DE PRENDRE DES DÉCISIONS IN NEDERLANDS

Vertaling van De Prendre Des Décisions in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.2282

besluiten te nemen (37) besluitvorming (11) beslissingen nemen (16) beslissingen (8) nemen van besluiten (6) besluiten nemen (3) besluiten (4) besluitvorming van (3) om te beslissen (3) besluiten worden genomen (3) om beslissingen (2)

Voorbeelden van het gebruik van De Prendre Des Décisions in een zin en hun vertaling

Besluiten te nemen

Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.
Deze coördinatie belet de mededingingsautoriteiten niet zelfstandig besluiten te nemen.
Nous devrions aussi tenter de prendre des décisions tous ensemble.
Daarnaast moeten we ernaar streven eensgezind besluiten te nemen.

Beslissingen nemen

De prendre des décisions.
Beslissingen nemen.
Cela implique de prendre des décisions que les autres ne vont pas aimer.
Dat betekent beslissingen nemen die anderen niet leuk vinden.
Tu ferais mieux de prendre des décisions avec ta tête et pas avec ton tu-sais-quoi.
Je maakt beter beslissingen met je hoofd dan met je-weet-wel.
Tu n'as pas le droit de prendre des décisions à ma place!
Je hebt niet het recht beslissingen voor mij te nemen!

Besluiten nemen

Et je comprends que mes supérieurs ont le droit de prendre des décisions.
Mensen die meer krijgen dan ik, mogen besluiten nemen.
J'en ai marre de prendre des décisions tout la journée.
Ik moet de hele dag besluiten nemen.

Om beslissingen

Tu dois arrêter de prendre des décisions- à la place des autres.
Je moet stoppen om beslissingen voor hem te nemen.
Bien entendu, quelqu'un avec le pouvoir de prendre des décisions est arrivé.
Blijkbaar is er iemand gearriveerd met de autoriteit om beslissingen te maken.

Om beslissingen te nemen

On est obligé de prendre des décisions... d'horribles décisions.
We zijn gedwongen om beslissingen te nemen... vreselijke beslissingen.
Ce n'est pas le moment de prendre des décisions.
Dit is geen moment om beslissingen te nemen.
Andere zin voorbeelden
La façon de délibérer et de prendre des décisions;
De wijze van beraadslaging en besluitvorming;
Nous continuons de prendre des décisions.
We blijven beslissingen nemen.
Je suis un ordinateur Bêta 5, capable de prendre des décisions analytiques.
Ik ben een Beta 5-computer. Ik kan analytische beslissingen nemen.
Cette crétine n'est pas en état de prendre des décisions importantes.
Die sukkel moet op dit moment geen belangrijke beslissingen nemen.
Puis évidemment viendra le moment de réponde à ces questions et de prendre des décisions.
Daarna moeten deze vragen natuurlijk worden beantwoord en moeten er besluiten worden genomen.
Nous savons tous les deux qu'il n'est pas capable de prendre des décisions d'adulte.
We weten dat hij geen volwassen beslissingen kan maken.
Le temps est venu de prendre des décisions.
We moeten besluiten nemen.
Même dans cette situation très difficile, nous continuons de prendre des décisions.
Zelfs in deze uiterst moeilijke situatie gaan we door met het nemen van besluiten.
Les stratégies thématiques constituent une façon moderne de prendre des décisions.
Thematische strategieën zijn een moderne manier van besluitvorming.
L'Union doit être en mesure de prendre des décisions efficaces en temps voulu.
De Unie moet in staat zijn tijdige en doeltreffende besluiten te nemen.
De prendre des décisions concernant le personnel et les approvisionnements;
Beslissingen te nemen over personeel en eigen aankopen;
Je dois arrêter de prendre des décisions, un instant.
Ik neem even geen beslissingen meer.
Nous nous réveillons le matin et avons l'impression de prendre des décisions.
We worden 's ochtends wakker, en hebben het gevoel dat we besluiten nemen.
Une coopération étroite a permis aux deux côtés d'éviter de prendre des décisions antagoniques.
Door de hechte samenwerking konden conflicterende beslissingen worden vermeden.
Et d'avoir empêché Boris de prendre des décisions hâtives.
En dat je zorgde dat Boris geen overhaastige beslissingen heeft genomen.
Ouais, mais quelqu'un qui a réellement le pouvoir de prendre des décisions.
Ja, maar iemand die echt de macht heeft om besluiten te nemen.
Vous avez l'air capable de prendre des décisions.
U lijkt me iemand die zelf kan beslissen.
Le fonctionnaire évite de prendre des décisions qui reposent sur des motifs brefs ou imprécis ou qui ne contiennent pas de raisonnement individuel.
De functionaris vermijdt besluiten te nemen die gebaseerd zijn op beperkte of onduidelijke gronden of die geen individuele motivering bevatten.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.2282

Zie ook


de prendre des décisions qui
besluiten te nemen die om beslissingen te nemen die nemen van beslissingen die het nemen van besluiten die
et de prendre des décisions
en beslissingen aan en besluiten te nemen en besluitvorming van
de prendre des décisions d'achat
de aankoopbeslissingen nemen
capable de prendre des décisions
kan beslissen beslissingen kan nemen besluiten kan nemen in staat is besluiten te nemen
permettre de prendre des décisions
leiden tot besluiten in staat stellen zelf beslissingen staat te stellen beslissingen te nemen stelt een beslissing te nemen met
de prendre des décisions que
van de besluitvorming die beslissingen nemen die je een beslissing neemt waar
évite de prendre des décisions qui
vermijdt besluiten te nemen die
avant de prendre des décisions dans des domaines
alvorens besluiten te nemen op gebieden alvorens besluiten te nemen op terreinen
de prendre des décisions en connaissance de cause
om doordachte beslissingen te nemen weloverwogen beslissingen nemen om gefundeerde beslissingen te nemen

"De prendre des décisions" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer