DE LA LITTÉRATURE IN NEDERLANDS

Vertaling van De La Littérature in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.09

literatuur (156) de literatuur (42) letterkunde (6) van de literatuur (5) de letterkunde (3)

Voorbeelden van het gebruik van De La Littérature in een zin en hun vertaling

Pas de la littérature, mais quand même.
Niet literatuur, maar toch.
C'est pas de la littérature, sois concis.
Het is geen literatuur. Hou het simpel.
Les Zombies ne sont pas de la littérature, Jake.
Zombies zijn niet de literatuur, Jake.
Les éléments de la littérature indiquent que la décitabine a un potentiel cancérogène.
Uit de literatuur blijken bewijzen dat decitabine carcinogene eigenschappen heeft.

Letterkunde

( littérature , lettres , littéraire )
Professeur agrégé au Département de la littérature.
Universitair hoofddocent, Afdeling Letterkunde.
L'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises.
De Koninklijke Academie voor NederlandseTaal- en Letterkunde.

De letterkunde

Subvention au Fonds national de la littérature.
Subsidie aan het Nationaal Fonds voor de letterkunde;
Le Fonds national de la Littérature.
Het Nationaal Fonds voor de Letterkunde.

Littérature

Subventions aux Archives et musée de la littérature.
Subsidies aan de" Archives et musée de la littérature";
Subventions aux Archives et musée de la littérature.
Subsidie aan de« Archives et musée de la littérature»;
Andere zin voorbeelden
Données provenant de la littérature ou d'articles scientifiques;
Gegevens uit literatuur of wetenschappelijke artikelen;
Il en est de même de la littérature sur le sujet.
Hetzelfde geldt voor de literatuur over het onderwerp.
Le corpus de la littérature publiée et les données relatives à la résistance présentées suffisent à.
De hoeveelheid gepubliceerde literatuur en gepresenteerde gegevens betreffende resistentie, zowel.
Les enseignements tirés de la littérature.
Lessen uit de literatuur.
J'écris de la littérature sérieuse?
Ik schrijf serieuze literatuur?
Le laboratoire a également utilisé des données issues de la littérature scientifique.
De firma gebruikte ook gegevens uit de wetenschappelijke literatuur.
McBoules-de-morve est le personnage le plus antiréac de la littérature!
Scrotie McBoogerballen is de meest politieke haat in de literatuur!
Parce que c'est un chef d'œuvre de la littérature américaine.
Dit is een meesterwerk in de Amerikaanse literatuur,
Une pustule purulente sur la face de la littérature.
Een puist op het gezicht van de literatuur.
Pourquoi ce n'est pas de la littérature?
Waarom is het geen literatuur?
Trois individus dans toute l'histoire de la littérature.
Drie mensen in de geschiedenis van de literatuur.
La notion de progressivité est bien connue de la littérature sur la taxation optimale.
Progressiviteit is een zeer bekend begrip in de literatuur over optimale belastingheffing.
Les gens attendent de la littérature.
Mensen verwachten literatuur.
Tout ce que je croyais à propos de la littérature pour"jeunes adultes.
Alles wat ik geloofde over" jonge volwassenen" literatuur.
Annexe 2: Bref aperçu de la littérature consacrée aux obligations de stabilité.
Bijlage 2: Kort overzicht van de literatuur inzake stabiliteitsobligaties.
Basé sur mon expérience professionnelle d'enseignement de la littérature.
Gebaseerd op mijn levenservaringen in het onderwijzen van literatuur.
Oui, Jeremy, c'est la fin. La fin de la littérature.
Ja, het einde voor de literatuur.
C'est un des grands personnages de la littérature occidentale.
Ze is één van de grote karakters uit de Westerse literatuur.
Deuxio, c'était de la littérature.
Ten tweede, omdat het literatuur was.
Je dirais que tu as été influencé par les grands détectives britanniques de la littérature.
Ik vermoed dat je bent beïnvloed door de grote literaire Britse detectives.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.09

Zie ook


de la littérature scientifique
literatuur wetenschappelijke vakliteratuur
c'était de la littérature
omdat het literatuur was
issues de la littérature publiée
uit de vakliteratuur uit wetenschappelijke publicaties
d'après des données de la littérature
literatuur gegevens literatuurgegevens van
des données tirées de la littérature scientifique
gegevens afkomstig uit gepubliceerde literatuur bewijsmateriaal uit de wetenschappelijke literatuur gegevens uit de wetenschappelijke literatuur
prof de littérature
leraar literatuur 'n prof literatuur professor literatuur docent engels
européen de littérature
literatuurprijs van de europese unie
sur la littérature
literatuur over op het gebied van letterkunde op literatuuronderzoek
la littérature spécialisée
de gespecialiseerde onderzoeksliteratuur vakliteratuur
avec la littérature
met literatuur with literature
que la littérature
dat literatuur dat de vakliteratuur

Woord voor woord vertaling


"De la littérature" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer