CONVENTION DE MONTRÉAL IN NEDERLANDS

Vertaling van Convention De Montréal in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0284

Voorbeelden van het gebruik van Convention De Montréal in een zin en hun vertaling

Het verdrag van montreal

La Communauté a signé la convention de Montréal le 9 décembre 1999.
De Gemeenschap heeft het Verdrag van Montreal ondertekend op 9 december 1999.
La convention de Montréal prévoit un régime de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers aériens.
Het Verdrag van Montreal voorziet in een systeem van onbeperkte aansprakelijkheid bij overlijden of letsel van passagiers.

Van het verdrag van montreal

Le présent règlement met en oeuvre les dispositions pertinentes de la convention de Montréal relatives au transport aérien de passagers et de leurs bagages, et fixe certaines dispositions supplémentaires.
Deze verordening geeft uitvoering aan de bepalingen van het Verdrag van Montreal over het luchtvervoer van passagiers en hun bagage en bevat een aantal aanvullende bepalingen.
Conclusions du Conseil relatives à la ratification de la convention de Montréal pour Yuni-fication de certaines règles relatives au transport aérien international.
Conclusies van de Raad over de ratificatie van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer.
Andere zin voorbeelden
La Communauté a signé la convention de Montréal en manifestant son intention de devenir partie à l'accord.
De Gemeenschap heeft het Verdrag van Montreal ondertekend en heeft daarbij het voornemen kenbaar gemaakt partij bij dit Verdrag te worden.
La Cour constate ainsi que la convention de Montréal instaure un régime de responsabilité stricte des transporteurs aériens.
Het Hof stelt aldus vast dat het verdrag van Montreal een stelsel van strikte aansprakelijkheid van luchtvervoerders instelt.
La convention de Montréal doit à présent être ratifiée et le règlement communautaire, modifié.
Het Verdrag van Montreal moet nog worden geratificeerd en de verordening zal moeten worden aangepast.
La convention de Montréal et le règlement(CE) n° 2027/97 prévoient le même système de base de responsabilité en cas de décès ou de blessure des passagers.
Het Verdrag van Montreal en Verordening( EG) nr. 2027/97 voorzien in dezelfde basisregeling inzake de aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van passagiers.
La convention de Montréal et le règlement n° 2027/97 prévoient le même système de base de responsabilité en cas de décès ou de blessures des passagers.
Het Verdrag van Montreal en Verordening nr. 2027/97 voorzien in dezelfde basisregeling inzake de aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van passagiers.
Ses efforts visant à lier directement la législation communautaire à la Convention de Montréal me paraissent incontestablement la meilleure solution.
Haar inzet om EU-wetgeving direct te koppelen aan het Verdrag van Montreal lijkt mij zonder meer de beste oplossing.
Les droits de tirage spéciaux dans la convention de Montréal sont considérés comme se rapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international FMI.
De bijzondere trekkingsrechten in het Verdrag van Montreal worden beschouwd als verband houdend met het bijzondere trekkingsrecht zoals omschreven door het Internationaal Monetair Fonds IMF.
La convention de Varsovie continuera de coexister avec la convention de Montréal durant une période indéterminée.
Het Verdrag van Warschau zal gedurende onbepaalde tijd naast het Verdrag van Montreal blijven voortbestaan.
Il y a dix ans, 24 pays et l'Union européenne ont signé la convention de Montréal.
Tien jaar geleden hebben 24 staten en de Europese Unie het Verdrag van Montreal ondertekend.
Le Conseil souhaite une entrée en vigueur rapide et une large application de la convention de Montréal.
De Raad verlangt de snelle inwerkingtreding en de brede internationale toepassing van het Verdrag van Montreal.
Aux termes de la position commune, la proposition de règlement vise à aligner la législation communautaire sur la convention de Montréal.
Krachtens het gemeenschappelijk standpunt beoogt het voorstel voor een verordening de communautaire wetgeving aan te passen aan het Verdrag van Montreal.
Le projet de règlement vise à aligner la législation communautaire sur la Convention de Montréal de mai 1999.
Deze ontwerp-verordening strekt ertoe de communautaire wetgeving op één lijn te brengen met het Verdrag van Montreal van mei 1999.
Deuxièmement, les États membres ont convenu que la Communauté est elle-même partie à la Convention de Montréal.
Ten tweede, de lidstaten zijn overeengekomen dat de Gemeenschap zelf ondertekenaar is van het Verdrag van Montreal.
Il est donc de la plus haute importance que nos États membres ratifient la Convention de Montréal dès que possible.
Daarom is het van het grootste belang dat de lidstaten het Verdrag van Montreal zo snel mogelijk ratificeren.
La Cour relève également que l'exigence d'indemnisation des passagers de vols retardés est compatible avec la convention de Montréal.
Het Hof merkt bovendien op dat het vereiste van compensatie voor passagiers van een vertraagde vlucht verenigbaar is met het Verdrag van Montreal.
Les hydrofluorocarbures(HFC), autre exemple, ne sont pas régis par la Convention de Montréal et sont utilisés pour remplacer les hydrochlorofluorocarbures HCFC.
Gefluoreerde koolwaterstoffen( HFK's) bijvoorbeeld vallen niet onder het Protocol van Montreal en worden als vervanger voor HCFK's gebruikt.
Les dispositions de la Convention de Montréal relatives à la perte, la détérioration et la destruction de bagages et aux dommages occasionnés par un retard seront incorporées dans le régime communautaire.
De bepalingen van het Verdrag van Montreal inzake verlies, beschadiging of vernietiging van bagage en inzake schade bij vertraging worden omgezet in de communautaire regelgeving.
Le règlement manque de clarté: les points de la Convention de Montréal auxquels il est fait référence ne figurent pas dans le texte du règlement.
De duidelijkheid van de verordening wordt beperkt doordat de punten uit het Verdrag van Montreal, waarnaar in de verordening wordt verwezen, niet in de verordening zelf staan.
Le présent règlement met en œuvre les dispositions pertinentes de la convention de Montréal concernant le transport aérien de passagers et de bagages, et fixe certaines dispositions supplémentaires.
In dDeze verordening geeft uitvoering aan de bepalingen van het Verdrag van Montreal over het vervoer van passagiers en bagage, en bevat een aantal aanvullende bepalingen.
Référence: convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international(modernisation du système
Referentie: Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer(
Le Conseil a adopté la décision concernant la signature par la Communauté de la convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles
De Raad nam het besluit aan inzake de ondertekening door de Gemeenschap van het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 tot het brengen van eenheid
D'appliquer les dispositions de la convention de Montréal aux transports effectués par des transporteurs communautaires(en étendant le champ d'application du
Toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Montreal op het vervoer door communautaire luchtvaartmaatschappijen( uitbreiding van de werkingssfeer van de verordening
La convention de Montréal dispose que les organisations régionales d'intégration économique constituées par les États souverains d'une région donnée qui
In het Verdrag van Montreal is bepaald dat organisaties voor regionale economische integratie die worden gevormd door soevereine staten van een bepaald
La convention de Montréal établit un cadre juridique modernisé et uniforme pour régir la responsabilité des compagnies aériennes de la
Met het Verdrag van Montreal wordt een modern en uniform juridisch kader gecreëerd dat de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen regelt voor schade die
La convention de Montréal établit un cadre juridique modernisé et uniforme pour régir la responsabilité des compagnies aériennes en cas
Door het Verdrag van Montreal wordt een gemoderniseerd en uniform juridisch kader gecreëerd dat de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen regelt voor de schade
entrée en vigueur avait lieu avant celle de la convention de Montréal, cela créerait une certaine confusion concernant les obligations des transporteurs de la Communauté.
Zij onderkent echter dat wanneer de inwerkingtreding plaatsvindt vóór die van het Verdrag van Montreal, dit aanleiding kan geven tot verwarring omtrent de verplichtingen

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0284

"Convention de montréal" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer