D'ATTIRER IN NEDERLANDS

Vertaling van D'attirer in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.4301

Voorbeelden van het gebruik van D'attirer in een zin en hun vertaling

J'essaie en vain d'attirer des cafards.
Ik probeer kakkerlakken aan te trekken maar het lukt niet.
Qu'est-ce qui vous a fait penser que l'Entrepôt essayait d'attirer mon attention?
Waarom dacht je dat het pakhuis m'n aandacht probeerde te trekken?

Aantrekken

( attirer , mettre , porter )
Les entreprises actuelles ont besoin d'attirer une clientèle plus large.
Bedrijven van nu moeten een bredere klantenkring aantrekken.
L'une des fonctions de l'appareil était d'attirer les créatures.
Het apparaat moest die wezens aantrekken.
Et vous essayez d'attirer les clients avec un homme des cavernes?
En je probeert klanten te lokken met een holbewoner met een bord?
Comment prévoyez-vous d'attirer Grievous à bord de votre vaisseau?
Hoe denk je Grievous aan boord van je schip te lokken?

Het aantrekken

D'attirer davantage d'investissements industriels dans la recherche et l'innovation.
Het aantrekken van meer industriële investeringen in onderzoek en innovatie.
Le vieux Sheik Rashid continue d'attirer une foule énorme.
De oude Sjeik gaat door met het aantrekken van enorme menigten.

Te verleiden

On tente d'attirer Potter dans un stage d'été du Ministère?
Probeer je Potter te verleiden tot een stageplaats op het Ministerie?
Mais je n'essaie même pas d'attirer Phil.
Ik probeer Phil niet te verleiden.

Naar

Certains pays essaient d'attirer les pays africains dans leur sphère d'influence.
Bepaalde landen trachten hun invloedssfeer naar de Afrikaanse landen uit te breiden.
A bord du vaisseau, j'essayais toujours d'attirer votre attention sur mes jambes.
Op het schip probeerde ik u altijd naar m'n benen te laten kijken.

Trekt

Il continue d'attirer des milliers de sympathisants.
Het trekt nog altijd duizenden militante sympathisanten.
Ce sont les plus sûrs moyens d'attirer un danna.
Zo trek je een danna het beste aan.
Andere zin voorbeelden
D'attirer des travailleurs compétents dans le secteur;
Bekwame arbeidskrachten moeten worden aangetrokken;
D'attirer les meilleurs chercheurs.
De beste onderzoekers aantrekt;
J'en ai marre d'attirer les regards partout où je vais!
Ik ben het zat om overal vuil aangekeken te worden!
Je n'essaie pas d'attirer un enfant dans ma voiture.
Ik lok geen kind mijn auto in.
J'ai manqué de bol, d'attirer ce juge.
Ik had dikke pech door deze rechter te krijgen.
Je crois que l'Union européenne a la possibilité d'attirer les nombreux visiteurs.
Ik geloof vast dat de Europese Unie hierdoor vele bezoekers zal aantrekken.
Que nous avons eu la chance d'attirer ici de Cornell.
Die we gelukkig konden weglokken van bij Cornell.
J'ai toujours l'impression d'attirer le mauvais type.
Ik lijk altijd de verkeerde soort aan te trekken.
Il suffit d'attirer assez de Voyageurs au même endroit.
We moeten alleen genoeg Reizigers naar één plek lokken.
Il est aussi important d'attirer et de retenir des travailleurs très hautement qualifiés par des mesures touchant à l'accessibilité, à l'offre de services culturels, etc.
Het is eveneens belangrijk hooggeschoold personeel aan te trekken en vast te houden via maatregelen betreffende toegankelijkheid, cultuuraanbod, enz.
L'objectif de cette mesure est donc d'attirer et de garder du personnel bilingue, motivé et compétent.
De bedoeling van die maatregel is dus het aantrekken en het houden van gemotiveerd en bekwaam tweetalig personeel.
Iii en outre, il est difficile d'attirer des gestionnaires de fonds expérimentés en Irlande du Nord.
Iii bovendien is het moeilijk ervaren fondsbeheerders aan te trekken naar Noord-Ierland.
Ensuite, si vous avez ce lien spécial, vous n'avez pas envisagé que peut-être l'Entrepôt essaye d'attirer votre attention?
En ten tweede, als je een speciale connectie hebt, heb je er dan wel eens aan gedacht dat het pakhuis wellicht je aandacht probeert te trekken?
La souplesse de cette approche devrait permettre d'attirer le maximum d'investisseurs dans les domaines d'investissement ciblés par l'EFSI.
De flexibiliteit van een dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat de investeringsterreinen waarop het EFSI zich toespitst, zoveel mogelijk investeerders aantrekken.
Capacité d'attirer des investissements au sein de l'UE et en provenance de l'étranger, notamment dans le cadre du plan d'investissement pour l'Europe.
Aantrekken van investeringen binnen de EU en van daarbuiten, ook aan de hand van het Investeringsplan voor Europa.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.4301

"D'attirer" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer