DANS L' AFFIRMATIVE IN NEDERLANDS

Vertaling van Dans L' Affirmative in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0908

zo ja (206) in bevestigend geval (8) in voorkomend geval (3)

Voorbeelden van het gebruik van Dans L' Affirmative in een zin en hun vertaling

Dans l'affirmative, la Cour peut-elle transmettre ces déclarations au Parlement?
Zo ja, kan de Rekenkamer die declaraties aan het Parlement zenden?
Dans l'affirmative, auprès de quelle instance et pour quel montant.
Zo ja, bij welke instantie en voor welk bedrag.
Dans l'affirmative, ce système de surveillance fonctionne-t-il de manière satisfaisante?
Zo ja, werkt dit systeem op bevredigende wijze?
Dans l'affirmative, comment et dans quelle mesure?
Zo ja, hoe en in welke mate?
Dans l'affirmative, lesquelles et dans quelle mesure?
Zo ja, welke en in welke mate?
Dans l'affirmative, quelle règle de conflit préconisez-vous?
Zo ja, welke collisieregel beveelt u aan?
Dans l'affirmative, quelle serait la meilleure solution?
Zo ja, wat is de beste oplossing?
Dans l'affirmative, quelles règles devraient-elles être adoptées?
Zo ja, welke regels moeten worden vastgesteld?
Dans l'affirmative, à quel niveau?
Zo ja, op welk niveau?
Dans l'affirmative, dans quel type de situation une durée plus courte se justifierait-elle?
Zo ja, in welke situaties is een kortere duur gerechtvaardigd?
Dans l'affirmative, quels droits et un séjour de quelle durée?
Zo ja, welke rechten en welke verblijfsduur?
Dans l'affirmative, quel type de règles? _BAR.
Zo ja, welk soort voorschriften? _BAR.
Dans l'affirmative, à partir de quand? _BAR.
Zo ja, vanaf wanneer? _BAR.
Dans l'affirmative, sous quelle forme?
Zo ja, in welke vorm?
Dans l'affirmative, quelles informations devraient être exigées au niveau national?
Zo ja, op welke informatie moet de nationale verplichting slaan?
Dans l'affirmative, de quelle façon et à quel stade?
Zo ja, in welk opzicht en in welk stadium?
Dans l'affirmative, le vote aura lieu demain à 12 heures.
Zo ja, dan vindt de stemming om 12.00 uur plaats.
Dans l'affirmative, l'autre côté de la guerre.
Ja, de andere kant ervan.
Dans l'affirmative, sur la base de quels critères?
Indien ja, op basis van welke criteria?
Dans l'affirmative, l'expulsion ne sera possible que dans les cas prévus par cette disposition.
Zo ja is verwijdering slechts mogelijk in de gevallen waarin deze bepaling voorziet.
Dans l'affirmative, quelle est, d'après vous, la meilleure solution pour remédier à celles-ci?
Zo ja, wat is volgens u de beste oplossing om dit te verhelpen?
Dans l'affirmative, le comité de projet soumet la demande de délocalisation au ministère en vue d'obtenir son accord de principe.
In bevestigend geval legt het projectcomité de vraag tot bedrijfsverplaatsing voor aan de minister voor principiële goedkeuring.
Dans l'affirmative, quels problèmes, le cas échéant, surviennent dans leur application?
Zo ja, welke eventuele problemen hebben zich bij de toepassing voorgedaan?
Dans l'affirmative, il définit en même temps la zone d'intervention où la mise à l'abri sera d'application.
In bevestigend geval bepaalt hij tegelijkertijd de interventiezone waar de schuilmaatregel van kracht is.
Dans l'affirmative, quelles sont les conséquences prévisibles de cet état de choses?
In bevestigend geval, wat zijn de te voorziene gevolgen van deze stand van zaken?
Dans l'affirmative, quel calendrier serait-elle disposée à suivre pour modifier l'article 14 de la directive 79/112/CEE?
Zo ja, welk tijdschema zij bereid is aan te houden voor de wijziging van artikel 14 van richtlijn79/112/EEG?
Dans l'affirmative, pourraitelle préciser les contrôles exercés par ses soins quant à la distribution de cette aide?
In bevestigend geval, welke controle werd door de Commissie uitgevoerd op de verstrekking van deze hulp?
Dans l'affirmative, quel type d'aides d'État, pour quelles raisons et dans quelles conditions?
Zo ja, wat voor soort staatssteun, waarom en op welke voorwaarden?
Dans l'affirmative, indiquez les autorités, la personne ou le service en question et la nature du contact que vous avez pris.
Indien ja, vermeld welke instantie, de betrokken persoon of het betrokken departement, en de aard van het contact.
Dans l'affirmative, la VLM transmet le contrat de gestion en double exemplaire au gestionnaire aux fins de signature.
Indien een beheersovereenkomst mogelijk is, bezorgt de VLM aan de beheerder de beheersovereenkomst in tweevoud ter ondertekening.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0908

Zie ook


et dans l' affirmative
en zo ja en in dit geval
question par l' affirmative
de vraag bevestigend
en cas de réponse affirmative
het antwoord evenwel bevestigend zijn , dan in geval van positief antwoord in geval van een bevestigend antwoord bij een bevestigend antwoord

Woord voor woord vertaling


Zinnen in alfabetische volgorde


dans l' affirmative

"Dans l' affirmative" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer