D'UNE FORME IN NEDERLANDS

Vertaling van D'une forme in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0355

Voorbeelden van het gebruik van D'une forme in een zin en hun vertaling

Vorm

( forme , format , mode )
Il s'agit d'une forme moderne de colonialisme.
Dit is een moderne vorm van kolonialisme.
Chez les adultes atteints d'une forme spécifique de tumeur du cerveau nouvellement diagnostiquée glioblastome multiforme.
Volwassenen met een pas gediagnosticeerde specifieke vorm van hersentumor multiform glioblastoom.
Soichi souffre d'une forme d'autisme.
Soichi heeft een vorm van autisme.
Il s'agit apparemment d'une forme de démocratie directe.
Het lijkt een vorm van rechtstreekse democratie.

Soort

( type , genre , sorte )
Sa principale distraction est la culture attentionnée d'une forme intense de nostalgie.
Haar grootste afleiding is de zorgvuldige cultivatie van een intens soort nostalgie.
La conversion d'une forme d'énergie en une autre de façon à pouvoir servir à une fin particulière.
Omzetting van één soort energie in een andere soort zodat die een concrete gebruiksfunctie kan vervullen.
Andere zin voorbeelden
Le Ievoli Sun était à double coque mais contenait des produits chimiques d'une forme particulière.
De Ievoli San was dubbelwandig maar bevatte chemicaliën van een bepaalde vorm.
Elle souffre d'une forme d'autisme.
Maar ze heeft vermoedelijk een vorm van autisme.
Madame, vous souffrez d'une forme agressive de cancer du poumon.
Mevrouw u heeft een agressieve vorm van longkanker.
Parfois les enquêteurs souffrent d'une forme de vision tunnel.
Soms lijden onderzoekers aan een vorm van tunnelvisie.
C'est la proximité d'une forme vaporeuse qui est hasardeuse.
Het is de nabijheid van de vluchtige vorm die gevaarlijk is.
Je reçois la lecture d'une forme de vie à l'intérieur.
Ik krijg van hier binnen een vorm van leven.
Ils commencaient juste à sortir d'une forme d'esclavage héréditaire.
Ze was net uit een erfelijke vorm van slavernij gehaald.
Peut-être que cette fille souffre d'une forme d'autisme.
Misschien heeft dit meisje een vorm van autisme.
Il ne s'agit pas d'une attaque, mais d'une forme de communication.
Het is geen aanval. Het is een vorm van communicatie.
D'après Phlox, ils ont évolué à partir d'une forme de primates végétariens.
Volgens Phlox zijn ze ontstaan uit een soort boomachtige primaat.
Il s'agit d'une forme d'impérialisme de la part de l'Union européenne.
Dit is puur imperialisme van de Europese Unie.
Il s'agit d'une forme très primitive de ce qu'on a là.
Het is 'n primitieve versie van wat we hier zien.
L'Afrique vit une tragédie et sous plus d'une forme.
Afrika is een tragedie op meer dan één manier.
J'ai expliqué à Patterson tout à l'heure que la fille souffre d'une forme sévère d'autisme.
Ik legde Patterson al eerder uit dat het meisje een zeer ernstige vorm van autisme heeft.
Les agences devraient bénéficier d'une forme de récompense si le travailleur intérimaire est engagé par l'entreprise utilisatrice.
Uitzendbureaus zouden een vorm van beloning moeten krijgen wanneer een uitzendkracht door een inlenende onderneming in vaste dienst wordt genomen.
Il est indiqué pour le traitement de patients atteints d'une forme modérée à sévère de la maladie d'Alzheimer.
Het wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer.
Par nature, il s'agit d'une forme d'agriculture essentiellement extensive.
Het gaat om een vorm van agrarische productie die van nature voornamelijk op extensieve wijze plaatsvindt.
Ebixa est utilisé pour le traitement de patients souffrant d'une forme modérée à sévère de la maladie d'Alzheimer.
Ebixa wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer.
Le transfert d'un type ou d'une forme d'enseignement à un autre pouvoir organisateur ne constitue pas une création.
De overdracht van een type of een vorm van onderwijs naar een andere inrichtende macht wordt niet beschouwd als een oprichting.
Marixino est utilisé pour le traitement de patients souffrant d'une forme modérée à sévère de la maladie d'Alzheimer.
Marixino wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer.
Ils agissent ensemble pour équilibrer le taux de sucre dans le sang chez les patients atteints d'une forme de diabète appelée« diabète de type 2».
Zij werken samen om de bloedglucose van patiënten met een vorm van diabetes,‘ type 2-diabetes mellitus' genoemd,
Ebixa est indiqué pour le traitement de patients atteints d'une forme modérée à sévère de la maladie d'Alzheimer.
Ebixa wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer.
Le suivi d'études ou d'une forme d'apprentissage reconnues par les pouvoirs publics;
Het volgen van studies of van een vorm van leren erkend door de overheid;
Nemdatine est utilisé pour le traitement de patients souffrant d'une forme modérée à sévère de la maladie d'Alzheimer.
Nemdatine wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0355

Zie ook


d'une forme institutionnalisée
geïnstitutionaliseerde vorm
d'une forme de diabète
een vorm van diabetes
d'une forme particulière de
in een bepaalde vorm van bijzondere vorm van
d'une forme de soutien
vorm van steun manieren worden gesteund
d'une forme substantielle qui
substantieel vormvoorschrift welke van wezenlijke vormvoorschriften vormt , die
la possibilité d'une forme
mogelijkheid van een vorm
d'une forme quelconque d' acidose
elke vorm van acidose
d'une forme d' apprentissage reconnues
vorm van leren erkend een leervorm die erkend
cadre d'une forme de coopération
kader van een vorm van samenwerking het kader van een samenwerkingsvorm
d'une forme de criminalité comprend
een vorm van criminaliteit omvat
d'une forme de protection internationale
vorm van internationale bescherming
d'une forme de dialogue social
een vorm van sociale dialoog van een soort sociale dialoog
d'une forme sévère de la maladie
een ernstige vorm van de ziekte
pays tiers ou apatride bénéficiant d'une forme
derde land of staatlozen die een vorm
le pouvoir organisateur d'une forme d' accueil
de inrichtende macht van een opvangsvorm
d'une autre forme
andere vorm andere rechtsvorm
d'une réelle forme
van een zinvolle vorm een reële vorm van
sous forme d'une annexe
vorm van een bijlage
la forme d'une contribution
vorm aan van een bijdrage
d'une nouvelle forme
nieuwe vorm nieuw soort

Woord voor woord vertaling


forme
- vorm als

S Synoniemen van "d'une forme"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer