DÉSAFFECTATION IN NEDERLANDS

Vertaling van Désaffectation in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0348

Voorbeelden van het gebruik van Désaffectation in een zin en hun vertaling

Décret sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation.
Decreet op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting.
Arrêté sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation.
Besluit op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting.
Le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation;
Het voorgenomen plan voor sluiting en nazorg;
Le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation;
Het beoogde plan voor sluiting en nazorg;

De desaffectatie

( conclusion , fermeture , clôture )
La désaffectation de 3 lits C peut donner lieu à la création de 0,9 lits K.»;
De desaffectatie van 3 C-bedden kan aanleiding geven tot de oprichting van 0,9 K-bedden.»;
La désaffectation de 3 lits D peut donner lieu à la création de 0,9 lits K.».
De desaffectatie van 3 D-bedden kan aanleiding geven tot de oprichting van 0,9 K-bedden.».
Andere zin voorbeelden
Date de la désaffectation des lits aigues.
Datum desaffectatie acute ziekenhuisbedden.
En cas de désaffectation.
In geval van leegstand.
CHAPITRE XII.- Désaffectation.
HOOFDSTUK XII.- Leegstand.
Procédure de désaffectation de lignes.
Procedure voor de buitendienststelling van lijnen.
Culte catholique.- Suppression.- Désaffectation.
Katholieke Eredienst.- Afschaffing.- Desaffectering.
L'annexe I du présent arrêté est joint comme annexe IIbis à l'arrêté sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation.
Bijlage I van dit besluit wordt als een bijlage IIbis bij het besluit op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting gevoegd.
Les conditions et les procédures requises pour la désaffectation d'une décharge sont définies ainsi que les procédures requises après la désaffectation. 11.
De voor sluiting van een stortplaats noodzakelijke voorwaarden en procedures zijn vastgelegd, evenals de in de nazorgfase van een stortplaats vereiste procedures. 11.
OCTOBRE 2005.- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la désaffectation d'une partie de la rue du Progrès sur le territoire de la commune de Schaerbeek.
OKTOBER 2005.- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een deel van de Vooruitgangstraat op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek.
La désaffectation de 1 lit t peut donner lieu à la création de 1,1 lit MSP.
De desaffectatie van 1 t-bed kan aanleiding geven tot de oprichting van 1,1 PVT-bedden.
La désaffectation de 1 lit a peut donner lieu à la création de 1,1 lit MSP.
De desaffectatie van 1 a-bed kan aanleiding geven tot de oprichting van 1,1 PVT-bedden.
La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu à la création de 0,56 lit MSP.
De desaffectatie van 1 Tf-plaats kan aanleiding geven tot de oprichting van 0,56 PVT-bed.
La désaffectation de 1 lit aigu peut donner lieu à la création de 2,7 lits MSP.
De desaffectatie van 1 acuut bed kan aanleiding geven tot de oprichting van 2,7 PVT-bedden.
La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 5 places IHP.
De desaffectatie van 1 T-bed kan aanleiding geven tot de oprichting van 5 BW-plaatsen.
La désaffectation de 1 lit aigu peut donner lieu à la création de 8 places IHP.
De desaffectatie van 1 acuut bed kan aanleiding geven tot de oprichting van 8 BW-plaatsen.
La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 2,11 places Tf.
De desaffectatie van 1 A-bed kan aanleiding geven tot de oprichting van 2,11 Tf-plaatsen.
La désaffectation de 1 lit t pour hospitalisation de jour peut donner lieu à la création de 0,91 place Tf.
De desaffectatie van 1 t-bed voor daghospitalisatie kan aanleiding geven tot de oprichting van 0,91 Tf-plaatsen.
La désaffectation de 1 lit t pour hospitalisation de nuit peut donner lieu à la création de 0,96 place Tf.
De desaffectatie van 1 t-bed voor nachthospitalisatie kan aanleiding geven tot de oprichting van 0,96 Tf-plaatsen.
La désaffectation de 0,38 place Tf peut donner lieu à la création de 1 lit A.
De desaffectatie van 0,38Tf-plaatsen kan aanleiding geven tot de oprichting van 1 A-bed.
La désaffectation de 0,5 place Tf peut donner lieu à la création de 1 lit T.
De desaffectatie van 0,5Tf-plaatsen kan aanleiding geven tot de oprichting van 1 T-bed.
La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu à la création de 1,8 lits k.
De desaffectatie van 1 K-bed kan aanleiding geven tot de oprichting van 1,8 k-bedden.
La désaffectation de 1 lit C peut donner lieu à la création de 0,73 lit A dans un hôpital général.
De desaffectatie van 1 C-bed kan aanleiding geven tot de oprichting van 0,73 A-bed in een algemeen ziekenhuis.
La désaffectation de 1 lit D peut donner lieu à la création de 0,73 lit A dans un hôpital général.
De desaffectatie van 1 D-bed kan aanleiding geven tot de oprichting van 0,73 A-bed in een algemeen ziekenhuis.
La désaffectation de 1 lit C ou D peut donner lieu à la création de 0,73 lit Sp.
De desaffectatie van 1 bed C of D kan aanleiding geven tot de oprichting van 0,73 Sp-bed.
La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 0,28 lit K.
De desaffectatie van 1 T-bed kan aanleiding geven tot de oprichting van 0,28 K-bed.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0348

Zie ook


sa désaffectation
na zijn bestemmingsverandering sluiting ervan
de la désaffectation
desaffectatie buitendienststelling bestemmingsverandering
désaffectation d'une partie
bestemmingsverandering van een deel
relatives à la désaffectation
met betrekking tot de desaffectatie
en cas de désaffectation
in geval van bestemmingsverandering in geval van leegstand in geval van bestemmingswijziging
de la gestion après désaffectation
de nazorgfase
et de gestion après désaffectation
en nazorg en nazorgwerkzaamheden
la raison de la désaffectation
de reden van de buitendienststelling
mise en service et de désaffectation
de indienstname en
dans l'hôpital où la désaffectation a lieu
in het ziekenhuis waar de desaffectatie plaats heeft
à lutter contre la désaffectation et la dégradation
ter bestrijding van leegstand en verkrotting
et au nombre de lits dont la désaffectation peut
en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag
désaffectation sert l'intérêt général en ce qu' elle permet
de bestemmingsverandering het algemeen belang dient omdat ze toelaat
au type et au nombre de lits dont la désaffectation
de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking
à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon
ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing
de lits dont la désaffectation peut entrer en ligne de compte
bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen
portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand

S Synoniemen van "désaffectation"


"Désaffectation" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer