CRUSTACÉS IN NEDERLANDS

Vertaling van Crustacés in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0509

schaaldieren (101) schaal- schelp- (13) schaal (13) schelpdieren (10) de schaaldieren (4)

Voorbeelden van het gebruik van Crustacés in een zin en hun vertaling

Schaaldieren

( crustacés , coquillages , mollusques )
Les homards sont des crustacés pourvus de grandes pinces.
Zeekreeften zijn schaaldieren met grote scharen.
Crustacés, congelés.
Schaaldieren, bevroren.

Schaal

Toutes les espèces excepté crustacés et mollusques.
Alle soorten, behalve schaal- en weekdieren.
L'aquiculture, y compris la production de crustacés et de mollusques;
De aquicultuur, inbegrepen de productie van schaal- en weekdieren;

Schelpdieren

( coquillages , crustacés , mollusques )
Crustacés, œufs, cacahuètes.
Schelpdieren, eieren, pinda's.
Tu digères mal les crustacés.
Je kunt niet tegen schelpdieren.
Je gratte les crustacés.
Ik schraap de schaaldieren.
Et je m'y connais en crustacés.
En ik ken de schaaldieren.

Schaal-, schelp-

Poissons, crustacés et mollusques, surgelés.
Vis, schaal-, schelp- en weekdieren, diepbevroren.
Poissons, crustacés et mollusques, simplement blanchis.
Vis, schaal-, schelp- en weekdieren, enkel geblancheerd.
Andere zin voorbeelden
Crustacés tels que les crevettes sont également venus.
Schaaldieren zoals garnalen kwamen er ook.
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais.
Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers.
Poissons, crustacés et mollusques.
Vis, schaal-, schelp- en weekdieren.
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits à base de.
Vis, weekdieren, verse schaaldieren en produkten op basis daarvan.
Préparations de viande, de poissons, de crustacés et de mollusques.
Bereidingen van vlees, van vis, van schaal-, schelp- en weekdieren.
Ni lactose, ni arachide, ni crustacés.
Geen lactose, pinda's of schelpdieren.
La plupart des crustacés homards, langoustes et tourtaux.
Schaaldieren kreeften, langoest en Noordzeekrab.
Préparation de viande, de poissons, de crustacés et de mollusques.
Bereidingen van vlees, van vis, van schaal-, schelp- en weekdieren.
Avec des crustacés.
Met schelpdieren.
Mg/kg sous forme de résidus dans la chaire des crustacés.
Mg/kg restgehalte in vlees van schaaldieren.
Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques.
Bereidingen van vlees, van vis, van schaal-, schelp- en weekdieren.
Crustacés frais.
Verse schaaldieren.
Hé bien quel gaspillage de crustacés.
Nou...dat is een verspilling van schelpdieren.
Utilisation de sorbates et de benzoates dans les crustacés.
Sorbaten en benzoaten in schaaldieren.
Crustacés frais.
Verse schelpdieren.
Il est allergique aux crustacés.
Hij is allergisch voor schaaldieren.
Ni de crustacés.
Geen schelpdieren.
Ouvre et prépare les crustacés.
Opent en bereidt schaaldieren.
Je suis allergique aux crustacés.
Ik ben allergisch voor schelpdieren.
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés.
Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0509

Zie ook


élevage des crustacés
de weekdierkwekerij kweken van schaaldieren
ou les crustacés
of kreeften of schaaldieren of de schelpdieren
production de crustacés
productie van schaal-
pour les crustacés
voor schaaldieren
de poissons et crustacés
vis- en schaal- vis , schaal-
de crustacés et de mollusques
van schaal- , schelp- en weekdieren schelp- en schaaldieren
pêche aux crustacés à l'exception
visserij op schaaldieren , met uitzondering visserij op schaaldicren , met uitzondering
des crustacés et des mollusques
van schaal- , schelp- en weekdieren naar schelp- en schaaldieren
des poissons et des crustacés
vis en schaaldieren van vis- en vissen en schaaldieren
un certain nombre de mollusques bivalves et de crustacés
aantal tweekleppige weekdieren en schaaldieren

S Synoniemen van "crustacés"


"Crustacés" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer