DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST IN NEDERLANDS

Vertaling van De L'atlantique Du Nord-Est in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0947

Voorbeelden van het gebruik van De L'atlantique Du Nord-Est in een zin en hun vertaling

Nous avons déjà la CPANE, qui régit les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est.
Wij beschikken al over de NEAFC die verantwoordelijk is voor de internationale wateren in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan.
Les pêcheries en eau profonde représentent environ 1% du poisson débarqué en provenance de l'Atlantique du Nord-Est.
De diepzeevisserij vertegenwoordigt ongeveer 1% van de vis die vanuit het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan wordt aangevoerd.

De atlantische oceaan

Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est.
Visserijcommissie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.
Stock de maquereau de l'Atlantique du Nord-Est.
Makreelbestand in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.
Andere zin voorbeelden
Protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est.
Bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.
RECONNAISSANT la valeur intrinsèque du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est et la nécessité d'en coordonner la protection;
ERKENNENDE de intrinsieke waarde van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan en de noodzaak de bescherming daarvan te coördineren;
Établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est.
Tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt.
Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est OSPAR.
Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan OSPAR.
OSPAR: Convention Oslo- Paris pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est.
OSPAR: Verdragen van Oslo en Parijs voor de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan.
CONVENTION sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est.
VERDRAG inzake toekomstige multilaterale samenwerking op vis serijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.
DÉCISION DU CONSEIL du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est.
BESLUIT VAN DE RAAD van 13 juli 1981 betreffende de sluiting van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale sa menwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.
Les TAC devraient s'appliquer à la pêche dans les eaux communautaires et dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est.
De TAC's zouden gelden voor de visserij in zowel communautaire als internationale wateren in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.
Convention de Paris de 1992 sur la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est OSPAR.
Verdrag van Parijs van 1992 inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan OSPAR.
OSPAR: Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est.
OSPAR: Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.
Déclaration de la République d'Estonie sur la Commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est CPANE.
Verklaring van de Republiek Estland betreffende de Visserijcommissie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan NEAFC.
Convention de Paris de 1992 sur la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est(OSPAR);
Verdrag van Parijs van 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan(OSPAR);
Déclaration de la République de Lituanie relative aux activités de pêche de la Lituanie dans la zone de réglementation de la Commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est CPANE.
Verklaring van de Republiek Litouwen met betrekking tot de Litouwse visserijactiviteiten in het gereglementeerde gebied van de Visserijcommissie voor het noordoostelijk deelvan de Atlantische Oceaan NEAFC.
D Pêche de merlan bleu dans la zone de l'Atlantique du Nord-Est: état des lieux.
D Vissen op blauwe wijting in het noordooste­lijke deel van de Atlantische Oceaan: stand van zaken.
L'annexe V de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est(y inclus l'appendice 3 correspondant) est approuvée au nom de la Communauté.
Bijlage V van het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan( met inbegrip van het desbetreffende aanhangsel 3) wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.
La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est a été approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil et est entrée en vigueur le 17 mars 1982.
Het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan is bij Besluit 81/608/EEG goedgekeurd en is op 17 maart 1982 in werking getreden.
Considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est a été approuvée par la décision 81/608/CEE(2); qu'elle est
Overwegende dat het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan bij Besluit 81/608/EEG( 2) is goedgekeurd; dat dit Verdrag
La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, ci-après dénommée«convention CPANE», a été approuvée par la décision
Het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, hierna" NEAFC-verdrag" genoemd, is door de Raad bij Besluit
Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est(CPANE) a adopté une recommandation visant à restreindre la pêche
De Visserijcommissie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan( NEAFC) heeft tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst in 2004 een aanbeveling goedgekeurd ter beperking van
convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est qui sont situées au-delà des eaux placées sous la
het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan vallen en die buiten de wateren onder de visserijjurisdictie
de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est(convention OSPAR) JO L 104 du 3.4.1998, p. 1.
Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan( Ospar-Verdrag) PB L 104 van 3.4.1998, blz. 1.
et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-est.
en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt.
la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.
van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan PB L 227 van 12.8.1981, blz. 21.
de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est débat.
handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt debat.
une décision concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est 4.
besluit vastgesteld betreffende de sluiting van het Verdrag inzake de toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan 1.
de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est.
controlemaatregelen voor het gebied waarop het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan van toepassing is.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0947

Zie ook


dans la zone de l'atlantique du nord-est
in het noordoostelijke deel van de atlantische oceaan in het noordoostelijke atlantische gebied
des eaux de l'atlantique du nord-est contre la pollution
noordoostatlantische gebied tegen verontreiniging
dans l'atlantique du nord-est
in het noordoostelijk deel van de atlantische oceaan in het noordoostelijke gedeelte van de atlantische oceaan in het noordoosten van de atlantische oceaan
pays de l'europe du sud-est
landen van zuidoost-europa zuidoost-europese landen
des nations de l'asie du sud-est
van zuidoost-aziatische staten van zuidoost-aziatische naties southeast asian nations van zuidoostaziatische staten
des pays de l'europe du sud-est
landen van zuidoost-europa zuidoost-europese landen
et du nord-est
en het noordoostelijke en het noordoosten en noordoost-azië
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer