CONTRAIREMENT À CE QUE IN NEDERLANDS

Vertaling van Contrairement À Ce Que in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1091

Voorbeelden van het gebruik van Contrairement À Ce Que in een zin en hun vertaling

Contrairement à ce que les gens croient, la poudre n'explose pas.
In tegenstelling tot wat mensen geloven, buskruit explodeerd niet.
Contrairement à ce que défend V.
In tegenstelling tot watV.

Ondanks wat

Contrairement à ce que le cinéma veut nous faire croire, c'est dur de transpercer peau, côte et muscle d'un seul coup.
Ondanks wat de film industrie ons wil doen laten geloven, is het niet makkelijk om huid, ribben en spieren in één beweging te doorsteken.
Cependant, aucun élément détaillé n'est venu étayer cette idée, contrairement à ce que la commissaire a affirmé.
We hebben echter geen enkel overtuigend bewijs gehoord voor deze veronderstelling, ondanks wat de commissaris heeft gezegd.

In tegenstelling met wat

Contrairement à ce que soutient le Gouvernement de la Communauté française, le secret de l'information ou de l'instruction ne relèvent pas du secret professionnel.
In tegenstelling met wat de Franse Gemeenschapsregering beweert, valt het geheim van het vooronderzoek of het onderzoek niet onder het beroepsgeheim.
Contrairement à ce que perçoivent certains collègues, le rapport Rothley prévoit très bien la brevetabilité de gènes humains, de plantes et d'animaux.
In tegenstelling met wat sommige collega's hebben beweerd, voorziet het verslag-Rothley wel degelijk in de octrooieerbaarheid van menselijke genen, planten en dieren.

Tegenstelling tot wat

Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la réponse à la question posée est toujours utile pour résoudre le
Het antwoord op de gestelde vraag is, in tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, nog steeds dienstig voor het oplossen
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la mise en balance d'intérêts n'exige pas l'examen préalable du caractère sérieux des moyens.
De doorgevoerde belangenafweging vereist, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, geen voorafgaand onderzoek van de ernst van de middelen.
Andere zin voorbeelden
Contrairement à ce que tu penses, tout ne tourne pas autour de toi.
In tegenstelling tot wat jij denkt, draait niet alles om jou.
Et bien... Contrairement à ce que vous pensez, je vous apprécie.
Nou... in tegenstelling tot wat jij gelooft, mag ik je wel,
Contrairement à ce que soutiennent Belgacom et Me J.
In tegenstelling tot wat Belgacom en Mr. J.
Contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas prude!
In tegenstelling tot wat jij denkt; ik ben niet preuts!
Contrairement à ce que dit l'avis, le droit maritime n'est pas mis en cause.
In tegenstelling tot wat in het advies staat wordt het zeerecht niet in vraag gesteld.
Contrairement à ce que tu peux penser, tu n'as pas assez de talent pour faire attendre les autres.
In tegenstelling tot wat jij misschien denkt je bent niet getalenteerd genoeg om mensen te laten wachten.
Contrairement à ce que tu crois, je ne supporte pas de te voir souffrir.
In tegenstelling tot wat je denkt, zie ik niet graag dat je verdriet hebt.
Donc, contrairement à ce que Steve a dit, les crimes ont diminué depuis que nous sommes là.
Dus, in tegenstelling tot wat Steve heeft gezegd, is de criminaliteit is juist verminderd sinds we hier zijn.
Contrairement à ce que les autres ont pu vous dire, Richard Dawkins n'était pas un saint.
In tegenstelling tot wat anderen u vertellen, Richard Dawkins was geen heilige.
Contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, la clause de réparation ne profitera pas au consommateur.
In tegenstelling tot wat men ons wil doen geloven, is de reparatieclausule niet in het voordeel van de consument.
En tout cas, contrairement à ce que le GIEC avait annoncé, ils ne fondent pas dans l'Himalaya.
In ieder geval smelten ze, in tegenstelling tot wat het IPCC verkondigde, niet in de Himalaya.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'opérateur immobilier public ne peut s'opposer à cette reprise.
In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, kan de openbaar vastgoedbeheerder zich niet tegen die overname verzetten.
Contrairement à ce que vous dites, Mme Montoya, l'aide sociale ne sert pas les minorités.
In tegenstelling tot wat u beweert, Miss Montoya, is bijstand juist slecht voor minderheden.
Contrairement à ce que dit la science... l'ADN ne se tord pas toujours de la même manière.
In tegenstelling tot wat de wetenschap ons vertelt... heeft niet alle DNA dezelfde draai.
Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le terrorisme est une activité très coûteuse.
In tegenstelling tot wat veel mensen geloven, is terrorisme eigenlijk een zeer dure bezigheid.
Contrairement à ce que Long vous a peut-être dit... cette affaire ne vous concerne pas.
In tegenstelling tot wat Long je verteld heeft, zijn dit jullie zaken niet.
Contrairement à ce que certains soutiennent, cette rubrique n'a pas été particulièrement visée par les réductions.
In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is deze rubriek niet in het bijzonder doelwit van bezuinigingen.
Contrairement à ce que vous avez affirmé, Monsieur, vous n'êtes pas un collègue difficile.
In tegenstelling tot wat u zei, was u geen lastige collega, meneer.
Contrairement à ce que tu penses, chérie, ton chivo n'est pas magique.
In tegenstelling, tot wat jij denkt, schat, jouw" chivo" is niet magisch.
Contrairement à ce que soutient le Gouvernement wallon, l'intérêt au moyen est bien établi.
In tegenstelling met wat de Waalse Regering beweert, is het belang bij het middel wel degelijk aangetoond.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le décret litigieux ne constitue pas une validation législative des schémas directeurs.
In tegenstelling met wat de verzoekende partijen beweren, vormt het betwiste decreet geen wettelijke geldigverklaring van de structuurschema's.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il existe donc bel et bien une possibilité de recours.
In strijd met wat de verzoekende partijen beweren is er dus wel degelijk een mogelijkheid tot het instellen van een rechtsmiddel.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1091

Zie ook


et contrairement à ce que
en in tegenstelling tot wat en ondanks wat en anders dan wat
contrairement à ce que j'
terwijl ik stelling tot wat ik tegestrijdig aan wat ik
contrairement à ce que tu crois
in tegenstelling tot wat je denkt anders dan je denkt
contrairement à ce que tu penses
in tegenstelling tot wat jij denkt anders dan je denkt
contrairement à ce que l'on pourrait
in tegenstelling tot wat men zou kunnen anders dan men zou
contrairement à ce que tu peux
in tegenstelling tot wat jij misschien in tegen stelling mag je
contrairement à ce que le commissaire
in tegenstelling tot wat commissaris zoals de commissaris

Woord voor woord vertaling


contrairement
- in tegenstelling tot anders dan zoals

"Contrairement à ce que" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer