DE FAIRE QUELQUE CHOSE IN NEDERLANDS

Vertaling van De Faire Quelque Chose in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0709

Voorbeelden van het gebruik van De Faire Quelque Chose in een zin en hun vertaling

Je ne vous ai pas demandé de faire quelque chose du dossier.
Ik vroeg je niet om iets te doen met het dossier.
C'est bien de faire quelque chose pour la planète.
Het is fijn iets te doen voor de planeet.

Iets

( rien )
Ils essaient de faire quelque chose pour ses enfants.
Ze willen iets voor z'n kinderen doen.
Pourquoi tu me conseilles de faire quelque chose que tu ne ferais pas?
Waarom adviseer je mij iets, dat je zelf nooit zou doen?

Om iets

C'est ma chance de faire quelque chose qui a du sens.
Dit is mijn kans om iets nuttigs te doen.
Nous allons essayer ensemble de faire quelque chose de ta vie.
We zullen samen proberen om iets van je leven te maken.

Van iets

Je dois empecher Marge de faire quelque chose d'insouciant et irresponsable.
Ik moet Marge behouden van iets dom en roekeloos te doen.
Je suis en train de faire quelque chose.
Ik ben in het midden van iets hier.
Andere zin voorbeelden
J'essaie de t'empêcher de faire quelque chose que tu regretteras.
Ik probeer je tegen te houden iets te doen waar je spijt van zal krijgen.
De faire quelque chose.
Iets te doen.
Je voulais essayer de faire quelque chose d'autre que d'être assise à penser à Will.
Ik wilde iets anders proberen dan over Will nadenken.
J'essaie de faire quelque chose, Riley.
Ik probeer iets te doen, Riley.
Il essayait juste de faire quelque chose de bien.
Hij probeerde iets goeds te doen.
Voilà votre chance de faire quelque chose de bien.
Dit is jouw kans om iets goeds te doen.
J'essaie de faire quelque chose!
Ik probeer iets te doen hier!
Nous avons décidé de faire quelque chose à ce sujet.
Besloten er iets aan te doen.
J'ai besoin de faire quelque chose de normal.
Ik heb het nodig om iets normaals doen.
Tu as une chance de faire quelque chose de bien ici.
Je hebt nu de kans om iets goeds te doen.
J'essaie de faire quelque chose.
Ik probeer iets te doen.
Si je te demande de faire quelque chose, tu peux te taire?
Ik wil je iets vragen. Kun je je mond houden?
On a décidé de faire quelque chose.
We besloten om iets te doen.
J'ai juste besoin de faire quelque chose pour moi, ok, Rico?
Ik moet iets voor mezelf doen,nis dat goed Rico?
C'est votre dernière chance de faire quelque chose de bien de votre vie.
Dit is uw laatste kans om iets goeds te doen.
J'essayais de faire quelque chose de bien.
Ik probeerde iets aardigs te doen.
Et quand vous avez enfin eu la chance- de faire quelque chose.
En toen u eindelijk de kans had iets te doen.
C'est ma chance de faire quelque chose de bien,
Het geeft me de kans om iets goeds te doen.
Tu essayais de faire quelque chose de normal.
Jij probeerde iets normaals te doen.
Il lui a juste demandé de faire quelque chose.
Hij vroeg haar alleen om iets te doen.
J'ai oublié de faire quelque chose.
Ik ben iets vergeten.
Masterson m'a demandé de faire quelque chose.
Mr Masterson heeft me gevraagd iets te doen.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0709

Zie ook


de faire quelque chose qui
iets te doen wat om iets te bouwen wat
avant de faire quelque chose
voordat je iets doet
demandé de faire quelque chose
gevraagd iets te doen
faire quelque chose de fou
iets geks doen voor gewoon iets geks doen
j'essaie de faire quelque chose
ik probeer iets te doen ik wil iets doen
l'intention de faire quelque chose
iets van plan
faire quelque chose de mieux
iets beter te maken iets beters voor iets beters te doen er iets beters van
de faire quelque chose qu'il
iets doet waar hij hij iets kan doen waar hij hij iets zou doen waar hij iets gedaan wat hij
temps de faire quelque chose
tijd om iets te doen had ze tijd om dingen te doen
faire quelque chose de désespéré
iets wanhopigs
est de faire quelque chose
is iets doen is iets te maken
faire quelque chose de lui
iets van zichzelf te maken
raison de faire quelque chose
reden om iets te doen
faire quelque chose de romantique
iets romantisch te doen
de faire quelque chose de bien
om iets goeds iets goeds te doen om iets fatsoenlijks te doen wel iets
de faire quelque chose que tu
iets te doen waar je iets te doen wat je iets anders doet waar je iets , dat je je iets doet waarvan je
faire quelque chose de ta vie
maak iets van je leven iets met je leven deed toch iets met je leven
le point de faire quelque chose
punt om iets te doen
de faire quelque chose comme ça
om zoiets te doen tot zoiets om zoiets te maken
pour faire quelque chose de bien
iets goed te doen om iets goeds voor

Woord voor woord vertaling


faire
- doen maken laten
quelque
- ongeveer iets circa er
chose
- iets ding dingen

S Synoniemen van "de faire quelque chose"


"De faire quelque chose" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer