DANS LE FONCTIONNEMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Dans Le Fonctionnement in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0943

Voorbeelden van het gebruik van Dans Le Fonctionnement in een zin en hun vertaling

Les défauts dans le fonctionnement d'un office de location sociale;
De tekortkomingen in de werking van een sociaal verhuurkantoor;
Parmi les améliorations importantes apportées par la révision dans le fonctionnement des conventions, il convient de souligner notamment.
Onder de belangrijke verbeteringen in de werking van de verdragen die uit de herziening voortvloeien, dienen vooral de volgende te worden benadrukt.

In het functioneren

Encourager et assurer l'efficacité, la qualité et les résultats dans le fonctionnement des différentes sections et équipes au sein du Service RH;
Bevorderen en bewaken van de efficiëntie, kwaliteit en resultaatgerichtheid in het functioneren van de verschillende secties en team binnen de HR-dienst;
Cette mission a identifié de graves déficiences généralisées dans le fonctionnement des contrôles officiels et des normes de production dans ce secteur.
Tijdens deze missie werden ernstige en grootschalige gebreken geconstateerd in het functioneren van de officiële controles en de productienormen in deze sector.

Werking van

Les lacunes dans le fonctionnement du marché intérieur.
Gebrekkige werking van de interne markt.
L'importance de garantir la transparence dans le fonctionnement des organismes de gestion collective.
Het belang van een gegarandeerd transparante werking van de collectieve beheersinstanties;

In het functioneren van

Le rôle de la biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes terrestres.
De rol van de biodiversiteit in het functioneren van terrestrische ecosystemen.
Les carences décelées dans le fonctionnement du réseau EURES sont les suivantes.
In het functioneren van het Eures-netwerk zijn de volgende tekortkomingen vastgesteld.

De werking van

Dans le fonctionnement d'une comptabilité énergétique, trois phases sont à distinguer.
De werking van een energieboekhouding omvat drie afzonderlijke fasen.
EXPRIMANT leur confiance mutuelle dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de
UITDRUKKING GEVEND aan hun vertrouwen in de structuur en de werking van elkaars rechtsstelsels en in het vermogen van alle overeenkomstsluitende

Bij het functioneren van

D'autres instances jouent également un rôle clé dans le fonctionnement de l'UE.
Ook andere organen spelen een belangrijke rol bij het functioneren van de EU.
Nous signalons néanmoins que toutes les difficultés dans le fonctionnement des délégations et dans la gestion de l'aide extérieure ne
Er zij evenwel op gewezen dat de moeilijkheden bij het functioneren van de delegaties en het beheer van de buitenlandse bijstand
Andere zin voorbeelden
Ou même dans le fonctionnement du Fonds de compensation interterritorial.
Of zelfs in dat van de werking van het interterritoriale vereffeningsfonds.
Il est un facteur essentiel dans le fonctionnement des programmes et dans leurs interactions.
Het is een essentieel onderdeel van de werking van programma's en de onderlinge wisselwerking.
Rétablissement de la confiance dans le fonctionnement du système financier.
Herstel van het vertrouwen in de werking van het financiële stelsel.
La confiance du public dans le fonctionnement des institutions s'est encore amenuisée.
Het vertrouwen van de bevolking in het goede functioneren van de instellingen is verder afgebrokkeld.
Les lacunes dans le fonctionnement du marché intérieur.
Tekortkomingen in het functioneren van de interne markt.
D'autres instances jouent également un rôle clé dans le fonctionnement de l'Union européenne.
Ook andere organen spelen een belangrijke rol bij de werking van de EU.
Les points de contact jouent un rôle central dans le fonctionnement du réseau.
De contactpunten spelen een centrale rol in het functioneren van het netwerk.
De tenir compte de l'expérience acquise dans le fonctionnement des écoles.
Rekening te houden met de ervaring die tijdens het functioneren van de scholen is opgedaan;
La convention d'Aarhus est un élément important dans le fonctionnement démocratique.
Het Verdrag van Aarhus is een belangrijk element in een goed functionerende democratie.
Qu'il peut se prévaloir d'un investissement personnel important dans le fonctionnement de sa zone de police;
Dat hij zich kan beroepen op een grote persoonlijke investering in de werking van zijn politiezone;
Ce mécanisme est en effet essentiel pour garantir suffisamment de souplesse dans le fonctionnement du nouveau régime.
Dit mechanisme is immers essentieel om voldoende soepelheid te garanderen in de werking van de nieuwe regeling.
Ceux-ci peuvent, en effet, fournir une contribution importante pour les points de développement dans le fonctionnement de l'intéressé.
Deze kunnen immers een belangrijke input geven voor ontwikkelingspunten in het functioneren van betrokkene.
Selon une évaluation récente de la Commission européenne, il existe des faiblesses structurelles dans le fonctionnement de l'application de la loi30.
Volgens een recente beoordeling door de Europese Commissie, zijn er structurele zwakke punten in de werking van derechtshandhaving30.
L'indépendance des professeurs est violée par l'ingérence d'instances supranationales dans le fonctionnement et l'organisation des Universités.
De onafhankelijkheid van het docentenkorps wordt aangetast door de inmenging van supranationale instanties in het functioneren en de organisatie van universiteiten.
Des irrégularités graves ont été constatées, notamment dans le fonctionnement des bureaux de vote.
Er zijn ernstige onregelmatigheden geconstateerd, met name in het functioneren van de stembureaus.
Chaque jour, nous entendons des messages comme la nécessité de dynamiser et de renouveler la confiance dans le fonctionnement de l'économie mondiale.
We horen dagelijks de berichten, bijvoorbeeld over de noodzaak om het vertrouwen in het functioneren van de wereldeconomie te stimuleren en te herstellen.
Pour y parvenir, nous avons introduit d'importants changements dans le fonctionnement de nos institutions.
Om dat te verwezenlijken hebben wij de werkwijze van onze instellingen ingrijpend ver-anderd.
Les normes européennes jouent un rôle très important dans le fonctionnement du marché intérieur des produits industriels.
Europese normen zijn zeer belangrijk voor de werking van de interne markt voor industrieproducten.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0943

Zie ook


dans le bon fonctionnement
in de goede werking in het goed functioneren onderdeel van goed functionerende in de functionering van
et dans le fonctionnement
en het functioneren van en in de werking van en werkwijzen
fonctionnement dans le cadre
de werking in het kader werking ervan in de context van functioneringskosten in het kader werking in het raam van
transparence dans le fonctionnement
transparantie in het functioneren van transparantie bij de werking doorzichtigheid bij het functioneren transparante werking van
interviennent dans le fonctionnement
bij de toepassing van bij de werking van komen tegemoet in de werking
essentiel dans le fonctionnement
een essentieel onderdeel van de werking van essentieel voor de werking van
intégrée dans le fonctionnement
opgenomen in de werking ingeschakeld is in de werking
dans le fonctionnement de ces
in het beheer van zulke in het functioneren van deze bij de werking van deze functionering van deze
dans le fonctionnement du fonds
voor de werking van het fonds voor in de wijze waarop het fonds de werking van het garantiefonds in de werking van het solidariteitsfonds
dans le fonctionnement de l'économie
in het functioneren van de economie de werking van de economie
rôle clé dans le fonctionnement
een belangrijke rol bij de werking van belangrijke rol bij het functioneren van
du public dans le fonctionnement
publiek in de werking van
rôle central dans le fonctionnement
een centrale rol in de werking van centrale rol in het functioneren van
dans le fonctionnement du réseau
in het functioneren van het netwerk werking van het netwerk
toute discontinuité dans le fonctionnement
elke discontinuïteit in de werking van
dans le fonctionnement des institutions
in de werking van de instellingen in het goede functioneren van de instellingen
de perturbations dans le fonctionnement
verstoringen in de werking van

Woord voor woord vertaling


"Dans le fonctionnement" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer