DE L'ŒIL IN NEDERLANDS

Vertaling van De L'œil in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1878

oog (108) het oog (99) van het oog (7) ogen (10)

Voorbeelden van het gebruik van De L'œil in een zin en hun vertaling

Het oog

Vous êtes allé à la recherche de l'œil de la Tempête?
Je ging op zoek naar het Oog van de Storm?
Inflammation de l'œil uvéite.
Ontsteking van het oog uveïtis.

Van het oog

Gonflement de la surface de l'œil.
Zwelling van het oppervlak van het oog.
I vous souffrez d'une maladie chronique de la rétine de l'œil.
Als u lijdt aan een chronische retinale aandoening van het oog;

De ogen

Gonflement de la zone autour de l'œil œdème périorbital.
Zwelling van het gebied rond de ogen periorbitaal oedeem.
Coloration jaune du blanc de l'œil ou de la peau.
Gele verkleuring van het wit van de ogen of de huid.
Andere zin voorbeelden
Inflammation de l'œil et/ou des paupières, larmoiement accru;
Ontsteking van het oog en/of oogleden, toegenomen tranenvloed;
Gonflement de la membrane transparente qui recouvre la surface de l'œil.
Zwelling van de doorzichtige laag die het oppervlak van het oog bedekt.
Leur protecteur les surveille du coin de l'œil.
Hun beschermer houdt ze nauwlettend in het oog.
Petite déchirure à la joue gauche, juste en dessous de l'œil.
Kleine snijwond op de linkerwang... net onder het oog.
Coloration sombre de la peau autour de l'œil.
Donkerdere huidskleur rond het oog.
On se rapproche de l'œil.
We naderen het oog.
Mais je te surveille du coin de l'œil.
Maar ik hou je in het oog.
Constriction anormale de la pupille partie noire au centre de l'œil.
Abnormale samentrekking van de pupil zwart gedeelte in het midden van het oog.
Couleur de la peau plus sombre autour de l'œil.
Donkerdere huidskleur rond het oog.
Couleur de peau plus sombre autour de l'œil.
Donkerdere huidskleur rond het oog.
Pilosité autour de l'œil.
Haargroei rond het oog.
Placez l'embout du flacon près de l'œil.
Breng de tip van de fles dicht bij het oog.
Pandora lui a promis richesses et goire en échange de l'œil de la Providence.
Pandora beloofde hem rijkdom en glorie in ruil voor het Oog van Voorzienigheid.
Le nez d'abord, puis le côté de l'œil.
Eerst de neus, en toen naast het oog.
Effets oculaires: inflammation de l'arrière de l'œil.
Effecten op het oog: ontsteking achterin het oog.
Tombent dans l'iris de l'œil de Dieu.
Ze vallen in de iris van het oog van God.
Effets oculaires: rougeur de l'œil.
Effecten op het oog: roodheid van de ogen.
Les effets indésirables les plus fréquents sont situés dans et autour de l'œil.
De vaakst voorkomende bijwerkingen zijn in en rond de ogen.
Opacification de la lentille de l'œil.
Vertroebeling van de ooglens.
J'ai fait de l'œil à qui?
Naar wie had ik geknipoogd?
Vous avez une tache près de l'œil.
Je hebt een veeg naast je oog.
Rétinopathie diabétique atteinte du fond de l'œil.
Diabetische retinopathie beschadigingen aan het netvlies.
J'ai une maladie dégénérative de l'œil.
Ik heb een degeneratieve oogziekte.
Il m'a fait de l'œil.
Ik zag hem knipperen.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1878

Zie ook


partie de l'œil
het deel van het oog gedeelte van het oog
démangeaison de l'œil
jeuk aan het oog oog , jeukend oog
de l'œil uvéite
oog uveïtis
cligner de l'œil
dan geknipoogd je knipoogt
chirurgie de l'œil
de oogoperatie
partie de l'œil qui
deel van het oog dat
de l'œil de dieu
oog van god alziende oog is
du fond de l'œil
achterkant van het oog aan het netvlies
les procès ciliaires de l'œil
ciliaire processen van het oog de processus ciliares van het oog processus ciliaires van het oog
à la surface de l'œil
van het oogoppervlak aan het oppervlak van het oog
procès ciliaires de l'œil diminue
de processus ciliaires van het oog , vermindert de ciliaire processen van het oog , vermindert
peut entraîner une irritation de l'œil
kan oogirritatie veroorzaken
avec l'œil de la certitude
met een zeker oog zien zult die met het oog der zekerheid zien

Woord voor woord vertaling


"De l'œil" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer