DE L'HABITATION IN NEDERLANDS

Vertaling van De l'habitation in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0484

Voorbeelden van het gebruik van De l'habitation in een zin en hun vertaling

À midi, sept vigoureux hunters piaffaient aux portes de l'habitation.
Ten twaalf ure trappelden zeven sterke jagtpaarden voor de deuren der woning.
CHAPITRE II.- De l'habitation ordinaire.
HOOFDSTUK II.- Gewone woning.
La ventilation de l'habitation est conforme à la réglementation en vigueur.
De verluchting van de woning gebeurt overeenkomstig de vigerende regelgeving.
Valeur vénale de l'habitation.
Verkoopwaarde van de woning.

Van de woning

Dépenses pour un audit énergétique de l'habitation.
Uitgaven voor een energie-audit van de woning.
Un schéma de l'aménagement de l'habitation sur lequel figurent les fonctions des locaux.».
Een schema van de indeling van de woning, waarbij de functies van de lokalen opgenomen zijn.».
Andere zin voorbeelden
Le montant emprunté ne peut dépasser la valeur de vente de l'habitation.
Het geleende bedrag mag niet hoger zijn dan de verkoopwaarde van de woning.
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 4.6.1.
Goederen en diensten voor dagelijks onderhoud van de woning4.6.1.
Entretien de l'habitation.
Onderhoud van de woning.
Pour l'application de la condition de propriété il n'est pas tenu compte de l'habitation à évacuer.
Voor de toepassing van de eigendomsvoorwaarde wordt er geen rekening gehouden met de te ontruimen woning.
Dans tous les cas susmentionnés, les opérations de construction débutent trois ans après la vente de l'habitation sociale.
In al de bovenvermelde gevallen beginnen de bedoelde bouwverrichtingen binnen drie jaar na de verkoop van de sociale woning.
La valeur locative de l'habitation et la valeur vénale du mobilier qui s'y trouve.
De huurwaarde van de woning en de verkoopwaarde van het meubilair dat zich erin bevindt.
CHAPITRE II.- Conditions d'inscription, inscription, conditions d'admission, attribution de l'habitation et contrôle sur l'attribution, dérogation, recours, contrat de location.
HOOFDSTUK II.- Inschrijvingsvoorwaarden, inschrijving, toelatingsvoorwaarden, toewijzing van de woning en de controle op de toewijzing, afwijking, beroep, huurovereenkomst.
Le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis ou de l'habitation visée à l'article 16;
Het kadastraal inkomen wanneer het gaat om ongebouwde onroerende goederen of de in artikel 16 vermelde woning;
Des plafonds ont été définis pour l'augmentation annuelle des loyers en fonction de la qualité de l'habitation.
Er worden plafonds voor de jaarlijkse huurverhoging opgesteld in relatie tot de kwaliteit van de woning.
Pour l'occupation injuste de l'habitation la valeur locative normale est due comme indemnité.
Voor het onrechtmatig bewonen van de woning is de normale huurwaarde als vergoeding verschuldigd.
En principe, le permis de lotir ne prévoit pas la réalisation de bureau, car il est délivré en vue de réaliser de l'habitation.
In principe voorziet de verkavelingsvergunning niet in de realisatie van kantoren, omdat ze afgeleverd wordt met het oog op de realisatie van woningen.
Toutefois, dans les conditions que le Fonds détermine, une partie de l'habitation peut être affectée.
Een gedeelte van de woning kan evenwel, binnen de door het Fonds bepaalde voorwaarden, bestemd worden voor.
Un dessin ou plan du bâtiment et/ou de l'habitation avec l'indication des travaux envisagés;
Een tekening of schets van het gebouw en/of de woning met aanduiding van de geplande werken;
La valeur vénale de l'habitation pour laquelle le prêt est accordée, ne peut pas être supérieur à 160.000 euros cumulativement majoré de 5.
De verkoopwaarde van de woning waarvoor de lening wordt toegestaan, mag niet meer bedragen dan 160.000 euro cumulatief verhoogd met 5.
La demande de déduction portait sur la différence entre la valeur locative de l'habitation et les intérêts hypothécaires versés.
Het verzoek om aftrek betrof het verschil tussen de huurwaarde van de woning en de betaalde hypotheekrente.
Pour l'application de la condition de propriété immobilière, il n'est pas tenu compte de l'habitation sur laquelle un droit de gestion sociale est exercé.
Voor de toepassing van de onroerende bezitsvoorwaarde wordt geen rekening gehouden met de woning waarop het sociaal beheersrecht wordt uitgeoefend.
Dans ce cas, la superficie louée ne peut dépasser le tiers de la superficie totale de l'habitation.
In dat geval mag de verhuurde oppervlakte niet groter zijn dan een derde van de totale oppervlakte van de woning.
En tout, la superficie ainsi affectée ne peut dépasser le tiers de la superficie totale de l'habitation.
In totaal mag de op deze wijze bestemde oppervlakte niet groter zijn dan een derde van de totale oppervlakte van de woning.
Cette dernière fixe également l'indemnité due pour cause d'occupation injuste de l'habitation.
De sociale huisvestingsmaatschappij bepaalt de vergoeding welke voor het onrechtmatig bewonen van de woning verschuldigd is.
Le dimensionnement de l'installation pompe à chaleur doit prendre en charge la totalité des déperditions thermiques de l'habitation.
De afmeting van de warmtepomp installatie moet rekening houden met het gehele warmteverlies van de woning.
L'afoxolaner tue les puces avant la ponte des œufs et prévient ainsi le risque de contamination de l'habitation.
Afoxolaner doodt vlooien vóór eiproductie en voorkomt daardoor besmetting van het huishouden.
Le produit tue les puces avant la ponte des œufs et prévient par conséquent la contamination de l'habitation.
Het product doodt vlooien vóór eiproductie en voorkomt daardoor besmetting van de leefruimte.
L'ancienne carrière de la briquetterie de Loscoe est située à quelques 50 mètres de l'habitation.
De oude steengroeve van de steenfabriek in Loscoe bevindt zich op een afstand van ongeveer 50 meter van het huis.
fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation dans laquelle les travaux sont effectués.
van het aandeel van elk der echtgenoten in het kadastraal inkomen van de woning waarin de werken zijn uitgevoerd.

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0484

Woord voor woord vertaling


"De l'habitation" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer