DÉTERMINERA IN NEDERLANDS

Vertaling van Déterminera in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.2038

Voorbeelden van het gebruik van Déterminera in een zin en hun vertaling

Votre médecin déterminera la quantité de Bondronat que vous devrez recevoir en fonction de votre maladie.
Uw arts zal bepalen hoeveel Bondronat u krijgt afhankelijk van uw ziekte.
Mesurera les progrès et déterminera si les objectifs des plans de prévention sont atteints.
Vooruitgang meten en bepalen of de doelstellingen van de preventieplannen zijn gerealiseerd.

Zal beslissen

Votre médecin déterminera quelle quantité d'Angiox vous sera administrée et la préparera.
De arts zal beslissen hoeveel Angiox u krijgt en zal het geneesmiddel klaarmaken.
Votre médecin déterminera la durée de votre traitement.
De arts zal beslissen hoelang u moet worden behandeld.
Andere zin voorbeelden
Le groupe de travail déterminera également le contenu de l'enquête.
De werkgroep bepaalt ook het inhoudelijke van de bevraging.
Le Gouvernement déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins.
De regering bepaalt de ambtskledij of het onderscheidingsteken van de burgemeesters en de schepenen.
Posologie Votre médecin déterminera la quantité d'Yttriga, à utiliser dans votre cas.
Dosering Uw arts bepaalt de hoeveelheid Yttriga die in uw geval wordt gebruikt.
De plus, ce bureau ou organe déterminera la valeur d'exploitation.
Tevens wordt door dit kantoor of orgaan de exploitatiewaarde bepaald.
Et ce capital de réputation déterminera notre accès à la consommation collaborative.
En deze reputatie bepaalt onze toegang tot samenwerkende consumptie.
Ce qui se passe derrière les lignes ennemies déterminera l'issue de cette bataille.
Wat er achter de vijandelijke linies gebeurd zal de uitkomst bepalen in deze strijd.
Votre médecin déterminera la quantité de Mycamine que vous recevrez chaque jour.
Uw arts bepaalt hoeveel Mycamine u per dag moet ontvangen.
Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.
Het Scheidsgerecht bepaalt zijn eigen procedure.
Le Gouvernement flamand déterminera les modalités d'établissement et de recouvrement des redevances.
De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels betreffende de vestiging en invordering van de heffingen.
La prochaine demi-finale déterminera celui qui affrontera le champion.
De volgende halve finale bepaalt wie tegen de kampioen vecht.
Durée du traitement Votre médecin déterminera la durée du traitement.
Duur van de behandeling Uw arts bepaalt de duur van de behandeling.
Ce que nous déciderons maintenant déterminera l'avenir de l'Iraq.
Wat we vandaag gaan besluiten, bepaalt de toekomst van Irak.
Une enquête déterminera quel groupe est responsable.
Onderzoek zal uitwijzen wie ervoor verantwoordelijk is.
Le Roi déterminera les modalités de versement de l'ensemble des cotisations et retenues susvisées.
De Koning zal de stortingsmodaliteiten bepalen van alle bovenvermelde bijdragen en inhoudingen.
Le rythme des réformes déterminera l'avancement des négociations.
Het tempo van de hervormingen is bepalend voor de vorderingen tijdens de onderhandelingen.
Si vous allaitez, votre médecin déterminera si Angiox peut être utilisé.
Als u borstvoeding geeft, zal de arts beslissen of Angiox mag gebruikt worden.
Le rythme des réformes déterminera l'avancement des négociations.
Het tempo van de hervormingen zal bepalend zijn voor de voortgang van de onderhandelingen.
Le Conseil des Ministres déterminera de quelles administrations il s'agit.
De Ministerraad zal bepalen welke afdelingen dit zijn.
Posologie Votre médecin déterminera la quantité d'YTRACIS, à utiliser dans votre cas.
Dosering Uw arts bepaalt welke hoeveelheid YTRACIS in uw geval moet worden gebruikt.
La Commission déterminera le format de l'étiquette via la procédure du comité.
De Commissie stelt via de comitéprocedure de vorm van het etiket vast.
Votre médecin déterminera la dose dont vous avez besoin.
Uw arts zal de dosis bepalen die u nodig heeft.
Votre médecin déterminera si le traitement par Ciprofloxacine Bayer doit être interrompu.
Uw arts zal beslissen of de behandeling met Ciprofloxacine Bayer moet worden stopgezet.
On déterminera quelles affaires seront éliminées.
We zullen bepalen welke van die zaken zullen worden afgewezen.
Bash déterminera qui est coupable ou non.
Bash zal bepalen wie schuldig is en wie niet.
C'est cette immatriculation qui déterminera la capacité d'agir du GEIE.
Van deze inschrijving hangt de bevoegdheid van de groep tot handelen af.
Cho examinera ces échantillons et déterminera qui de vous a laissé cette lettre.
Cho gaat deze onderzoeken... en achterhalen wie van jullie dit briefje achterliet.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.2038

Zie ook


déterminera l'avancement
is bepalend voor de vorderingen zal bepalend zijn voor de voortgang
et déterminera si
en bepalen of en onderzoeken of en zij zal nagaan of en bepaalt zij , of en beslissen of
son issue déterminera
resultaat van de conferentie zal bepalend zijn
et déterminera s'il
en beoordeelt het en nagaan of er
déterminera la méthodologie
werkwijze zal bepalen die zal worden gehanteerd
déterminera non seulement
is niet alleen beslissend is doorslaggevend voor niet alleen
date qu'il déterminera
een datum vastgesteld
on déterminera quelles
we zullen bepalen welke
votre médecin déterminera si
uw arts bepaalt of uw arts beslist dan of uw arts zal beslissen of zal de arts beslissen of
déterminera l'issue de cette
de uitkomst bepalen in deze zal bepalen hoe deze
déterminera les domaines prioritaires
het bepalen van de prioriteitsgebieden
le marché qui déterminera
marktsituatie doorslaggevend
déterminera la dose appropriée
beslist wat de juiste dosis zal de juiste dosis bepalen
du fonds social déterminera
sociaal fonds zal de vaststellen
votre médecin déterminera la durée
uw arts bepaalt de duur de arts zal beslissen hoelang

"Déterminera" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer