me maar Mitch. Stop met zo hard te proberen.
Cesse d'hululer.
Stop met jodelen.
Andere zin voorbeelden
L'article 6 cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Artikel 6 houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998.
Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005.
Zij houdt op van kracht te zijn op 31 december 2005.
Cesse d'agir comme un sot, Miles, et accepte-nous.
Gedraag je niet zo idioot, Miles en accepteer ons.
Il cesse d'être un délinquant.
Hij houdt op overtreder te zijn.
Comment on cesse d'avoir peur?
Hoe kan ik stoppen met bang zijn?
Le militaire qui cesse d'appartenir au cadre de réserve;
De militair die ophoudt tot het reservekader te behoren;
Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1985.
Zij blijft van kracht tot en met 31 december 1985.
Le dossier ne cesse d'évoluer.
Het dossier is voortdurend in ontwikkeling.
Je voulais juste que ce clébard cesse d'aboyer.
Ik wilde alleen dat die hond ophield met blaffen.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Ze treedt in werking op 1 januari 1997 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003.
Zij treedt in werking op 1 januari 2002 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2003.
Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Zij heeft uitwerking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2001.
Elle entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.
Zij treedt in werking op 1 juli 1997 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 1999.
Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à l'exception de l'article 3, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Ze houdt op van kracht te zijn op 31 december 2005 met uitzondering van artikel 3, dat ophoudt van kracht te zijn op 31 december 2004.
Elle entre en vigueur au 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2002.
Ze treedt in werking op 1 januari 2002 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2002.
Considérant que l'article 1er, 1°, du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998;
Overwegende dat artikel 1, 1°, van dit besluit uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1997 en ophoudt van kracht te zijn op 31 december 1998;
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Zij treedt in werking op 1 januari 2003 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2004.
L'article 7, 1er, qui produit ses effets le 1er juin 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1994;
Artikel 7, 1, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 1994 en ophoudt van kracht te zijn op 31 december 1994;
Elle entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004.
Zij treedt in werking op 1 januari 2003 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2004.
L'article 7, 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1995;
Artikel 7, 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1994 en ophoudt van kracht te zijn op 31 december 1995;

Uitslagen: 241, Tijd: 0.1705

Woord voor woord vertaling


"Cesse d'" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer