D'OPTIONS IN NEDERLANDS

Vertaling van D'options in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1274

Voorbeelden van het gebruik van D'options in een zin en hun vertaling

Ll n'y a pas beaucoup d'options.
Veel mogelijkheden zijn er natuurlijk niet.
Cela vous procurera un grand nombre d'options pour votre entreprise.
Dan heb je veel mogelijkheden voor je nieuwe onderneming.

Van opties

Acquisition d'options sur des marchés à terme.
Aanschaf van opties op de futuresmarkt.
La série d'options recommandées et leurs effets.
Aanbevolen combinatie van opties en de effecten daarvan.
Il n'a pas une infinité d'options.
Hij heeft geen oneindig aantal keuzes.
Et il y a tellement d'options.
En er zijn zoveel keuzes.
Les déclarations d'espaces de noms doivent intervenir avant toutes fonction, variable et déclarations d'options.
Naamruimte-declaraties moeten gedaan zijn voor functie, variabele en optie declaraties.
Les importations de module doivent intervenir avant toutes fonction, variable et déclarations d'options.
Importeren van modulen moet gedaan worden voor functie, variabele en optie declararties.
Andere zin voorbeelden
Avec plus d'options que jamais auparavant.
Met meer opties dan ooit tevoren.
On a plus d'options.
We heben geen opties meer.
On n'a plus d'options?
We hebben geen opties meer?
Plus d'options normales. Je.
Meer gewone opties.
Vous comprenez, M. le Président, que cela nous laisse peu d'options.
U begrijpt dat ik dan weinig mogelijkheden hebt, Mr. President.
Il y a tellement d'options.
Er zijn zoveel mogelijkheden.
Tu as tellement d'options.
Jij hebt zoveel keuzemogelijkheden.
Combinaison d'options invalide.
Ongeldige combinatie van opties.
Je n'avais plus d'options.
Ik had geen opties meer.
Un peu moins puissant, mais il a beaucoup plus d'options.
Minder krachtig maar meer mogelijkheden.
Deux groupes d'options sont analysés dans le rapport d'analyse d'impact.
Twee groepen beleidsopties werden bij de effectbeoordeling onder de loep genomen.
Dans une fusillade sur la route, on a peu d'options.
Bij een vuurgevecht op de weg, heb je een paar keuzes.
Alors elle n'a plus d'options.
Dus ze heeft geen opties meer.
Gillian était en vie, nous aurions seulement eût plus d'options.
Gillian nog steeds leefde, Zouden we meer mogelijkheden hebben.
Tellement d'options.
Zo veel opties.
Il y a plein d'options.
Er zijn heel veel keuzes.
Elle n'a plus beaucoup d'options.
Ze heeft geen opties meer.
Tu n'as pas beaucoup d'options.
Je hebt niet veel keuzes.
Vous disiez vouloir discuter d'options.
U zei dat u over mogelijkheden wilde praten.
Et vous n'avez plus d'options.
En jij hebt geen opties meer.
Il n'avait plus d'options.
Hij had geen opties meer.
Pour plus d'options.
Voor meer opties.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1274

"D'options" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer