DE RENONCER IN NEDERLANDS

Vertaling van De Renoncer in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.6145

Voorbeelden van het gebruik van De Renoncer in een zin en hun vertaling

Excellente raison de renoncer à l'amour.
Goeie reden om 't daardoor op te geven.
Ce n'est pas simple de renoncer à son héritage.
Het is niet makkelijk je verleden op te geven.

Niet

( pas , ne , non )
Elles m'ont dit de renoncer à y aller, que je devrais rester ici.
Ze zeiden dat ik niet naar Cardassië moest gaan.
Ce serait affreux de lui demander de renoncer à cela.
Ik wil hem dat niet afnemen.

Opgeven

( abandonner , renoncer , laisser tomber )
J'ai eu souvent envie de renoncer sans jamais le faire. Jamais.
Ik heb het vaak genoeg willen opgeven, maar ik heb het nooit gedaan.
Parce que c'est dur d'avoir des idées et facile de renoncer.
Omdat ideeën hebben moeilijk is, en opgeven makkelijk.

Van af

Je n'arriverai pas à vous convaincre de renoncer?
Dus ik kan je hier niet van af praten?

Te stoppen

Je viens te demander de renoncer à ta quête et de partir en paix.
Ik kom je vragen je zoektocht te stoppen, en in vrede te vertrekken.
J'apprends que ton avocat te conseille de renoncer.
Je advocate raadt je aan te stoppen, hoor ik.

Om afstand te doen

Le Parlement a demandé à la Commission de renoncer à ses privilèges excessifs.
Het Parlement vroeg aan de Commissie om afstand te doen van hun overdreven privileges.
Ainsi, il est impossible de renoncer à la citoyenneté européenne.
Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om afstand te doen van het EU-burgerschap.
Andere zin voorbeelden
L'acquéreur a le droit de renoncer au contrat.
De verkrijger heeft het recht van de overeenkomst af te zien.
Et si vous n'aviez pas besoin de renoncer?
Wat als U het niet op hoef te geven?
Je n'ai aucune intention de renoncer à contrôler ma compagnie.
Ik heb geen intentie om de controle op mijn bedrijf op te geven.
Avez-vous pu convaincre M. Billick de renoncer à tuer son ex-femme?
Heb je Mr Billick ervan kunnen overtuigen z'n ex-vrouw niet te vermoorden?
Tu ferais cela, plutôt que de renoncer à notre amour?
Zou je dat liever doen dan onze liefde op te geven?
S'il faut renoncer à quelque chose, je refuse de renoncer à ça.
Als ik iets op moet geven... wil ik dit niet opgeven.
Tu pourrais convaincre Mariska de renoncer à son prix.
Zorg dat Mariska haar prijs opgeeft.
Je ne te demande pas de renoncer à eux pour toujours.
Ik vraag je niet om ze op te geven voor altijd.
Tu n'as pas eu besoin de renoncer à quoi que ce soit.
Je hoefde niets op te geven.
Il a décidé de renoncer.
Hij zag af van de missie.
Je ne peux vous aimer, à moins de renoncer à vous.
Ik kan alleen van je houden als ik je opgeef.
Voilà. Il suffit de renoncer à votre pouvoir de vendre la société.
En nu doe je gewoon afstand van de volmacht om het bedrijf te verkopen.
Je t'interdis de renoncer.
Waag het niet om op te geven.
La section décide de renoncer à une discussion générale.
De Afdeling besluit geen algemene discussie te houden.
Il est possible de renoncer à des essais supplémentaires n'utilisant pas de vertébrés.
Kan worden afgezien van nadere tests waarbij geen gewervelde dieren betrokken zijn.
Jordan Belfort vient de renoncer à son entente avec la SEC.
Jordan Belfort kwam zojuist terug op zijn deal met de SEC.
Vous me demandez de renoncer ou de sortir?
Wil je dat ik toegeef, of vraag je me uit?
J'ai décidé de renoncer aux hommes et de prendre un chat.
Ik heb besloten mannen op te geven en een kat te nemen.
Je viens de renoncer à ma présélection.
Ik heb me net teruggetrokken van de voorverkiezingen.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.6145

"De renoncer" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer