D' AMOUR IN NEDERLANDS

Vertaling van D' Amour in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 239, Tijd: 1.2745

Voorbeelden van het gebruik van D' Amour in een zin en hun vertaling

Et tu as besoin d'amour, Moby Dick.
En je hebt liefde nodig, Moby Dick.
Dieu d'amour, aidez-nous à continuer ce que nous avons commencé.
God van Liefde, help ons verderzetten wat we hier begonnen zijn.
La musique regorge d'amour, de haine, de sensualité et de folle passion.
De muziek zit vol liefde, haat... Sensualiteit, en ongemaskeerde passie.
Ou d'amour, ou sur les hommes.
Of romantiek. Of mannen.
Tu as besoin d'amour,
Je hebt liefde nodig,
Quelques moments d'amour, contre des heures de haine.
Een paar momenten van liefde... worden betaald met uren van haat.
Il y a plusieurs types d'amour,
Er zijn veel verschillende soorten liefdes.
Une heure d'amour, sur cette Terre.
Een uur van liefde op de deze wereld.
Gina, je ne suis pas ici pour te parler d'amour, mais de meurtres.
Gina, dit gaat niet over romantiek maar over moord.
Je ne parlais pas de ce genre d'amour, n'est-ce pas, Mac?
Dat soort liefde bedoelde ik niet. Nietwaar, Mac?
Je rêve d'amour, pas d'affection.
Ik droom van liefde, niet van vriendschap.
Elle a besoin d'amour, Ezra.
Ze heeft liefde nodig, Ezra.
Une forme d'amour, je pense.
Een soort van liefde, Denk ik.
Elle a besoin d'amour. Elle... elle le mérite.
Ze heeft liefde nodig, ze verdient het.
Avec infiniment d'amour, nous t'avons laissé dormir.
Met oneindig veel liefde hebben we je laten slapen.
Accorde-leur le don d'amour, de sagesse et de foi.
Schenk hen Uw gaven van liefde, wijsheid en geloof.
Il parle d'amour!
Hij heeft het over liefde!
C'est la plus pure forme d'amour."L'amour dans la souffrance.
Dit, de waarste vorm van liefde, liefde door te lijden.
Pas beaucoup d'amour?
Niks veel liefde?
L'érotisme est une forme d'amour, et l'amour une forme d'érotisme.
Erotiek is een vorm van liefde en liefde is een vorm van erotiek.
Qui a parlé d'amour?
Wie heeft over liefde gesproken?
J'explose d'amour, mais je ne trouve pas les mots.
Ik barst van liefde, maar ik kan het niet zeggen.
Ils sont pleins d'amour, de joie et de promesses.
Ze zijn zo vol van liefde, plezier en beloftes.
Et tu débordes d'amour.
En jij zit vol liefde.
Qui rêvait d'amour, de romance.
Die droomde van liefde, romantiek.
Je parle d'amour!
Ik heb het over liefde!
Ivresse d'amour, de vie et d'expériences.
Van liefde, leven en experimenten.
Comment oses-tu me parler d'amour?
Hoe durf je tegen mij over liefde te spreken?
Et puis il y a un autre genre d'amour. Le plus cruel.
En dan is er nog een soort liefde... de meest wrede.
Et cette famille est emplie d'amour, malgré les origines cliniques.
Dat gezin is vol van liefde... ondanks de klinische oorsprong.

Uitslagen: 239, Tijd: 1.2745

Zie ook


l'absence d' amour
de afwezigheid van liefde gebrek aan liefde
c'est une histoire d' amour
het is een liefdesverhaal het is een verhaal over liefde
quand il s'agit d' amour
als het op liefde aankomt als het over liefde gaat
il n'y a pas d' amour
er is geen liefde er zit geen liefde er bestaat geen liefde
un amour
liefde lief schat

Woord voor woord vertaling


d'
-
amour
- liefde seks

S Synoniemen van "d' amour"


"D' amour" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer