COURTOISIE IN NEDERLANDS

Vertaling van Courtoisie in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.4567

Voorbeelden van het gebruik van Courtoisie in een zin en hun vertaling

Hoffelijkheid

( courtoisie , galanterie , politesse )
Courtoisie professionnelle, notée et appréciée.
Professionele hoffelijkheid opgemerkt en gewaardeerd.
Courtoisie, mode de vie, je verrai.
Hoffelijkheid, levensstijl, ik zie wel.
L'honnêteté, la courtoisie et la gentillesse sont pratiqués par tous!
Eerlijkheid, beleefdheid, en vriendelijkheid worden weer door iedereen gehanteerd!
La courtoisie serait de partager vos résultats sur la vidéo.
Beleefdheid zou 't zijn als je jouw labresultaten op die video zou delen.
Je vous crois capables de courtoisie avec les femmes.
U bent in staat hoffelijk met vrouwen om te gaan.
L'honorable député a déjà fait preuve de générosité, courtoisie et compréhension.
Uw collega is ruimhartig, hoffelijk en begripvol geweest.

Een vriendelijk

( courtois , galant , aimable )
Je vais t'envoyer faire une visite de courtoisie aux urgences. Bon sang.
Oh, je gaat een vriendelijk bezoekje brengen aan de eerste hulp.
C'est une visite de courtoisie.
Het is een vriendelijk bezoek.
Andere zin voorbeelden
Donc par pure courtoisie je leur ai dit"Bon appétit!
Dus uit pure hoffelijkheid zei ik," smakelijk eten!
Nous allions juste lui faire... un petit briefing de courtoisie sur nos progrès.
We gaven hem een... hoffelijke briefing over onze vooruitgang.
Autant pour la courtoisie professionnelle.
Tot zover professionele hoffelijkheid.
La courtoisie professionnelle va dans les deux sens.
Professionele beleefdheid moet van twee kanten komen.
Considère ça comme une courtoisie professionnelle.
Beschouw het als een professionele hoffelijkheid.
Courtoisie professionnelle.
Professionele beleefdheid.
Lady Amanda est connue pour sa courtoisie.
Amanda staat bekend om haar beleefdheid.
Considère ça comme une courtoisie professionnelle.
Beschouw dit als 'n professionele hoffelijkheid.
De traiter avec dignité et courtoisie les membres du personnel.
De personeelsleden met waardigheid en hoffelijkheid te behandelen.
J'apprécie votre courtoisie.
Ik waardeer je beleefdheid.
Considérez cela comme une courtoisie professionnelle.
Beschouw het maar als professionele beleefdheid.
La fin d'une époque d'étiquette et de courtoisie.
Het is het einde van een tijd van etiquette, hoffelijkheid.
Elle est ici à titre de courtoisie.
Ze is hier uit beleefdheid.
Parce que vous êtes connu pour votre courtoisie, lieutenant?
Omdat je zo beroemd bent voor uw hoffelijkheid, luitenant?
Il y a un truc comme la courtoisie professionnelle.
Er is iets als professionele hoffelijkheid.
Monsieur le Président, j'apprécie votre courtoisie.
EN Mijnheer de Voorzitter, ik waardeer uw beleefdheid.
On appelle ça de la courtoisie.
Zoiets heet beleefdheid.
C'est une question de courtoisie entre les gens.
Dit is een probleem met hoffelijkheid onder de mensen.
Courtoisie diplomatique.
Diplomatieke hoffelijkheid.
La courtoisie exige que!
De hoffelijkheid vereist dat!
C'était une courtoisie. Ils n'ont pas aimé le travail pendant des mois.
Het was een hoffelijkheid, het werk bevalt al maanden niet.
Tu m'as fait la courtoisie de demander.
Je geeft me de beleefdheid om het te vragen.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.4567

Zie ook


votre courtoisie
uw hoffelijkheid uw welwillendheid je beleefdheid uw vriendelijkheid
et courtoisie
en beleefdheid en hoffelijkheid beleefd en en hoffelijke
sa courtoisie
haar hoffelijkheid zijn beleefdheid
de la courtoisie
hoffelijkheid beleefdheid gunst wellevend internationale courtoisie
à la courtoisie
internationale courtoisie tot hoffelijkheid op de hoffelijke
eu la courtoisie
zo beleefd geweest de beleefdheid gehad het fatsoen gehad
là par courtoisie
hier uit beleefdheid hier uit hoffelijkheid beleefdheid bezoek is
pour la courtoisie
voor de hoffelijkheid voor de wellevendheid voor de gunst
par pure courtoisie
uit pure hoffelijkheid puur uit beleefdheid louter uit beleefdheid
ici par courtoisie
hier uit beleefdheid
une question de courtoisie
puur uit beleefdheid een probleem met hoffelijkheid
c'est une visite de courtoisie
dit is een sociaal bezoekje het is een vriendelijk bezoek dit is 'n beleefdheidsbezoek
c'est un appel de courtoisie
dit is een beleefdheidstelefoontje ik bel uit beleefdheid dit is een telefoontje uit beleefdheid
ça comme une courtoisie professionnelle
dit als 'n professionele hoffelijkheid

"Courtoisie" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer