DÉPENDANTES IN NEDERLANDS

Vertaling van Dépendantes in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0904

Voorbeelden van het gebruik van Dépendantes in een zin en hun vertaling

Une évolution qui les a rendues fortement dépendantes du capital emprunté.
Dat heeft ze sterk afhankelijk gemaakt van geleend kapitaal.
Les entreprises sociales sont souvent dépendantes de subventions.
Sociale ondernemingen zijn vaak afhankelijk van bijdragen.
Etes vous dépendantes de vos médicaments?
Ben je verslaafd aan je medicijnen?
Entre 40 et 50 millions de personnes sont dépendantes de drogues achetées illégalement.
Tussen 40 en 50 miljoen mensen zijn verslaafd aan illegale drugs.

Afhankelijk zijn

( accro , dépendante , un drogué )
Les organisations dépendantes de donateurs extérieurs, étrangers le plus souvent.
Ngo's die afhankelijk zijn van externe, meestal buitenlandse, donors.
Vous savez que la campagne fait partie des régions économiquement dépendantes.
U weet dat ook het weideland deel uitmaakt van de gebieden die economisch afhankelijk zijn.

Afhankelijk van

( accro , dépendante , un drogué )
Les sociétés modernes sont lourdement dépendantes des transports.
Moderne samenlevingen zijn sterk afhankelijk van vervoer.
Les installations de production d'électricité sont vieillissantes et demeurent très fortement dépendantes du charbon.
De installaties voor stroomopwekking zijn verouderd en zijn zeer sterk afhankelijk van steenkool.
Andere zin voorbeelden
Les informations exactes affichées sont dépendantes du système.
De exacte informatie die getoond wordt is systeem afhankelijk.
Personnes âgées dépendantes.
Afhankelijke bejaarden.
Article 11- Litispendance et actions dépendantes.
Artikel 11- Aanhangigheid en onderling afhankelijke vorderingen.
Les villes et régions seront dépendantes des plus grandes banques européennes pendant des générations.
Regio's en gemeenten zullen daarom generaties lang afhankelijk zijn van de grootste Europese banken.
Les soins et l'accès aux soins aux personnes âgées dépendantes.
Zorg en toegang tot zorg voor afhankelijke bejaarden;
Je ne veux pas qu'elles soient dépendantes.
Ze mogen niet afhankelijk zijn.
Créer de l'emploi, en particulier dans les zones dépendantes de la pêche.
In het bijzonder in van de visserij afhankelijke regio's werkgelegenheid te creëren.
Litispendance et actions dépendantes.
Aanhangigheid en onderling afhankelijke vorderingen.
Zones rurales et zones dépendantes de la pêche.
Plattelandsgebieden en van de visserij afhankelijke gebieden.
PESCA: initiative pour les zones fortement dépendantes de la pêche.
PESCA: initiatief voor sterk van de visserij afhankelijke gebieden.
RETEX: diversification dans les zones dépendantes du secteur textile-habillement ment.
Retex: diversificatie in de van de textielen kledingsector afhankelijke gebieden.
PESCA: diversification dans les zones dépendantes de la pêche.
Pesca: diversificatie in de van de visserij afhankelijke gebieden.
Section 3- Litispendance et actions dépendantes.
Afdeling 3- Aanhangigheid en onderling afhankelijke vorderingen.
De telles mesures ont une importance particulière pour les zones dépendantes de la pêche.
Dergelijke maatregelen hebben een bijzonder belang voor de van de visserij afhankelijke gebieden.
Demandes introduites au nom de personnes dépendantes ou de mineurs.
Verzoeken namens afhankelijke personen of minderjarigen.
Développement durable des zones dépendantes de la pêche.
De duurzame ontwikkeling van gebieden die afhankelijk zijn van de visserij.
De nombreuses personnes en âge de travailler sont dépendantes des prestations sociales.
Een groot aantal mensen in de werkende leeftijd zijn aangewezen op uitkeringen;
Des structures de production fortement dépendantes des combustibles fossiles;
Een produktie met een sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen;
Les personnes âgées financièrement et/ou physiquement dépendantes.
Oudere mensen die financieel en/of fysiek afhankelijk zijn.
Ainsi, les entreprises commerciales sont plus dépendantes de leur environnement.
Op deze manier worden handelsondernemingen meer afhankelijk van hun omgeving.
Retex: diversification économique des régions dépendantes de l'industrie du textilehabillement.
Retex: economische diversificatie van de regio's die afhankelijk zijn van de kleding- en textielsector.
Pesca: diversification économique des zones dépendantes de la pêche.
Pesca: economische diversificatie van de gebieden die afhankelijk zijn van de visserij.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0904

Zie ook


largement dépendantes
sterk afhankelijk hoge mate afhankelijk
physiquement dépendantes
fysiek afhankelijk zijn lichamelijk afhankelijke
sont souvent dépendantes
zijn doorgaans afhankelijk zijn vaak afhankelijk
sont financièrement dépendantes
financieel afhankelijk zijn
dépendantes de ce secteur
de sector afhankelijk zijn die sector afhankelijk
des régions fortement dépendantes
regio's die sterk afhankelijk
sont les plus dépendantes
het sterkst afhankelijk zijn
zones dépendantes de la pêche
visserij afhankelijke zones de visserij afhankelijke gebieden
dépendantes du secteur textile-habillement
de textiel- en kledingsector afhankelijke textielen kledingsector afhankelijke de textiel- en kledingsector afhankelijk
les régions les plus dépendantes
regio's die het meest afhankelijk
des zones dépendantes du sucre
gebieden die van suiker afhankelijk
affichées sont dépendantes du système
wordt getoond is systeemafhankelijk getoond wordt is systeem afhankelijk
fortement dépendantes de la pêche
sterk van de visserij afhankelijke hoge mate afhankelijk zijn van de visvangst sterk van de visserij afhankelijk
fortement dépendantes des combustibles fossiles
een sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
les zones dépendantes de la pêche
visserij afhankelijke zones visserij afhankelijke gebieden
des régions dépendantes de la pêche
visserij afhankelijke regio's

"Dépendantes" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer