DÉSERTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Déserte in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0395

Voorbeelden van het gebruik van Déserte in een zin en hun vertaling

La rue est déserte.
De straat is verlaten.
Tu m'as dit, sur cette plage déserte de Californie.
Je zei tegen mij, op dat verlaten strand in Californië.

Onbewoond

( déserte , inhabitée , inoccupée )
Elle est déserte et la crique entourée de falaises fait un port idéal.
Het is onbewoond en de haven is omgeven door rotsen.
Non, madame, répondit Paganel, la côte est déserte.
Neen, mevrouw!" antwoordde Paganel." Die kust is onbewoond.
La tour sur la droite est déserte.
De rechter toren is leeg.
Encore une route déserte.
Nog meer lege wegen.

Een onbewoond

Nous trouverons une île déserte et jouerons à Adam et Eve.
We vinden een onbewoond eiland en spelen Adam en Eva.
Seul sur une île déserte Et creusant un trou Vers nulle part!
Alleen op een onbewoond eiland en ik graaf een gat... naar nergens!

Een lege

Une rue déserte?
Een lege straat?
Une autoroute déserte ou... une femme seule en voiture.
Een lege snelweg of... een vrouw alleen.

Een verlaten

Nous étions... nous étions dans une ville déserte... et... nos vêtements avaient disparu.
We waren in een verlaten stad. En onze kleren waren weg.
C'était une crique déserte.
Het was een verlaten baai.
Andere zin voorbeelden
Il est presque minuit. La route sera déserte.
Het is bijna middernacht, de wegen zijn verlaten.
Si je déserte, je serai repris par les gendarmes.
Als ik deserteer, word ik opgepakt.
Deux, l'île est déserte.
Twee: Dit eiland is onbewoond.
Une super voiture, une route déserte.
Mooie auto, verlaten weg.
Elle voulait des hommes sur son île déserte.
Ze wilde mannen op haar onbewoonde eiland.
On joue à"l'Île Déserte.
Wij doen Onbewoond Eiland.
La maison est déserte.
Het huis is verlaten.
La gare était déserte.
Het station was verlaten.
Vous allez me remplacer sur cette île déserte.
Gij zult mij op dat onbewoonde eiland vervangen.
C'est arrivé tôt ce matin, donc la rue était déserte.
Gebeurde vanmorgen vroeg, dus de straat was verlaten.
Que je vivais sur cette île déserte.
Op dit onbewoonde eiland.
La ville est déserte.
De stad is verlaten.
Je croyais que l'abbaye était déserte.
Ik dacht dat de abdij verlaten was.
J'étais coincé sur une île déserte... Sans abri ni compagnie.
Ik was gestrand op een onbewoond eiland... zonder schuilplaats of gezelschap.
Route déserte avec un tracteur.
Een lege weg met een tractor.
Avant, j'étais une île déserte: j'étais relié à rien.
Vroeger was ik een verlaten eiland: ik was nergens mee verbonden.
Le navire coule, Zeeland déserte.
Zeeland verlaat zinkend schip.
Il veut uniquement des hommes sur une ile déserte.
Hij wil alleen jongens meenemen naar een onbewoond eiland.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0395

Zie ook


pratiquement déserte
bijna verlaten een bijna leeg
déserte la nuit
nachts verlaten desolaat 's nachts
ville est déserte
de stad is verlaten
la rue était déserte
er was niemand op straat straat was verlaten de straat was leeg
la mer était déserte
zee was geheel verlaten
seul sur une île déserte
alleen op een onbewoond eiland je alleen op een verlaten eiland
étais sur une île déserte
zat op 'n verlaten eiland op een onbewoond eiland was

"Déserte" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer