D'ABORDER IN NEDERLANDS

Vertaling van D'aborder in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 237, Tijd: 1.2253

aan te pakken (12) te bespreken (11) ingaan (7) aangepakt (11) te behandelen (9) aanpak van (7) aan (7) op (6) over (6) ik inga (5) worden aangepakt (4) benadering van (5) aansnijden (3) benaderen (2) onderwerp (2)

Voorbeelden van het gebruik van D'aborder in een zin en hun vertaling

Parce qu'elle nous donne de nouveaux moyens d'aborder les problèmes.
Omdat het ons een nieuwe manier biedt om problemen aan te pakken;
Le véritable problème que nous devrons nous efforcer d'aborder est celui de l'impact sur la population, sur les femmes et sur les enfants.
Het werkelijke probleem dat wij moeten trachten aan te pakken is dat van de gevolgen voor de bevolking, voor de vrouwen en kinderen.
Cette charte, élaborée par les villes et destinée à celles-ci, contient des principes généraux sur la manière d'aborder l'intégration.
Dit Handvest, dat is opgesteld door en voor de steden, omvat algemene beginselen over de wijze waarop integratie kan worden aangepakt.
Le contrôle des flux commerciaux est avant tout une question de gestion qu'il convient d'aborder de manière flexible.
Het toezicht op de handelsstromen is bij uitstek een beheerskwestie die op flexibele wijze moet worden aangepakt.

Aan

( à , de , sur )
Il est en pleine forme, avant d'aborder un terrain qui lui convient mieux.
Hij is superfit en begint aan een terrein dat hem beter ligt.
On vous permettra peut-être même d'aborder un problème très important.
Misschien laten ze u zelfs aan een belangrijk probleem werken.

Op

( sur , à , en )
Permettez-moi d'aborder successivement chacune de ces questions.
Ik wil graag achtereenvolgens op elk van deze punten ingaan.
Permettez-moi d'aborder un dernier point: élargissement et dialogue euroméditerranéen.
Staat u mij toe op een laatste aspect te wijzen: de uitbreiding en de euromediterrane dialoog.

Ingaan op

( sur , à , en )
Permettez-moi à présent d'aborder les amendements.
Ik zal nu ingaan op de amendementen.
Je n'ai pas l'intention d'aborder toutes les remarques de Monsieur Theonas.
Ik wil niet ingaan op alle opmerkingen van de heer Theonas.
Andere zin voorbeelden
Permettez-moi d'aborder quelques éléments prioritaires.
Laat ik ingaan op enkele kernpunten.
Permettez-moi encore d'aborder brièvement un dernier point.
Ik wil het kort nog over een laatste punt hebben.
Essayez d'aborder un problème sous différents angles.
Probeer het probleem op een andere manier te bekijken.
Mais permettez-moi d'aborder un problème très différent.
Maar laat ik nu een heel ander probleem aansnijden.
Notre façon d'aborder le cheval reflète notre façon d'aborder le monde.
Zoals we het paard benaderen, benaderen we de wereld.
Le rapport commun Rivellini-Gräßle s'efforce d'aborder ces problèmes.
Het gezamenlijke verslag-Rivellini-Gräßle probeert deze problemen op te lossen.
Chacune d'entre elle aurait été une façon valide d'aborder ce problème.
Alle zoudengeldig manieren zijn voor de aanpak van dit probleem.
Et maintenant, Monsieur le Ministre, permettez-moi d'aborder une question brûlante.
En nu, mijnheer de minister, laat me een brandende kwestie aanpakken.
Permettez-moi d'aborder deux points.
Laat mij twee onderwerpen aansnijden.
Permettez-moi d'aborder encore deux aspects qui débordent le cadre de Barcelone.
Ik wil nog twee aspecten bespreken die verder gaan dan Barcelona.
Permettez-moi d'aborder quelques points de la présente proposition du Conseil.
Staat u mij toe inhoudelijk enkele punten uit het ingediende voorstel van de Raad eruit te lichten.
Permettez-moi d'aborder les questions-clefs dont nous parlons.
Ik zal ingaan op de belangrijkste punten van de discussie.
Permettez-moi à présent d'aborder très brièvement les questions encore en souffrance.
Ik zal nu kort stilstaan bij de kwesties die voor ons liggen.
Permettez-moi pour finir d'aborder quelques questions spécifiques.
Tot slot wilde ik ingaan op enkele specifieke kwesties.
Permettez-moi d'aborder certains de ces domaines.
Staat u mij toe om op enkele van die gebieden te wijzen.
Permettez-moi, à présent, d'aborder les amendements.
Staat u mij nu toe in te gaan op de ingediende amendementen.
A ce propos, il existe plusieurs manières d'aborder cette question.
Deze vraag kan op verschillende manieren worden beantwoord.
Je trouve aussi très positif le fait d'aborder les problèmes transfrontaliers.
Positief vind ik ook de aandacht voor grensoverschrijdende problemen.
Nous devons réfléchir à la façon d'aborder le problème.
We moeten erover nadenken hoe dit aan te pakken.
Par écrit.-(EN) Ce dialogue constitue l'une des questions les plus importantes qu'il convient d'aborder.
Schriftelijk.-( EN) Dit is een van de belangrijkste vraagstukken die moet worden aangepakt.

Uitslagen: 237, Tijd: 1.2253

"D'aborder" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer