DE WINTER IN NEDERLANDS

Vertaling van De Winter in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.068

Voorbeelden van het gebruik van De Winter in een zin en hun vertaling

Winter

De Winter, demeurant à 2500 Lierre, Lispersteenweg 288, A.
De Winter, wonende te2500 Lier, Lispersteenweg 288,A.
De Winter, demeurant à 2547 Lint, Eikhof 14, M.
De Winter, wonende te 2547 Lint, Eikhof 14, M.

Van winter

Tu ne peux pas l'obtenir sans l'aval de Winter.
Je kan het niet zonder toestemming van Winter.
Oui, on a besoin d'argent de la part de Winter.
Ja, we hebben geld nodig van Winter.
Andere zin voorbeelden
La comtesse de Winter.
Gravin De Winter.
Général-major d'aviation De Winter, J.
Generaal-majoor van het vliegwezen De Winter, J.;
Qui était la seconde Mme De Winter?
Wie was de tweede mevrouw De Winter?
De Winter Jacques E.R.G., Nivelles.
De Winter, Jacques E.R.G., Nivelles.
De Winter, Eric, conseiller adjoint au Département.
De Winter, Eric, adjunct-adviseur bij het Departement.
De Winter, représentant du Boerenbond belge;
De Winter, vertegenwoordiger van de Belgische Boerenbond;
Lord de Winter ne parut pas.
Lord de Winter verscheen niet.
Accomplir les ordres de Lord de Winter, dit Felton avec un sombre sourire.
De bevelen van lord de Winter volvoeren,” zeide Felton met een somberen glimlach.
Lord de Winter pensa qu'Athos était fou.
Lord de Winter dacht, dat Athos zinneloos was.
De Winter, commissaire de police en chef à Mouscron;
De Winter, hoofdpolitiecommissaris te Moeskroen;
Sont-ils donc morts tous deux? demanda froidement Lord de Winter.
Zijn zij dan beiden dood?” vroeg lord de Winter.
L'histoire de Winter.
Winters verhaal.
Mme De Winter, Carinne, épouse Staelens, Tielt.
De Winter, Carinne, echtgenote Staelens, Tielt.
Lord de Winter était mort sans rien dire à son frère.
Lord de Winter was gestorven zonder iets aan zijn broeder gezegd te hebben.
Ce sont des renseignements. De notre source de Winter Hill.
Dit is informatie van onze bron in Winter Hill.
D'Artagnan la ramassa et la tendit à Lord de Winter.
D'Artagnan raapte die op en reikte haar aan lord de Winter over.
Le lieutenant Felton, dit Patrick, de la part de Lord de Winter.
De luitenant Felton!” zeide Patrick,„ vanwege lord de Winter.”.
La comtesse de Winter, avec laquelle j'étais brouillé, s'est rapprochée de moi à ce bal.
De gravin de Winter, met wie ik in onmin was, is mij op dat bal genaderd.
Mon pauvre mari, Lord de Winter, est mort en Angleterre. et m'a laissée sans le sou.
Mijn arme man, Lord De Winter, stierf in Engeland en liet mij geen cent na.
De Winter, demeurant à 2550 Kontich, Gallo-Romeinenlaan 10, boîte 6, I.
De Winter, wonende te 2550 Kontich, Gallo-Romeinenlaan 10, bus 6,I.
Milady comprit que Lord de Winter mentait et n'en fut que plus effrayée.
Milady begreep, dat lord de Winter loog en was er nog te meer door beangst.
Oui, dit Milady, Lord de Winter, et maintenant vous devez tout comprendre, n'est-ce pas?
Ja,” zeide milady,„ lord de Winter; en thans moet ge alles begrijpen, niet waar?
Donc Felton avait parlé en sa faveur, puisque Lord de Winter n'avait pas voulu écouter Felton.
Derhalve had Felton in haar voordeel gesproken, omdat lord de Winter naar Felton niet had willen luisteren.
Athos, qui avait entendu la voix de Milady, s'approcha vivement, Lord de Winter en fit autant.
Athos, die milady's stem had gehoord, naderde haastig: lord de Winter deed evenzoo.
Et Lord de Winter alla se ranger près de d'Artagnan, laissant la place libre à un autre accusateur.
En lord de Winter rangschikte zich naast d'Artagnan, de plaats inruimende voor een anderen beschuldiger.
Milord de Winter, continua Athos, quelle est la peine que vous réclamez contre cette femme?
Mylord de Winter!” vervolgde Athos,„ welke straf eischt gij tegen die vrouw?”?

Uitslagen: 245, Tijd: 0.068

Zie ook


lord de winter
lord de winter
de winter entra
de winter binnentrad de winter binnen , van
de winter croyait
de winter meende
dit lord de winter
zeide lord de winter hernam lord de winter
reprit lord de winter
hernam lord de winter
à lord de winter
aan lord de winter over
et lord de winter
en lord de winter
pas de lord de winter
voetstappen van lord de winter stap van lord de winter
mme winter
mevrouw winter ms winter miss winter
et winter
en winter

Woord voor woord vertaling


winter
- winter de winter!” we hebben winter's

"De winter" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer