CREUSE IN NEDERLANDS

Vertaling van Creuse in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.4101

Voorbeelden van het gebruik van Creuse in een zin en hun vertaling

Graven

( creuser , tombes , fouiller )
Plus on creuse, plus c'est déprimant.
Hoe meer we graven, hoe deprimerender het wordt.
On creuse ici, de la ruelle jusqu'au sous-sol.
We graven hier, van de steeg naar de kelder.

Graaf

( comte , creuse , jarl )
Je suis le croque-mort, je creuse.
Als lijkgraver graaf ik zelf.
Je creuse mes propres tranchées.
Ik graaf mijn eigen greppels.

Ga

( vais , pars , sors )
Mieux, mais creuse plus profond, père.
Beter, maar ga dieper, pap.
Je creuse mon sillon.
Ik ga mijn eigen weg.

Boren

( forage , forer , percer )
Quand on creuse dans la roche calcaire on produit de l'oxygène.
Als we door calciumcarbonaat boren, ontstaat er vanzelf zuurstof.
On creuse jusqu'au centre, et on le tue.
We boren door het centrum en doden hem.
Andere zin voorbeelden
Puis, il faut une aiguille creuse assez pointue pour la percer.
Dan heb je een scherpe, holle naald nodig om het te doorboren.
On creuse ici pour que le mur ne s'écroule pas.
We graven hier, zodat de muur niet instort.
Une aiguille creuse. Assez pointue pour percer une nouille.
Een scherpe, holle naald, om je noedel te doorboren.
On creuse à la main.
We graven met de hand.
Une .22 à pointe creuse. La même qu'on a trouvée dans la planque.
Een .22 holle punt, dezelfde als die we de laatste keer vonden.
Ma dent creuse!
Mijn holle kies!
Je creuse un trou sous la barrière,
Ik graaf een kuil onder het hek door.
On creuse pas pour les lézards.
We graven niet voor hagedissen.
Je pense que c'est un 5,5 millimètres à pointe creuse.
Ik denk dat het een .22 met holle punt is.
Je creuse mon issue de secours.
Ik graaf mij een weg naar buiten.
Tu es sur que l'on creuse au bon endroit?
Weet je zeker dat we op de juiste plek graven?
Il creuse sa propre tombe.
Hij delft zijn eigen graf.
Les balles sont des Winchester à pointe creuse.
De kogels zijn van Winchester met holle punt.
Je creuse rien à part ta tombe.
Ik graaf alleen jouw graf.
Donc quelqu'un creuse un tunnel depuis la cave des Ayers, qui sont absents l'hiver.
Iemand graaft een tunnel vanuit deze kelder terwijl de bewoners weg zijn.
Creuse plus vite.
Sneller boren.
On creuse ici?
Gaan we hier graven?
Winchester à pointe creuse.
Winchester met holle punt.
La roche-mère... est quasiment creuse.
De bodem is nagenoeg hol.
Il creuse sa propre tombe.
Hij graaft z'n eigen graf.
Je creuse plus profondément pour trouver la vérité.
Ik graaf dieper naar de waarheid.
Frère Adrian creuse toujours, ok?
Broeder Adrian is nog steeds aan het graven, oké?

Uitslagen: 237, Tijd: 0.4101

Zie ook


je creuse
ik graaf ik ga graven
quelqu'un creuse
er graaft iemand er gegraven werd iemand rond zoekt
forêt creuse
het holle bos
période creuse
dalperioden
qu'on creuse
dat we waterputten graven
ne creuse pas
graaft niet niet graven geen graafwerk niet diep graaf niet
je me creuse
ik pijnig mijn ik heb m'n gepijnigd ik breek m'n
plus je creuse
dieper ik graaf meer ik graaf
creuse plus profond
ga dieper graaf dieper op , graaf diep
plus on creuse
meer we graven dieper we gaan dieper we graven
on creuse ici
we graven hier
et on creuse
en graaf je in en we graven
creuse le passé
in het verleden gaat graven
elle était creuse
ze leeg was het was leeg
une pelle et creuse
schep en graaf een schop een graaf

"Creuse" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer