COMBATTU IN NEDERLANDS

Vertaling van Combattu in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1768

Voorbeelden van het gebruik van Combattu in een zin en hun vertaling

Vous avez combattu avec honneur.
Je hebt gevochten met eer.
J'ai combattu pour le Royaume de Taiping.
Ik heb gevochten voor het Taiping koninkrijk.
Pendant des années, ma mère a combattu les esprits maléfiques ici.
Jarenlang heeft mijn moeder de kwade geesten hier bestreden.
Le trafic de matières nucléaires et de substances radioactives doit évidemment être combattu avec force.
Illegale handel in nucleaire materialen en radioactieve stoffen moet vanzelfsprekend krachtig worden bestreden.

Bevochten

( combattu , affronté , lutté contre )
J'ai combattu les ténèbres, tu sais que je comprends.
Ik heb de Duisternis bevochten. Je weet dat ik het begrijp.
Augustus Gibbons a toujours combattu le système.
Augustus Gibbons heeft altijd het systeem bevochten.

Tegen

( contre , à l'encontre , opposé )
Car j'ai combattu de nombreux monstres avant.
Ik heb al tegen heel wat monsters gevochten.
Vous avez combattu toutes les forces de l'Axe.
Je hebt tegen alle smerige fascisten gevochten.
Andere zin voorbeelden
J'ai assez combattu dans ma vie.
Ik heb genoeg gevochten in mijn leven.
Il a combattu et saigné pour la gloire de Rome.
Hij heeft gevochten en gebloed voor de glorie van Rome.
Partout où il se présente, il doit être combattu par tous les moyens.
Overal waar zij de kop opsteken, moeten zij met alle middelen worden bestreden.
Vous vous avez aussi combattu comme des animaux sauvages, et vous avez divorcé deux fois.
Jullie vochten ook als wilde beesten en je bent twee keer gescheiden.
Allez. T'as combattu ce truc une fois.
Kom op, je hebt het eerder bevochten.
J'ai combattu les Daleks.
Ik heb de Daleks bestreden.
J'ai combattu... j'ai tout donné.
Ik heb gevochten. Ik heb alles gegeven.
Ont-ils vraiment combattu comme des tigres?
Vochten ze echt als tijgers?
Avez-vous combattu, M. Chambers?
Vocht u, Meneer Chambers?
Ils ont combattu ici.
Ze hebben hier gevochten.
Mais on a rencontré et combattu des aliens.
Maar we hebben aliens gezien en bevochten.
J'ai combattu des loups-garous et des fantômes.
Ik heb tegen weerwolven en geesten gevochten.
Nous sommes unanimes à dire que le terrorisme international doit être combattu de façon plus énergique.
Wij zijn het erover eens dat internationaal terrorisme krachtiger moet worden bestreden.
Vous l'avez longtemps combattu.
U vecht er al erg lang tegen.
Le terrorisme considéré comme un phénomène global doit être combattu dans un esprit de solidarité.
Terrorisme als mondiaal verschijnsel moet worden bestreden in een geest van solidariteit.
Il a mendié et combattu, a passé la frontière tibétaine.
Hij bedelde, vocht en zette koers naar de Tibetaanse grens.
Aviez-vous déjà combattu?
Had u al gevochten?
On a combattu des monstres. Et on a gagné.
We hebben samen monsters bevochten en hebben gewonnen.
Les fils d'Abdul Qader ont combattu à Sayghani.
De zonen van Abdul Qader vochten in Sayghani.
Au moins trois que j'ai combattu.
Ik kwam er drie tegen.
Le seul homme de Kingsbridge qui a combattu pour vous.
De enige man uit Kingsbridge die echt voor u vocht.
On dirait les mêmes gars qu'on a combattu sur le Solace.
Lijken op dezelfde gasten waarmee we op de Solace vochten.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1768

Zie ook


on a combattu
we vochten van onze eerdere vijanden we tegen hebben we geruzied
nous avons combattu
we bevochten vochten we we hebben gestreden
tu as combattu
jij hebt met toen bevocht je je hebt gestreden tegen je hebt gevochten met
qui a combattu
die vocht die gevochten had
père a combattu
vader vocht vader heeft gevochten tegen
et a combattu
en vocht tegen
pas seulement combattu
niet alleen bestreden
n'ont jamais combattu
nooit gevochten
ont combattu ici
hebben hier gevochten vochten hier
combattu le système
het systeem bevochten
avez combattu toutes
hebt tegen alle
combattu avec honneur
gevochten met eer
n'avait pas combattu
niet had gevochten

"Combattu" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer